BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży - Sekretarza Powiatu

piątek, 14 cze 2024 14:11

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

piątek, 14 cze 2024 11:34
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 maja 2024 r. Pana Grzegorza Dąbrowskiego, uzupełniony dnia 07 czerwca 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 99,5 DJP (docelowej obsadzie w gospodarstwie 138,5 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 2650 m3 oraz bezodpływowego zbiornika na ciekłe nieczystości socjalno - bytowe o pojemności 10 m3 na części działki numer 290/4, obręb ewidencyjny 0022 Wizna, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej .

piątek, 14 cze 2024 10:17

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROSB.6743.13.57.2024

piątek, 14 cze 2024 08:26
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Brak sprzeciwu - 14.06.2024r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROSB.6743.13.56a.2024

czwartek, 13 cze 2024 12:21
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej z częścią podziemną zewnętrzną na działce numer 951, obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.62.2024

czwartek, 13 cze 2024 12:11
Zgłoszenie budowy wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 212, obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.56a.2024

czwartek, 13 cze 2024 10:33
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z częścią podziemną zewnętrzną. Działka nr 951, Konarzyce, gm. Łomża.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

czwartek, 13 cze 2024 08:26
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że dnia 12 czerwca 2024 r. została wydana decyzja Nr 7/2024, znak: ROŚB.6740.2.5.2024 udzielająca Wójtowi Gminy Zbójna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zbójna - Poredy”, na odcinku o długości ok. 1603 m, od krawędzi pasa drogowego drogi powiatowej nr 1889B w kierunku zachodnim do wysokości działki 14/1 obrębu Poredy, gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.55.2024

środa, 12 cze 2024 08:52
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną i naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2700l na dz. nr 168, Stare Bożejewo, gm. Wizna

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.61.2024

środa, 12 cze 2024 08:25
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o pojemności 4,85 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 357, obręb Miastkowo, gm. Miastkowo.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.53.2024

wtorek, 11 cze 2024 12:26
Zgłoszenie budowy wewnętrznej oraz zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 211 obręb ewidencyjny Piątnica Poduchowna, jednostka ewidencyjna Piątnica. Zawiadomienie o braku sprzeciwu - 11.06.2024r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 11 cze 2024 10:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B w powiecie łomżyńskim (znak sprawy: ZDP-1.252.P-13.1301.2024)

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.60.2024

poniedziałek, 10 cze 2024 14:41
Budowa linii kablowych SN – 15 kV i nn 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złącza kablowo – pomiarowego, wymiana słupa nn 0,4 kV oraz rozbiórka murowanej stacji transformatorowej. Dz. nr 1518, 1439/3, 1439/1, 1321/3 obręb Nowogród, gm. Nowogród.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.54.2024

poniedziałek, 10 cze 2024 11:15
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną i naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2700 l na działce numer 107, obręb ewidencyjny 0019 Stare Bożejewo, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna. Brak sprzeciwu - 10.06.2024r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROSB.6743.13.56.2024

poniedziałek, 10 cze 2024 11:05
Budowa wewnętrznej zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 518/10 obręb ewidencyjny Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna Łomża. Brak sprzeciwu - 10.06.2024r.

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

czwartek, 6 cze 2024 09:43
Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zawiadamiam że na wniosek z dnia 24 maja 2024 r. Wójta Gminy Piątnica reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Daniela Czyż wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 658 B Budy Czarnockie - Murawy Kolonia”, gm. Piątnica, pow. łomżyński, woj. podlaskie (o długości ok. 995 m).

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.59.2024

środa, 5 cze 2024 08:14
Instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7 m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dz. nr 108, Męczki, gm. Wizna

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.58.2024

środa, 5 cze 2024 08:01
Instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7 m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dz. nr 107/14, Olszyny, gm. Piątnica

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.57.2024

środa, 5 cze 2024 07:53
Instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Dz. nr 205/2, Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

wtorek, 4 cze 2024 13:07
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 03 czerwca 2024 r. została wydana decyzja nr 228/2024 dla Pana Piotra Wierciszewskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – obory na płytkiej ściółce o obsadzie 46,9 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 69,9 DJP) oraz płyty obornikowej o powierzchni 149,59 m² wraz ze zbiornikiem na odciek o pojemności 14,42 m3 w zabudowie zagrodowej na działkach numer 478/4 i 478/6, obręb ewidencyjny 0001 Jedwabne, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - DOSTAWY

wtorek, 4 cze 2024 09:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup i dostawa 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV na potrzeby pracowników terenowych Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (znak sprawy: ZDP-1.252.P-12.1250.2024)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży w związku z zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych oraz dzikich

wtorek, 4 cze 2024 09:00
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przypomina właścicielom psów o obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ww. obowiązkowi podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - aktualizacja z dnia 03.06.2024r.

