BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formule „Zaprojektuj i Wybuduj"

Zadanie pn. Zaprojektuj i Wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Ogłoszenie nr 588596-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w ŁomżyZaprojektuj i Wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, krajowy numer identyfikacyjny 45067253800000, ul. ul. Poligonowa  30 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 184 189, e-mail sdm@zdplomza.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://powiatlomzynski.pl/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://powiatlomzynski.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://powiatlomzynski.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art.10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 12.4. – 12.7. IDW.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektuj i Wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”
Numer referencyjny: ZDP-4.252.P-12. 1256.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W formule zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (droga wraz z niezbędną infrastrukturą) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Na odcinku drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji od km 0+000 do km 11+630,50 o łącznej długości 11,636 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi powiatowej nr 1961B i1928B oraz oddanie do użytkowania. 5.1.1 Istniejące zagospodarowanie terenu: Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1961B i 1928B zlokalizowany jest w województwie podlaskim na terenie powiatu Łomżyńskiego w gminie Wizna i Jedwabne. Początek przebudowy / rozbudowy drogi wyznaczony jest w kilometrażu ok. 0+000 za skrzyżowaniem z drogą krajową nr 64 w Wiźnie (początek pasa drogowego drogi powiatowej) a koniec w km ok. 11+630,50 w Jedwabnem (skrzyżowanie w kierunku Przytuł). Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie. Przedmiotowy odcinek graniczy częściowo z obszarem zabudowy jednorodzinnej oraz przebiega przez obszary użytkowane rolniczo a także leśne. W stanie istniejącym droga posiada przekrój drogowy, szlakowy w km 0+000 – 10+900,0 oraz uliczny na pozostałym odcinku w miejscowości Jedwabne. Według ewidencji droga obecnie posiada klasę techniczną „L" i jest drogą jednojezdniową 1x2 o szerokości jezdni ok. 5÷6m w km 0+000 – 10+900,0 i od 8,0÷10,25 na pozostałym odcinku w km 10+900 – 11+630,50. W przekroju poprzecznym drogi występują obustronne pobocza gruntowe w dostatecznym stanie technicznym, a w miejscowości Jedwabne chodniki. Istniejące odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych oraz w części m. Jedwabne do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowów melioracyjnych. Nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku jest bitumiczna, w złym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami. W jako załącznik nr 4 do SIWZ inwentaryzacja drogi według stanu ewidencji dróg prowadzonej przez PZD. 5.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu: Korpus drogi powiatowej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować i wykonać dla układu docelowego, tj.: - oś drogi poprowadzić w miarę możliwości po istniejącym stanie (w osi istniejącej), - jednej jezdni o dwóch pasach ruchu o szerokości odpowiednio; w km 0+000 – 10+900 -2x3,0 m, w km 10+900 – 11+630,50 – wg. stanu istniejącego 2x3,0÷5,25 m; - na terenie miejskim Jedwabne w km 10+965 – 11+630,50 należy adaptować istniejący przekrój uliczny tj. jezdnia powinna być obramowana obustronnie krawężnikami betonowym, posadowionymi na ławie betonowej z oporem oraz obustronne chodniki; - na terenie miejscowości Jedwabne w km 10+495,00 – 10+965,00 oraz Wizna w km 0+000 – 0+085,00 należy zastosować przekrój półuliczny tj. jezdnia powinna być obramowana jednostronnie krawężnikami betonowym, posadowionymi na ławie betonowej z oporem oraz jednostronne chodniki; - przy obiektach inżynierskich jezdnia powinna być obramowana obustronnie ściekiem trójkątnym na ławie betonowej lub zatopionym krawężnikiem kamiennym, - obustronnych poboczy z kruszywa 0/31,5 o szerokości 1,0 m lub większej, jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego [BRD] oraz ochrony środowiska; - szerokość poboczy utwardzonych betonową kostką brukową miń. 1,5 m, betonowymi płytami ażurowymi miń. 1,2 m, nawierzchnią bitumiczną miń. 1,5 m, - skarp nasypu i wykopu drogowego; wysokość skarp ustalona będzie na etapie Projektu Budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi; - rowów; - przeciwskarp; Parametry techniczne:  Przekrój jednojezdniowy 1x2  klasa techniczna Z  prędkość projektowa 50 km/h  liczba pasów ruchu 1 w każdym kierunku  szerokość pasa ruchu - 3,0 m w km 0+000 – 10+900 - wg. stanu istniejącego 2x3,0÷5,25 m; w km 10+900 – 11+630,50  szerokość poboczy - 1,0 m lub większej, jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego [BRD] oraz ochrony środowiska - miń. 1,5 m – umocnione betonową kostką brukową lub nawierzchnią bitumiczną - miń. 1,2 m – umocnione płytami et. ażurowymi  pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % w przekroju daszkowym  pochylenia poprzeczne na łukach jednostronne lub jak na odcinku prostym  skrajnia pionowa 4.60 m  obciążenie nawierzchni 100 kN/oś  kategoria ruchu KR2  przejezdność na skrzyżowaniach i łukach poziomych – promienie łuku nie mniej niż 25m.  skrzyżowania proste lub skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość) Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu realizacji inwestycji należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - rozbiórkę elementów drogi nie przewidzianych do dalszego użytkowania lub przewidzianych do przebudowy, - rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z warstwą bruku kamiennego z odwiezieniem na odcinku od km 0+000 do km 10+858,0 - jako alternatywa możliwe jest obustronne poszerzenia konstrukcji jezdni i pozostawienie istniejącego bruku, - wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp; - przekruszenie bruku kamiennego z rozbiórki z przygotowaniem do ponownego wbudowania w podbudowę jako jedna z alternatywy, - wykonanie robót