BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.35.2021

środa, 28 lip 2021 13:00
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika naziemnego o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 361, obręb ewidencyjny 0008 Gać, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Jarosław Domalewski, Informacja o braku sprzeciwu 27.07.2021 r.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.119.2021.MP

środa, 28 lip 2021 12:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produkcji stolarki okiennej i drzwiowej do urządzenia wodnego tj. istniejącej studni chłonnej zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 470/2, obręb ew. Stare Bożejewo, gm. Wizna

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.41.2021

piątek, 23 lip 2021 13:22
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 304, obręb ew. Biczki, gm. Jedwabne Inwestor: Witold Górski

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.40.2021

piątek, 23 lip 2021 13:18
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na działkach numer 96, 97, 128/1, obręb ew. Zagroby, Gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 23 lip 2021 11:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B dr. 677 - Koziki o dł. ok. 1000 m

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.33.2021

czwartek, 22 lip 2021 12:38
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika podziemnego o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 216, obręb ewidencyjny 0024 Zanklewo, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna Inwestor: Mirosław Płatuński, Informacja o braku sprzeciwu 20.07.2021 r.

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.85.2021.ED

środa, 21 lip 2021 08:10
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 109 674 B Zabawka - od drogi wojewódzkiej nr 668 - do drogi krajowej nr 64, gm. Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.39.2020

poniedziałek, 19 lip 2021 14:06
zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika podziemnego o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1106 obręb Nowogród, gm. Nowogród, Inwestor: Tomasz Andrzej Guz

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2021

poniedziałek, 19 lip 2021 10:00
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego poprzedzonym separatorem z osadnikiem na działkach nr 1240, 1228/1, 1216, 1108, 1109, 1104, 1093, 1081, 1080, obręb 0022 Wizna, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna Inwestor: Gmina Wizna Informacja o braku sprzeciwu 16.07.2021 r.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.260.2020.DK

poniedziałek, 19 lip 2021 08:06
Zawiadomienie o zakończeniu postępowani9a dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawego przy realizacji zadania pn.:przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 159 003 B od drogi powiatowej nr 1934 B do publicznej drogi gminnej nr 105 651 B i drogi gminnej nr 159 006 B od drogi powiatowej nr 1934 B do rzeki Narew.

Ogłoszenie o wyborze drugiej najkorzystniejszej oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)

piątek, 16 lip 2021 10:00

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Truszki, Jakać Młoda gm. Śniadowo

czwartek, 15 lip 2021 09:23
Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo z dnia 24 czerwca 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej relacji Truszki – Jakać Młoda na terenie gminy Śniadowo” gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, (odcinek I w km od 0+011,50 do km 0+971,50; odcinek II w km od 0+000,00 do km 662,00).

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Siwiki, gm. Zbójna.

czwartek, 15 lip 2021 09:17
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 14 lipca 2021 r. została wydana decyzja Nr 3/2021, znak: ROŚB.6740.2.13.2020 udzielająca Wójtowi Gminy Zbójna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104480B i 104481B w miejscowości Siwiki” na odcinku od krawędzi pasa drogowego drogi powiatowej nr 1889B w kierunku rzeki Pisy – odcinek 1 i 2 o łącznej długości 1866,59 mb”, gm. Zbójna pow. łomżyński, woj. Podlaskie,

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.38.2021

środa, 14 lip 2021 14:48
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV o długości trasowej 72mb na działkach nr 63/4, 83, 61/5, 61/4, obręb ew. Grzymały Szczepankowskie, jednostka ew. Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, pełnomocnik Pan Mariusz Kłokowski

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMNU ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA ORAZ REJESTRACJI POJAZDU OD 01.07.2021 R.

