BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” – Część II - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego) - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-18.1805.2020).

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 04.01.2021r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części” – Część II - zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego) -  loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne

  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WYKONAWCĘ:

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego, ul. Cmentarna 20, 18-420 Jedwabne

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:   112 000,00 

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:

olej napędowy ON    - 0,02 zł

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Wysokość upustu: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Wysokość upustu - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”

 

Łączna liczba punktów

Część II

1.

Leszek Orłowski „LAZO”
Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 20
18-420 Jedwabne

112 000,00 zł

60

ON – 0,02 zł

40

100

 

Wybrano ofertę firmy:

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego, ul. Cmentarna 20, 18-420 Jedwabne.

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów. Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu.

  1. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2021 12:26
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2021 12:32
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1053 razy