ziemnych, - przebudowa i budowa przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych, - wykonanie system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, przepusty pod zjazdami, kanalizację deszczową, drenaże, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne (niezbędne do prawidłowej pracy systemu odwodnienia); - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na odcinku od km 10+858,00 do km 11+630,50 - wykonanie nakładki – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na odcinku zfrezowanej nawierzchni w km 10+858,00 do km 11+630,50, - doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 jeśli wynikać to będzie z badań terenowych, - wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni z wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych – kruszywa powstałego z przekruszenia bruku – jako jedna z alternatyw lub uzupełnienie podbudowy na poszerzeniach ist. bruku kamiennego z kruszywa stabilizowanego cementem w dolnej warstwie i mieszanki kruszyw niezwiązanych w górnej warstwie, - wykonanie podbudowy pod chodniki i utwardzone pobocza, - ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych, - wykonanie chodników o nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm i szerokości 2,0 m przyległych do jezdni na odcinkach w km 0+000 – 0+085,0 str. lewa i km 10+495,00 – 11+027,0 str. Lewa, oraz oddzielonego pasem zieleni od jezdni w km 10+848,00 – 10+953,00 str. prawa - wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR2 na odcinku od km 0+000 do km 10+858,00 w dwóch warstwach – (wiążącej gr. 8 cm i ścieralnej gr. 4 cm wg. aktualnego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowanego dla GDDKiA lub innej zaprojektowanej indywidualnie w oparciu o dopuszczone prawnie metody i zaakceptowanej przez Zamawiającego), - wykonanie nawierzchni na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach, - wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego szerokości po 1,0 m, - wykonanie poboczy utwardzonych betonową kostką brukową gr. 8 cm, płytami ażurowymi 60x40x10 cm oraz nawierzchnią bitumiczną jak dla ruchu KR2 wraz z wykonaniem podbudowy, - odtworzenie istniejących rowów przydrożnych trawiastych o przekroju trapezowym z dnem szer.0,4 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5, - wykonanie umocnień skarp, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi powiatowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciw-olśnieniem; - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji, - oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, - po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę; - dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania. - - Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego; - wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego oraz opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego wraz ze stabilizacją słupkami PD; - wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań; - Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do zinwentaryzowania nieruchomości w bezpośrednim położeniu oddziaływania sprzętu budowlanego. Inwentaryzację budynków (tj. zdjęcia, opis uszkodzeń zewnętrznych/wewnętrznych itp.) należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiającego. - przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą powiatową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii; - drogi dojazdowe i wewnętrzne (obsługujące tereny przyległe do drogi powiatowej), w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przyszłej kategorii; - przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi warunkami; - zakup i montaż tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki udzielające dofinansowania inwestycji, Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi powiatowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 5.1.3. Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie Projektu Budowlanego 2) Wykonanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu, Projektu Wykonawczego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, części przedmiarowo – kosztorysowej, 3) Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji, postanowień i koniecznych uzgodnień, opinii itp. 4) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) jeśli będzie wymagana, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robt; 5) przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50: -przebudowę i budowę chodników, wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi powiatowej, - przebudowę i budowę drogowych obiektów inżynierskich, - przebudowę i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, - przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, - budowę zatok autobusowych, - przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej, - wycinkę drzew i krzewów, - wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich, - oczyszczanie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego (istniejącego i projektowanego), - wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego (drogowego) wraz z ewentualna przebudową i zmiana organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, - przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy , w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zarządcami Dróg, -wykonanie nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego wraz z ewentualnymi badaniami archeologicznymi/ratunkowymi jeśli będzie wymagane, 6) Opracowanie dokumentacji powykonawczej 7) Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, 8) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy jw. oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku konieczności, 9) Wykonanie opisu stanu zagospodarowania nieruchomości, które będą wykupowane pod przyszły pas drogowy 5.1.4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych określają: 1) Program Funkcjonalno - Użytkowy, 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 3) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne. Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym etapie. Projekty budowlane i wykonawcze branżowe muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez odpowiednich gestorów na każdym etapie.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45220000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