środa, 14 lip 2021 13:10

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.37.2021

poniedziałek, 12 lip 2021 10:26
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 36/6 obręb Morgowniki, gm. Nowogród, Inwestor: Ryszard Duchnowski reprezentowany przez pełnomocnika Pana Dariusza Ciszewskiego

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.36.2021

poniedziałek, 12 lip 2021 09:15
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w technologii polietylenowej PE dn 40 na odcinku 1÷4 w ul. Ogrodowej w Piątnicy Poduchownej na działkach nr 39/5 i 39/11, obręb ew. Piątnica Poduchowna, jednostka ew. Piątnica Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik Pani Sylwia Kozłowska - Kaliś

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2021

piątek, 9 lip 2021 10:55
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1036 obręb Nowe Kupiski, Gm. Łomża, Inwestor: Agnieszka Tomaszczyk, Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 07.07.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2021

piątek, 9 lip 2021 10:45
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 467 i 459 obręb Lutostań, Gm. Łomża, Inwestor: Andrzej Mioduszewski, Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 07.07.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2021

czwartek, 8 lip 2021 14:16
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 63 mm na działkach nr 186, 13/2, 183/8 obręb Stara Łomża nad Rzeką, Gm. Łomża, Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 06.07.2021r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.35.2021

czwartek, 8 lip 2021 14:10
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika naziemnego o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 361 obręb Gać, gm. Łomża, Inwestor: Jarosław Domalewski

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.34.2021

czwartek, 8 lip 2021 14:00
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działce nr 83 obręb Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża, Inwestor: Agnieszka Chojnowska

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.32.2021

czwartek, 8 lip 2021 13:28
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 95/2 obręb Dobrzyjałowo, Gm. Piątnica, Inwestor: Elżbieta Niedziołko Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 08.07.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.31.2021

czwartek, 8 lip 2021 13:25
Zgłoszenie instalacji wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornika na gaz płynny na działce nr 115/2, obręb Żelechy, gm. Piątnica Inwestor: Gardocki Kazimierz Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 08.07.2021r.

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

czwartek, 8 lip 2021 12:06

Informacja firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w zakresie aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

środa, 7 lip 2021 10:30
Lokalizacja instalacji: dz. nr 106/7, obręb ewidencyjny 0007 Jakać Dworna, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2021

środa, 7 lip 2021 07:33
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 120/2, 120/5, 1207 obręb Jeziorko, gm. Piątnica. Inwestor: Wojciech Skrodzki Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 07.07.2021r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)

wtorek, 6 lip 2021 15:20

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 5 lip 2021 09:00
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2021

piątek, 2 lip 2021 10:07
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika naziemnego o poj. 4,85 m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 770, obręb Mątwica Inwestor: Mariusz Jesionkowski

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.33.2021

piątek, 2 lip 2021 08:09
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika podziemnego o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 216 obręb Zanklewo, Gm. Wizna Inwestor: Mirosław Płatuński

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

czwartek, 1 lip 2021 11:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki-Drogoszewo – DK nr 61 na odc. o dł. ok. 3,1 km, gm. Miastkowo

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.26.2021

środa, 30 cze 2021 09:54
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem nadziemnym na gaz płynny o pojemności 2,7m3 na działce numer 237 obręb ewidencyjny 0009 Giełczyn jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: Ewelina i Paweł Bacławscy. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 28.06.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.25.2021

środa, 30 cze 2021 09:45
Zgłoszenie budowy zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o pojemności 2,7m3 na działce numer 6/18 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: Adam Hermanowski. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 28.06.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.23.2021

piątek, 25 cze 2021 10:46
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z hydrantem nadziemnym na działkach numer 70, 81 obręb ewidencyjny 0033 Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Piotr Pamulski Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 23.06.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.22.2021

środa, 23 cze 2021 11:15
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika naziemnego o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 472, obręb Jedwabne Inwestor: Waldemar Żyluk Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 22.06.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.21.2021

środa, 23 cze 2021 11:04
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika naziemnego o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 473, obręb Jedwabne Inwestor: Henryk Biedrzycki Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 22.06.2021r.

Informacja z otwarcia ofert na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)

poniedziałek, 21 cze 2021 14:45
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasów oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2022 – 2031 wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii dla 19 obrębów położonych w Gminie Piątnica oraz 14 obrębów w Gminie Wizna.

