BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby – Kiertany – Łuby - Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-16.1635.2020).
Ogłoszenie nr 510553057-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby- Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616858-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540540076-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Krajowy numer identyfikacyjny 45067253800000, ul. ul. Poligonowa  30, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 184 189, e-mail sdm@zdplomza.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiatlomzynski.pl/bip/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby- Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-4.252.P-16.1635.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby- Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32. W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót polegających na: •wydzieleniu geodezyjnym pasa drogowego •przebudowie istniejących nawierzchni żwirowej na bitumiczną, •przebudowie nawierzchni poboczy, •przebudowie zjazdów gospodarczych, •budowie i przebudowie rowów odwadniających i przepustów •budowie kanalizacji deszczowej, •przebudowie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w zakresie sieci wodociągowej, •uzupełnienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-6, 45233000-9, 45231300-8, 45232300-5, 45255600-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3172900.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 – go Maja 19
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3902667.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3902667.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6079924.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Data powstania: środa, 23 gru 2020 08:54
Data opublikowania: środa, 23 gru 2020 08:57
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1165 razy