poniedziałek, 3 cze 2024 12:22

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za rok 2023

poniedziałek, 3 cze 2024 07:45

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.56.2024

piątek, 31 maj 2024 13:42
Zgłoszenie budowy wewnętrznej zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 518/10 obręb ewidencyjny Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna Łomża.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 29 maj 2024 12:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1946B i 1953B w m. Szczepankowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-11.1223.2024)

Transmisja II sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

środa, 29 maj 2024 10:29

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

wtorek, 28 maj 2024 13:37
Foto: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.39.2024

poniedziałek, 27 maj 2024 12:36
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z częścią doziemną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 193/1 obręb ewidencyjny Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica Brak sprzeciwu 27.05.2024r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.55.2024

poniedziałek, 27 maj 2024 09:57
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną i naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2700l na dz. nr 168, Stare Bożejewo, gm. Wizna

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.54.2024

poniedziałek, 27 maj 2024 09:53
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną i naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 2700l na dz. nr 107, Stare Bożejewo, gm. Wizna

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

poniedziałek, 27 maj 2024 09:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1909B o długości ok. 0,55 km w obrębie m. Grzymały, gm. Nowogród (II postępowanie) - znak sprawy: ZDP-1.252.P-10.1191.2024

ZAPYTANIE  OFERTOWE na aktualizację ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Czarnocin i Kisielnica, jednostka ewidencyjna Piątnica

piątek, 24 maj 2024 14:40
Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym  w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w Starostwie Powiatowym  w Łomży, o wartości nie przekraczającej  130 000,00.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

środa, 22 maj 2024 13:05
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

środa, 22 maj 2024 12:42
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 11 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2024

środa, 22 maj 2024 11:11
Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 7/3 i 7/14 w miejscowości Stare Kupiski gm. Łomża Brak sprzeciwu - 22.05.2024r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.49.2024

poniedziałek, 20 maj 2024 10:50
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działkach nr 238 i 210/1 w miejscowości Bożenica gm. Łomża Brak sprzeciwu - 20.05.2024r.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej Towerlink Poland sp. z o.o. BT15242_JEDWABNE_BIS

piątek, 17 maj 2024 13:33
Lokalizacja instalacji: działka nr 509 w m. Jedwabne, gm. Jedwabne.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.50.2024

czwartek, 16 maj 2024 10:55
Wewnętrzna oraz zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 121/18 obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica Brak sprzeciwu - 16.05.2024r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.51.2024

czwartek, 16 maj 2024 10:49
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV zasilającej, oświetleniowej wraz z doziemną kanalizacją teletechniczną oraz demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Muzeum-Skansenu Kurpiowskiego im. A. Chętnika w Nowogrodzie na działkach numer 1062/3, 1062/1 i 1062/5 obręb ewidencyjny 0001 Nowogród, jednostka ewidencyjna 200704_4 Nowogród Brak sprzeciwu dn. 15.05.2024 r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.53.2024

wtorek, 14 maj 2024 08:32
Zgłoszenie budowy wewnętrznej oraz zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 211 obręb ewidencyjny Piątnica Poduchowna, jednostka ewidencyjna Piątnica.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BS.ZUZ.4210.8.2024.DK

czwartek, 9 maj 2024 11:50
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.43.2024

środa, 8 maj 2024 14:17
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działce numer 20, obręb ewidencyjny 0013 Kalinowo, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica. Brak sprzeciwu dn. 08.05.2024 r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.52.2024

środa, 8 maj 2024 13:41
Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 25/3, 55/17 i 163 obręb Janowo gm. Łomża

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

wtorek, 7 maj 2024 13:05
podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 kwietnia 2024 r. Pana Piotra Wierciszewskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego o obsadzie 46,9 DJP - płytka ściółka (docelowa obsada w gospodarstwie 69,9 DJP) oraz płyty obornikowej o powierzchni 149,59 m2 wraz ze zbiornikiem na odciek w zabudowie zagrodowej na działce numer 478/4 i 478/6, obręb ewidencyjny 0001 Jedwabne, jednostka ewidencyjna 200701_4 Jedwabne.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.44.2024

wtorek, 7 maj 2024 11:57
Zgłoszenie instalowania wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 205/1, obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica Nie wniesiono sprzeciwu - 07.05.2024r.

