BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o unieważnieniu Części I i II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zdania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej..."

Dotyczy: unieważnienia Części I i II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zdania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-17.1655.2020)

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, informuje  na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), iż unieważnił w części postępowanie nr ZDP-4.252.P-17.1655.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części” – Część I i II prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa prawna unieważnienia postepowania:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się , jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Dla części I - W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.12.2020r. do godz. 10.00 złożono 8 ofert. Ceny wszystkich ofert, w tym oferta z najniższą ceną, przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Dla części II  - W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.12.2020r. do godz. 10.00 złożono 8 ofert. Ceny wszystkich ofert, w tym oferta
z najniższą ceną, przewyższają kwotę jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 5 sty 2021 13:35
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2021 13:39
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1087 razy