BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-18.1805.2020).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 29.12.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I –  407 340 ,00 zł brutto,

Część II – 108 000,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono  4 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Wysokość upustu
[brutto] (zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Część I

2.

OLIBENZ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Poznańska 21,
18-400 Łomża

398 560,00   zł

Pb 95 - 0,25   zł

 ON   -  0,25  zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI”
Al. Legionów 155A,
18-400 Łomża

409 460,00   zł

Pb 95 -    0,30 zł

ON      -   0,30 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

4.

P.T.H.U. PRYMA 1
Hanna Gosk
Al. Legionów 147F
18-400 Łomża

390 580,00  zł

Pb 95  -    0,28 zł

ON      -   0,28  zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

Część II

 

1.

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26
18-420 Jedwabne

112 000,00 zł

ON  -  0,02 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 29 gru 2020 12:40
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2020 12:48
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1004 razy