Transmisja I sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

poniedziałek, 6 maj 2024 12:26

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 23508 (95012N!) WLM_PIĄTNICA_MARIANOWO

poniedziałek, 29 kwi 2024 15:38
Lokalizacja instalacji: działka nr 6/14 w miejscowości Marianowo, gm. Piątnica

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

piątek, 26 kwi 2024 11:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1909B o długości ok. 0,55 km w obrębie m. Grzymały, gm. Nowogród

Decyzja z dnia 16 kwietnia 2024 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

poniedziałek, 22 kwi 2024 08:16
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w zakresie zmiany warunków gospodarowania odpadami na terenie Zakładu.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

piątek, 19 kwi 2024 11:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o długości ok. 3 400 m

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O PLANOWANYM WYGASZENIU DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

poniedziałek, 15 kwi 2024 12:21

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

piątek, 12 kwi 2024 09:20
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, o wartości nie przekraczającej 130 000,00.

JAKOŚĆ POWIETRZA - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

wtorek, 2 kwi 2024 10:40

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży

środa, 27 mar 2024 12:54

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

środa, 20 mar 2024 13:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1912B oraz 2648B (ul. Cmentarna) w m. Nowogród na długości ok. 0,3 km (znak sprawy: ZDP-1.252.P-7.684.2024)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r.

wtorek, 19 mar 2024 10:26
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r.

wtorek, 19 mar 2024 10:25
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r.

wtorek, 19 mar 2024 10:23
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r.

wtorek, 19 mar 2024 10:21
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r.

wtorek, 19 mar 2024 10:09
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja P4 Sp. z o.o. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej LOM4440A

wtorek, 19 mar 2024 08:31
Lokalizacja instalacji: działka nr 6/12 w miejscowości Sulki, gm. Miastkowo

Wniosek Radnego Mirosława Szymanowskiego ORiZ.0003.3.2024

czwartek, 14 mar 2024 12:31

Wniosek Radnego Wiesława Olszewskiego ORiZ.0003.2.2024

czwartek, 14 mar 2024 12:28

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

wtorek, 12 mar 2024 13:08
STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 8 mar 2024 12:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont istniejącej zatoki postojowej (placu postojowego) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1934B w obrębie m. Drozdowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-6.392.2024)

Decyzja z dnia 22 lutego 2024 r. znak: ROŚB.6222.1.2015

czwartek, 7 mar 2024 11:37
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej przy ul. Czarnockiej w Piątnicy, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany m. in. warunków gospodarowania osadami ściekowymi wytwarzanymi w oczyszczalni.

Plan postępowań o udzielenie zamówień ZDP w Łomży na rok 2024 - aktualizacja z dnia 07.03.2024r.

czwartek, 7 mar 2024 08:40

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

środa, 6 mar 2024 14:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na modernizację dróg nr 1830B i 1891B w powiecie łomżyńskim (znak sprawy: ZDP-1.252.P-5.323.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

poniedziałek, 26 lut 2024 12:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego nr JNI 01028678 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1954B w m. Podosie gm. Miastkowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-4.251.2024)

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2023 rok

wtorek, 13 lut 2024 13:57
W pierwszej połowie 2023 roku Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

środa, 7 lut 2024 10:41

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 1 lut 2024 12:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1951B na odcinku Śniadowo - Truszki oraz drogi 1952B na odc. Truszki - Jakać Borki (znak sprawy: ZDP-1.252.P-3.123.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 31 sty 2024 12:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki -Nieławice (znak sprawy: ZDP-1.252.P-2.114.2024)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

czwartek, 25 sty 2024 10:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup z dostawą soli drogowej gatunku „DR” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-1.93.2024)

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1950B Zagroby - Żebry na odc. o dł. 1 850 m

poniedziałek, 22 sty 2024 14:17

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B – dr 1961B – Zanklewo o dł. ok. 4100m

poniedziałek, 22 sty 2024 14:13

Plan postępowań o udzielenie zamówień ZDP w Łomży na rok 2024 - aktualizacja z dnia 22.01.2024r.