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.32.2021

poniedziałek, 21 cze 2021 09:13
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 95/2 obręb Dobrzyjałowo, Gm. Piątnica Inwestor: Elżbieta Niedziołko

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.31.2021

poniedziałek, 21 cze 2021 09:02
Zgłoszenie instalacji wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornika na gaz płynny na działce nr 115/2, obręb Żelechy, gm. Piątnica Inwestor: Gardocki Kazimierz

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.30.2021

piątek, 18 cze 2021 15:14
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 120/2, 120/5, 1207 obręb Jeziorko, gm. Piątnica. Inwestor: Wojciech Skrodzki

Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytułach, gm. Przytuły, pow. Łomżyński.

czwartek, 10 cze 2021 14:15
Realizując obowiązki wynikające z art. 9 ust. 3b Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.), informuję o wszczęciu postępowania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytułach, usytuowanego na działce o nr geodezyjnym: 191 obręb: Przytuły, gm. Przytuły, pow. Łomżyński.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

poniedziałek, 7 cze 2021 11:30
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 1990,     z 2021 r. poz. 11, 234 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

poniedziałek, 7 cze 2021 11:20
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy

poniedziałek, 31 maj 2021 15:06
Sprawozdanie z realizacji,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

Zaproszenie do składania ofert

piątek, 28 maj 2021 14:08
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana), dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2022-2031 wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii dla: ­- 19 obrębów: Budy Czarnockie, Budy Mikołajka, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Gomulnik, Guty, Jeziorko, Kisielnica, Kownaty, Motyka, Murawy, Poniat, Stary Cydzyn, Taraskowo, Truszki, Wyłudzin, Wyrzyki, Żelechy położonych w Gminie Piątnica, obejmujących ok. 2 054 działek o powierzchni geodezyjnej ok. 1 363,43 ha, ­- 14 obrębów: Boguszki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Rutki, Srebrowo, Stare Bożejewo, Zanklewo położonych w Gminie Wizna, obejmujących ok. 1 714 działek o powierzchni geodezyjnej ok. 813,38 ha.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

czwartek, 4 mar 2021 21:48

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

poniedziałek, 1 lut 2021 14:28
W celu umówienia wizyty na nieodpłatną pomoc prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 86 215 69 00

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

piątek, 29 sty 2021 15:19
Foto: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/347/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2021 roku następujących zadań publicznych:

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

piątek, 15 sty 2021 14:24
o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, eksploatowanej na działkach o nr 284/1, 285/1 i 283/6 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński, udzielonego Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża, Regon: 450205759, NIP: 5251014545 decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: ROŚB.6222.1.2017 z dnia 26 lipca 2017 r., zmienioną decyzjami Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 września 2017 r. oraz z dnia 11 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

czwartek, 14 sty 2021 15:27
Foto: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO – II edycja” w ramach konkursu nr RPO.03.02.01/02-20-0005/20 ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM4490 zlokalizowanej na działce nr 260/1 w m. Piątnica Poduchowna

wtorek, 12 sty 2021 08:37

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

środa, 23 gru 2020 15:01
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982”

czwartek, 19 lis 2020 10:56
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-15.1517.2020).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 17 lis 2020 12:58
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica” (znak postępowania: ZDP-4.252.P-13.1493.2020)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

wtorek, 17 lis 2020 10:03
Informacja dotycząca uboju z konieczności poza rzeźnią.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

czwartek, 12 lis 2020 09:54
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

czwartek, 12 lis 2020 09:48
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

poniedziałek, 2 lis 2020 15:11
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży z dniem  3 listopada 2020 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży

poniedziałek, 2 lis 2020 13:26

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

wtorek, 27 paź 2020 13:34
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030”

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 14 paź 2020 13:37
STAROSTA  ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży   ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

wtorek, 13 paź 2020 12:44
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zaprojektuj i Wybuduj:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Znak postępowania: ZDP-4.252.P-12. 1256.2020

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży

czwartek, 1 paź 2020 13:33
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży. Uchwała i treść ogłoszenia znajdują się poniżej - w załącznikach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formule „Zaprojektuj i Wybuduj"

środa, 23 wrz 2020 12:26
Zadanie pn. Zaprojektuj i Wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Ogłoszenie nr 588596-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

piątek, 18 wrz 2020 11:15
Starostwo Powiatowe: Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym) – zakup, dostawa i montaż dźwigu windowego

Informacja dotycząca skanowania dowodów zmian. Przetarg na ww. pracę był ogłoszony na BIP 20 lipca 2020 r.

poniedziałek, 3 sie 2020 22:14
Starostwo Powiatowe w Łomży uprzejmie informuje, że na wykonanie prac dotyczących przetworzenia do postaci elektronicznej materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie przeznaczono kwotę 70 000,00 zł brutto. Wpłynęło 4 oferty (informacja w załączniku).