79990000-0
45233121-3
45233320-8
45243510-0
45233220-7
45233290-8
45233290-8
45233221-4
45111200-0
45232452-5
45233222-1
45112710-5
45236000-0
45233140-2
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2022-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy: 1) Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobą lub osobami, która/które posiadają uprawnienia budowane do projektowania pozwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą w specjalności drogowej. Uprawnienia budowlane, to uprawnienia będące podstawą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.poz. 1333. i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie ważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). 2) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o wartości robót minimum 8 000 000,00 PLN brutto. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt. powyżej nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że: - Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem; albo - jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem); Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 1) Kierownik budowy: Wymagana minimalna liczba osób: 1 Kwalifikacje zawodowe: Posiada uprawnienia budowlane w zakresie: - robót drogowych, pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego 2) Projektant branży drogowej: Wymagana minimalna liczba osób: 1 Kwalifikacje zawodowe: Posiada uprawnienia do projektowania w zakresie: - robót drogowych,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art.24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp; 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art.24 ust. 5 i 7 ustawy Pzp; 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. u. z 2016r. poz. 716). 9.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.4. IDW: 1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 9.8 Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.7.1) i pkt 9.7.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.7.2) lit a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 9.9 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.8 stosuje się. 9.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.11 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 9.7.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o wartości robót minimum 8 000 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz pracami projektowymi wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 5) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia dot. osoby wskazanej jako Kierownik budowy, Projektant branży drogowej. 6) W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 7) wykaz zrealizowanych projektów budowlanych przez Projektanta branży drogowej polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej klasy min. Z lub wyższej, o dł. min 2,00km. - zgodnie z załącznikiem nr 3.4.1 Zdolności zawodowe W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w formularzu 3.4.1 „Zdolności zawodowe”, „Doświadczenia zawodowego Projektanta branży drogowej” Zamawiający przyjmie, że wskazany Projektant branży drogowej nie posiada doświadczenia zawodowego. 9.6.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.1., zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art.26 ust.2c ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku HEXABANK nr 84876200090003275320000030, (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania ZDP-4.252.P-12.1256.2020 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.). 15.3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale (zgodnie z pkt 13.6.3) IDW) i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, należy je złożyć w odrębnej kopercie w pokoju nr 11 – (oryginał) przed upływem terminu składania ofert, a kopię należy dołączyć do oferty. Jako Beneficjenta Wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - Zarząd Dróg Powiatowych 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 15.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w kwocie max. do 2 500 000,00 zł. 2. Zaliczki Zamawiający udzieli w pierwszym okresie rozliczeniowym, tj. max do 3 miesięcy od daty podpisania umowy 3. Zamawiający udzielając zaliczki wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia płatności zaliczkowej, w wysokości odpowiadającej kwocie wskazanej we wniosku, w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia płatności zaliczkowej. 5. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się na 7 dni przed terminem jej udzielenia, co jest warunkiem jej wypłaty Wykonawcy. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia płatności zaliczkowej w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia były bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu/rozliczenia płatności zaliczkowej. Jeśli warunki zabezpieczenia podają jej termin wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie przedłużał ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu/rozliczenia płatności zaliczkowej. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwoty z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub zatrzymana tytułem zwrotu/rozliczenia płatności zaliczkowej. 7. Płatność zaliczkowa będzie rozliczona na podstawie protokołu odbioru ostatecznego dla robót lub przed odstąpieniem od Umowy, wówczas cała nierozliczona wartość zaliczki stanie się natychmiast wymagalna. 8. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie ze złożonym oświadczeniem o numerze konta bankowego przekazanym podczas podpisania umowy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 20,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określone zostały w TOM II - istotne dla stron postanowienia umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Data powstania: środa, 23 wrz 2020 12:26
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2020 14:01
Data edycji: środa, 23 wrz 2020 14:06
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 2067 razy
Ilość edycji: 1