BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części” (znak postępowania: ZDP-4.252.P-17.1655.2020)
Ogłoszenie nr 510415493-N-2021 z dnia 15.02.2021 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 760827-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540538449-N-20250

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Krajowy numer identyfikacyjny 45067253800000, ul. ul. Poligonowa  30, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 184 189, e-mail sdm@zdplomza.com, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.powiatlomzynski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-4.252.P-17.1655.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części. Część I Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”) Część II Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Strzeszewo o dł. odc. ok 4 525 m, gm. Śniadowo. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Część III Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 2609B – ul. Łomżyńska w Nowogrodzie o dł. ok.975m gm. Nowogród. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR 1-2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Część IV Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku ok. 2500 m, gm. Śniadowo. Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2 (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia postepowania: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się , jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Dla części I - W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.12.2020r. do godz. 10.00 złożono 8 ofert. Ceny wszystkich ofert, w tym oferta z najniższą ceną, przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Strzeszewo o dł. odc. ok 4 525 m, gm. Śniadowo.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia postepowania: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się , jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Dla części II - W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.12.2020r. do godz. 10.00 złożono 8 ofert. Ceny wszystkich ofert, w tym oferta z najniższą ceną, przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr 2609B – ul. Łomżyńska w Nowogrodzie o dł. ok.975m gm. Nowogród
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VIA – PROJEKT Łukasz Chuć,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pana Tadeusza 12/94
Kod pocztowy: 10-461
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172815.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku ok. 2500 m, gm. Śniadowo
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 78300.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPI PROJEKT, Bogusław Lipiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Rzędzina 17
Kod pocztowy: 19-222
Miejscowość: Wąsosz
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 78300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229395.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2021 07:58
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2021 08:03
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1279 razy