Informacja o zmianie rejestracji sprzętu pływającego

poniedziałek, 27 lip 2020 13:41
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.) ulega zmianie ich system rejestracji od dnia 01 sierpnia 2020 r. Na mocy ww. ustawy utworzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb. Nowe przepisy zakładają uproszczenie i uporządkowanie obecnego stanu, tak aby rejestracja była możliwie prosta i szybka. Rejestr ma być prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej. Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Ponadto nowe regulacje mają stworzyć mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

piątek, 24 lip 2020 11:02
   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na /w stanowisko została wybrana: Pani Karolina Jankowska  

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 roku

czwartek, 18 cze 2020 15:08

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:15
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 59 i 29/1, obręb ew. Stara Łomża przy Szosie, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:11
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 226/3, obręb ew. Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:09
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na odcinku A-B przy ul. Szosowej w miejscowości Śniadowo na działce numer 406, obręb Śniadowo, jednostka ew. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo

Zmiany w zakresie diagnostyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży

poniedziałek, 8 cze 2020 13:44

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

sobota, 6 cze 2020 20:51
Starosta Łomżyński informuje, że 12 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży. W związku z powyższym w tym dniu Starostwo Powiatowe w Łomży będzie NIECZYNNE*. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w urzędzie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. *Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko

środa, 6 maj 2020 14:45
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

poniedziałek, 27 kwi 2020 12:54
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815),  § 13 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.697 i 750) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 22 kwi 2020 15:17
STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej zlokalizowanej w miejscowości Truszki, gm. Piątnica

wtorek, 7 kwi 2020 13:02

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

poniedziałek, 6 kwi 2020 14:18

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

czwartek, 26 mar 2020 09:12

Informacja Starosty Łomżyńskiego dot.systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

wtorek, 18 lut 2020 15:02
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że zostały wprowadzone zmiany w sposobie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Od dnia 10 lutego 2020 r. sprawy związane z rejestracją, nabyciem, wyrejestrowaniem pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych wymagają uprzedniego zarezerwowania terminu osobiście lub telefoniczne pod nr telefonu 86 2156915. Rezerwacji dokonujemy maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Ogłoszenie o podaniu konsultacjom społecznym

piątek, 15 lis 2019 15:55
Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Wpisanie do rejestru zabytków budynku willowo – dworskiego rodziny Lutosławskich w Drozdowie, gm. Piątnica, pow. Łomżyński.

czwartek, 3 paź 2019 13:54

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe ...”.

czwartek, 3 paź 2019 13:24
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 03.10.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

piątek, 19 lip 2019 12:06
Informacje o przetargu: Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2019/S 138-339160 Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/241993 Termin składania ofert: 21.08.2019r., godz. 11:00 Otwarcie ofert: 21.08.2019r., godz.11:15

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

czwartek, 18 lip 2019 11:45
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-6.651.2019).

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

piątek, 31 maj 2019 10:53

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

wtorek, 28 maj 2019 12:57
Ogłoszenie nr 553256-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK

wtorek, 12 lut 2019 15:15
(dot. wydania decyzji z dnia 08.02.2019 r. znak: BI.RUZ.421.173.2018.MK pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne...)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK.

piątek, 11 sty 2019 15:22
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne)

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Pieńki - Borowe, gm. Jedwabne

środa, 9 sty 2019 15:18

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, ul. Janowska, gm. Łomża

środa, 9 sty 2019 14:54
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 27 grudnia 2018 r. została wydana decyzja Nr 9/2018, znak: ROŚB.6740.2.5.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej nr 105 761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski”, droga gminna, klasa drogi D,

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

środa, 2 sty 2019 09:38

Informacja dotycząca dofinansowania wymiany pieca lub wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenia) w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

poniedziałek, 19 lis 2018 14:44
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dostępny jest elektroniczny wniosek o dofinansowanie http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm.