BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - Część I - zakup paliw, tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-18.1805.2020).

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 31.12.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta  w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części” -  Część I - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego -  loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży.

 

  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WYKONAWCĘ:

P.T.H.U. PRYMA 1, Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:   390 580,00 

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:

olej napędowy ON    - 0,28 zł

 etylina Pb 95             - 0,28 zł

                                  

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Wysokość upustu: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Wysokość upustu - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”

 

Łączna liczba punktów

Część I

 

 

2.

 

OLIBENZ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. K.
ul. Poznańska 21,
18-400 Łomża

 

 

398 560,00   zł

 

 

58,80

 

Pb 95 - 0,25 zł

ON   -  0,25  zł

 

 

33,33

 

 

 

92,13

 

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI”
Al. Legionów 155A,
18-400 Łomża

 

 

409 460,00   zł

 

 

57,23

 

Pb 95 - 0,30 zł

ON    - 0,30 zł

 

 

40

 

 

97,23

 

4.

 

P.T.H.U. PRYMA 1
Hanna Gosk
Al. Legionów 147F
18-400 Łomża

 

390 580,00  zł

 

60

 

Pb 95 - 0,28 zł

ON   -  0,28  zł

 

37,33

 

97,33

 

Wybrano ofertę firmy:

P.T.H.U. PRYMA 1, Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża.

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów. Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu.

  1. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 10:41
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 11:30
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1103 razy