poniedziałek, 22 sty 2024 12:42

Plan postępowań o udzielenie zamówień Starostwa Powiatowego w Łomży na rok 2024

piątek, 19 sty 2024 13:41

Plan postępowań o udzielenie zamówień ZDP w Łomży na rok 2024

środa, 10 sty 2024 12:46

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki - Drogoszewo o dł. odc. ok. 800m”

wtorek, 2 sty 2024 13:45

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

piątek, 22 gru 2023 13:35

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW OD 1 STYCZNIA 2024 R.

piątek, 22 gru 2023 08:24

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 20 gru 2023 08:22
Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 grudnia 2023 r. Wójta Gminy Łomża wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa drogi gminnej nr 105734B ulica Spokojna we wsi Giełczyn”, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

poniedziałek, 11 gru 2023 12:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Dostawa paliw płynnych dla samochodów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (znak sprawy: ZDP-1.252.P-29.2140.2023)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

wtorek, 5 gru 2023 12:53
STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 1 gru 2023 13:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych nr 1900B oraz 1934B na terenie gminy Piątnica (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-28.2054.2023)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi według ustalonych prawem wzorów

poniedziałek, 20 lis 2023 14:33
Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, o wartości nie przekraczającej 130 000,00.

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5699 (95969N!) MODZELE (WLM_LOMZA_MODZELESKUDOS)

poniedziałek, 20 lis 2023 14:31
Lokalizacja instalacji: działka nr 74/2 w miejscowości Modzele Skudosze, gm. Łomża.

Informacja P4 Sp. z o.o. o zmianie danych w instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej LOM4430B

czwartek, 16 lis 2023 15:17
Lokalizacja instalacji: dz. nr 776 w miejscowości Drogoszewo, gm. Miastkowo.

Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2024 -2025.

czwartek, 16 lis 2023 14:43

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

czwartek, 16 lis 2023 14:35

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023 – 2030”

czwartek, 16 lis 2023 10:32
Rozpoczynają się konsultacje społeczne ​​​​​​​z mieszkańcami Powiatu Łomżyńskiego prowadzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży dotyczące projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2023 – 2030”.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej Towerlink Poland sp. z o.o. BT15240_WIZNA_2

czwartek, 16 lis 2023 08:24
Lokalizacja instalacji: ul. Łomżyńska 11, 18-430 Wizna, działka nr 1695 obręb Wizna.

Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2024 -2025.

środa, 8 lis 2023 14:51

Transmisja XLII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

środa, 8 lis 2023 12:53

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 3 lis 2023 10:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa drogi dla pieszych w m. Olszyny (znak sprawy: ZDP-1.252.P-27.1796.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 2 lis 2023 11:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo (II postępowanie), znak sprawy: ZDP-1.252.P-26.1780.2023

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku

czwartek, 2 lis 2023 09:09

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

poniedziałek, 30 paź 2023 11:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz - Uśnik na odcinku o długości ok. 2700 m (II postępowanie) - znak sprawy: ZDP-1.252.P-25.1762.2023

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 27 paź 2023 13:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne (ul. Pl. Jana Pawła II i Wojska Polskiego) - Znak sprawy: ZDP-1.252.P-24.1748.2023

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 25 paź 2023 09:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Modernizacja dróg powiatowych nr 1900B oraz 1934B na terenie gminy Piątnica (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-23.1724.2023)

Informacja P4 Sp. z o.o. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej LOM4440A

wtorek, 10 paź 2023 09:06
Lokalizacja instalacji: działka nr 6/12 Sulki, gm. Miastkowo.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 5 paź 2023 10:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o dł. odc. ok. 990m – II postępowanie (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-22.1615.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 29 wrz 2023 12:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 2110B (ul. Kolejowa) w m. Śniadowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-21.1577.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 28 wrz 2023 08:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-20.1568.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 26 wrz 2023 09:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1889B w m. Dobry Las (znak sprawy: ZDP-1.252.P-19.1544.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 21 wrz 2023 12:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1918B na odcinku od DW 668 – Poniat (znak sprawy: ZDP-1.252.P-18.1539.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

wtorek, 19 wrz 2023 10:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1914B Pieńki Borowe – DW 668 na odcinku o długości ok. 2,7 km (znak sprawy: ZDP-1.252.P-17.1512.2023)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023- aktualizacja z dnia 15.09.2023r.

piątek, 15 wrz 2023 07:28

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 14 wrz 2023 13:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz - Uśnik na odcinku o długości ok. 2700 m (znak sprawy: ZDP-1.252.P-16.1505.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

czwartek, 14 wrz 2023 08:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B i 1910B w obrębie m. Miastkowo (II postępowanie)

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2023 roku (01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.)

piątek, 8 wrz 2023 10:10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Łomży

środa, 6 wrz 2023 12:19
Foto: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Łomży
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego w Łomży. Prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 6 wrz 2023 08:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo-Rybaki o dł. odc. ok. 990m (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-14.1435.2023)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn:,, Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji”

wtorek, 29 sie 2023 20:10
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

poniedziałek, 28 sie 2023 16:20
Foto: Zapytanie ofertowe na usługę doradczą na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze  w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6221.7.2023

czwartek, 24 sie 2023 14:32
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej oznaczonej jako 28454 (95252N!) zlokalizowanej na działce nr 775/2 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A. Brak sprzeciwu: 22.08.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

środa, 9 sie 2023 13:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B i 1910B w obrębie m. Miastkowo

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 95189 (95189N!) ZBÓJNA (WLM_ZBOJNA_ZBÓJNA)

piątek, 28 lip 2023 16:41
Lokalizacja instalacji: działka nr 812 w m. Zbójna, gm. Zbójna.

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 4500 (95972N!) POPIOŁKI (WLM_ZBOJNA_POPIOLKI)

piątek, 28 lip 2023 16:30
Lokalizacja instalacji: działka nr 24 w m. Popiołki, gm. Zbójna.

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II

piątek, 28 lip 2023 13:28
Foto: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej (95242N!) SNIADOWO_ZAST

czwartek, 27 lip 2023 08:43
Lokalizacja instalacji: działka nr 83 w miejscowości Śniadowo, gmina Śniadowo.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A.: 28454 (95252N!)

środa, 26 lip 2023 15:15
Lokalizacja instalacji: działka nr 775/2 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża.

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 23225 (95006N!)

środa, 26 lip 2023 15:04
Lokalizacja instalacji: działka nr 43/9 w miejscowości Dębowo, gm. Śniadowo.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

poniedziałek, 24 lip 2023 12:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JNI1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

piątek, 21 lip 2023 08:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny- Pniewo o długości ok. 3 400 m (II postępowanie)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane

wtorek, 18 lip 2023 17:09
Foto: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - roboty budowlane
w ramach projektu ,,Dostępny Samorząd- granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,,

Informacja P4 Sp. z o.o. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej LOM4445A

wtorek, 18 lip 2023 14:45
Lokalizacja instalacji: działka nr 196 w miejscowości Uśnik Dwór, gm. Śniadowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja z dnia 18.07.2023r.

wtorek, 18 lip 2023 08:15

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

poniedziałek, 17 lip 2023 12:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1941B o długości ok. 3 070 m (II postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 13 lip 2023 14:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki - Drogoszewo o dł. odc. ok. 800m

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

środa, 12 lip 2023 16:01
Foto: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. znak postępowania: OR.272.5.2023

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi dla Starostwa Powiatowego w Łomży

czwartek, 6 lip 2023 12:03
Foto: Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi  dla Starostwa Powiatowego  w Łomży
Szacowanie wartości zamówienia na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu Dostępny Samorząd- granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,,

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA I REJESTRACJI POJAZDÓW OD 1 LIPCA 2023 r.

poniedziałek, 3 lip 2023 10:05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży"

wtorek, 27 cze 2023 15:25
Foto: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera  dla Starostwa Powiatowego w Łomży
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży. Prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem.

Szacowanie wartości zamówienia na remont schodów zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Łomży

czwartek, 22 cze 2023 20:32
Szacowanie wartości zamówienia na remont schodów zewnętrznych z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami od strony południowo – zachodniej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży” Oferty należy złożyć pocztą lub e-mail : beata.korwek@powiatlomzynski.pl

Przetarg nieograniczony - postępowanie prowadzone pn. Łomżyńska Grupa Zakupowa na ,,Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."

wtorek, 20 cze 2023 14:26
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: ,,Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r." Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna: https://platformazakupowa.pl/transakcja/778482 Termin składania ofert: 19.07.2023r., godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 19.07.2023r., godz. 10:15

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 23508 (95012N!)

środa, 14 cze 2023 08:54
Lokalizacja instalacji: działka nr 6/14 w miejscowości Marianowo, gm. Piątnica

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 23651 (95028N!)

środa, 14 cze 2023 08:47
Lokalizacja instalacji: działka nr 774/2 w miejscowości Drogoszewo, gm. Miastkowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

piątek, 9 cze 2023 10:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1941B o długości ok. 3 070 m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

piątek, 9 cze 2023 09:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny- Pniewo o długości ok. 3 400 m

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łomży

wtorek, 6 cze 2023 12:27
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być: a) bezwypadkowy, b) wolny od wad fizycznych i prawnych, c) wyprodukowany min. w 2018 roku,

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 26 maj 2023 09:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1829B Romany - do dr 648 o dł. ok. 550m

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja z dnia 19.05.2023r.

piątek, 19 maj 2023 12:30

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja z dnia 04.05.2023r.

czwartek, 4 maj 2023 08:31

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

czwartek, 27 kwi 2023 10:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C 65 B3 PU/RC w ilości szacunkowej 80 Mg

Transmisja XXXVIII Nadzywczajnej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

środa, 26 kwi 2023 09:11

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2022 roku (01.07.2022 r. – 31.12.2022 r.)

środa, 12 kwi 2023 14:31

Decyzja z dnia 03 marca 2023 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

czwartek, 9 mar 2023 11:56
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w zakresie zmiany warunków poboru wody na potrzeby instalacji poprzez dodanie studni nr 6 jako dodatkowego urządzenia do poboru wody oraz dodanie stacji uzdatniania wody.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawy

środa, 8 mar 2023 14:33

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 3 mar 2023 12:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo dł. ok. 2080m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

poniedziałek, 27 lut 2023 09:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych o nr 1954B i 1911B

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 17 lut 2023 11:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Nazwa zamówienia: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łomżyńskiego wraz z zakupem sprzętu (II postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 7 lut 2023 10:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Nazwa zamówienia: Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

poniedziałek, 6 lut 2023 14:55
Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”

Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę serwera dla Starostwa Powiatowego w Łomży

czwartek, 2 lut 2023 09:04
Powołując się na Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł stanowiący załącznik do Zarządzenia Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku oraz przystępując do szacowania wartości zamówienia , proszę o przesłanie do dnia 3 lutego 2023 roku ofert na zakup serwer dla Starostwa Powiatowego w Łomży.

Plan postępowań o udzielenie zamówień ZDP w Łomży na rok 2023

piątek, 27 sty 2023 10:28

Zapytanie ofertowe na Usługi doradcze

środa, 25 sty 2023 09:58
Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”

Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych, mobilnych pętli indukcyjnych

wtorek, 24 sty 2023 09:16
Szacowanie wartości zamówienia na zakup, dostawę i zamontowanie tablic tyflograficznych, planów tyflograficznych, mobilnych pętli indukcyjnych w zakresie dostępności na etapie przedsięwzięcia grantowego w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,,

Szacowanie wartości zamówienia

piątek, 20 sty 2023 13:32
Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat”

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu stanowiącego składnik majątku ruchomego Powiatu Łomżyńskiego

piątek, 20 sty 2023 13:00

INFORMACJA

wtorek, 10 sty 2023 14:12
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzenie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez portal powiatowy- link do serwisu: https://lomzynski.webewid.pl

Praca dla lekarzy i pielęgniarek .

poniedziałek, 9 sty 2023 14:17

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 22 gru 2022 09:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Nazwa zamówienia: Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łomżyńskiego wraz z zakupem sprzętu

Nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert!

środa, 21 gru 2022 12:29
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2023 roku

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

czwartek, 15 gru 2022 14:49

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 26179(95152N!)

środa, 14 gru 2022 09:42
Lokalizacja instalacji: działka nr 1570 w miejscowości Piniewo, gm. Łomża

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2023 r.

piątek, 2 gru 2022 12:14

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

wtorek, 29 lis 2022 13:47
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

wtorek, 29 lis 2022 13:14

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 29 lis 2022 10:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok. 3050m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży

poniedziałek, 28 lis 2022 14:20
Opis przedmiotu zamówienia: 1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i środków czystości według załączonego zamówienia (załącznik do zapytania ofertowego) do Starostwa Powiatowego  w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie. 2) Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 4 części (kwartalnie)  w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia artykułów i środków czystości w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 25 lis 2022 07:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo odc. o dł. ok 3 400 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2023 r.

środa, 23 lis 2022 10:20

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

poniedziałek, 21 lis 2022 14:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo-Kuleszka o dł. odc. ok. 1 920m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

czwartek, 17 lis 2022 09:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Dostawa paliw płynnych dla samochodów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 9 lis 2022 10:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok. 1850m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 8 lis 2022 13:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady - Giełczyn o dł. ok. 3050m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 8 lis 2022 13:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B - dr 1961B - Zanklewo o dł. ok. 4 100m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 8 lis 2022 13:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo odc. o dł. ok 3 400 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Informacja firmy Orange Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 1408 (95976N!) OBRYTKI

wtorek, 8 lis 2022 09:15
Lokalizacja instalacji: ul. Supska 8, Przytuły, gm. Przytuły (dz. nr 245).

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

piątek, 4 lis 2022 09:24
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 23660(N!95036) WLM_PIATNICA_KOWNATY

piątek, 21 paź 2022 08:49
Lokalizacja instalacji: działka nr ew. 204 w miejscowości Kownaty, gm. Piątnica.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 6 paź 2022 12:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo odc. o dł. ok 3 400 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na części

Informacja firmy Orange Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 1521 (95987N!) WIZNA

wtorek, 27 wrz 2022 10:03
Lokalizacja instalacji: ul. Łomżyńska 11 w Wiźnie, gm. Wizna (działka nr ew. 1695).

Informacja firmy Orange Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 1407 (95975N!) NOWOGRÓD 2

wtorek, 27 wrz 2022 09:32
Lokalizacja instalacji: działka nr 628/3 w miejscowości Nowogród, gm. Nowogród.

Informacja firmy Orange Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 2331 (95986N!) JEZIORKO

wtorek, 27 wrz 2022 09:05
Lokalizacja instalacji: działka nr ew. 149 w miejscowości Jeziorko, gm. Piątnica.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 22 wrz 2022 12:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok. 1850m

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie

czwartek, 8 wrz 2022 14:42
Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie zlokalizowanego na działce nr ewid. 11110/11,

Informacja firmy T-Mobile Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 26662(95172N!)

piątek, 2 wrz 2022 12:32
Lokalizacja instalacji: Zanklewo 41, gm. Wizna (działka nr ew. 469/2)

Informacja firmy T-Mobile Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji

piątek, 2 wrz 2022 09:47
dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 23524 (95020N!) WLM_PIATNICA_PIATNICA. Lokalizacja instalacji: ul. Stawiskowska 10 Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica.

Informacja firmy Orange Polska S.A. o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne PNIEWOLOM/Z01

piątek, 12 sie 2022 13:56
Lokalizacja instalacji: działka nr ew. 429/5 w miejscowości Pniewo, gm. Łomża.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za I półrocze 2022 roku (01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.)

poniedziałek, 1 sie 2022 12:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łomży

czwartek, 21 lip 2022 10:32

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2021 rok

wtorek, 5 lip 2022 13:46

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- aktualizacja z dnia 01.07.2022r.

piątek, 1 lip 2022 11:45

Postanowienie (w trybie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego) z dnia 06 sierpnia 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

środa, 29 cze 2022 10:59
zmieniające z urzędu decyzję z dnia 20 lipca 2021 r., znak: ROŚB.6222.1.2017 zmieniającą ostateczną decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 r., znak: ROŚB.6222.1.2017, udzielającą Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża.

Informacja firmy T-Mobile Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 26296 (95157N!) WLM_JEDWABNE_SIESTRZANKI48

piątek, 24 cze 2022 09:05

Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej (95056!N) TRUSZKI

czwartek, 23 cze 2022 09:04
Lokalizacja instalacji: działka nr ew. 139/1 w miejscowości Truszki, gm. Piątnica.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 15 cze 2022 12:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (III postępowanie)

Informacja firmy Orange Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 4500 (95972N!) POPIOŁKI (WLM_ZBOJNA_POPIOŁKI)

poniedziałek, 6 cze 2022 11:12
Lokalizacja instalacji: działka nr ew. 24 w miejscowości Popiołki, gm. Zbójna.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2021 rok

poniedziałek, 6 cze 2022 10:45

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Łomży za 2021 r.

poniedziałek, 6 cze 2022 10:44

Sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2021 r.

poniedziałek, 6 cze 2022 10:42

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

poniedziałek, 30 maj 2022 13:18

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

poniedziałek, 30 maj 2022 13:13

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży - Sekretarza Powiatu

wtorek, 24 maj 2022 11:31

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2022

środa, 18 maj 2022 09:19
Zgłoszenie instalowania wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. 4,85 m3 do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 951/1 obręb 0024 Nowe Kupiski, gm. Łomża. Inwestor: Andrzej Dobrzycki. Brak sprzeciwu: 17.05.2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiego granic działek ewidencyjnych

poniedziałek, 16 maj 2022 13:56
Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) Starosta Łomżyński na wniosek wykonawcy pracy, zawiadamia o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach prac związanych z modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków w gminie NOWOGRÓD (wykaz działek w tabeli będącej załącznikiem do ogłoszenia)

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne LOM4410B

wtorek, 10 maj 2022 14:48
Lokalizacja instalacji: działka nr ew. 16/4 obręb Nowe Wyrzyki, gm. Łomża.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 21 kwi 2022 13:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (II postępowanie)

Informacja o skróconych godzinach pracy urzędu

środa, 13 kwi 2022 09:57

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łomży

czwartek, 7 kwi 2022 13:38

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym -usługi

wtorek, 5 kwi 2022 15:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny: Jednaczewo jednostka ewidencyjna: Łomża powiat: łomżyński województwo: podlaskie Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://starostwolomza.ezamawiajacy.pl/pn/starostwolomza/demand/notice/public/56970/details

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2021 roku (01.07.2021 r. – 31.12.2021 r.)

piątek, 1 kwi 2022 13:56

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

piątek, 1 kwi 2022 11:21

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 29.03.2022r.

wtorek, 29 mar 2022 10:48

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wtorek, 22 mar 2022 12:41
na kompleksowe sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana) na lata 2023 – 2032

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 18 mar 2022 11:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

piątek, 18 mar 2022 10:56
STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.11 ust.1 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży - Sekretarza Powiatu

poniedziałek, 28 lut 2022 13:13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 10 lut 2022 12:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele-Wypychy

Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 1521 (95987N!) WIZNA

środa, 26 sty 2022 08:54
Lokalizacja instalacji: Wizna, ul. Łomżyńska 11, działka nr ew. 1695 obręb Wizna, gm. Wizna.

Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji stacji bazowej Orange Polska S.A. ŚNIADOWO 2 (95984)

czwartek, 20 sty 2022 14:58
Lokalizacja instalacji: ul. Kolejowa 17, Śniadowo, działka nr 29/16 obręb Stare Ratowo, gm. Śniadowo.

Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 4500 (95972N!) POPIOŁKI

piątek, 14 sty 2022 08:58
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 24, m. Popiołki, gm. Zbójna

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

środa, 5 sty 2022 14:23

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

środa, 5 sty 2022 13:31

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

środa, 5 sty 2022 12:51

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

poniedziałek, 3 sty 2022 14:28
Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Realizacja zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac – Jedwabne

czwartek, 30 gru 2021 09:16
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odcinek drogi powiatowej nr 1928B – ul. Jana Pawła II w Jedwabnem o dł. ok. 11,630 km”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2022 r.

wtorek, 21 gru 2021 08:47

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - DOSTAWY

piątek, 17 gru 2021 14:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-24.1805.2021)

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

czwartek, 16 gru 2021 12:01
Lokalizacja instalacji - działka nr ew. 6/14 Marianowo, gm. Piątnica

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2022 r.

wtorek, 14 gru 2021 10:39

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 2 gru 2021 14:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – część I zadania

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży na 2022 r.

poniedziałek, 29 lis 2021 14:39

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 26 lis 2021 14:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B - ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok. 1300 m z podziałem na części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 23 lis 2021 15:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska - Kalinowo o długości ok. 2 350m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

wtorek, 23 lis 2021 09:11
Na podstawie art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2021 roku zostaną przeprowadzone czynności wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ( nr w załączniku) , obręb ewidencyjny Stara Jakać, jednostka ewidencyjna Śniadowo z działkami pasa drogowego drogi ekspresowej S61 Łomża - Ostrów Mazowiecka.

Zapytanie ofertowe na usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym na lata 2022 -2023.

poniedziałek, 22 lis 2021 12:48

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 19 lis 2021 14:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa/przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Łomżyńskiego z podziałem na części w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 18 lis 2021 14:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda - Modzele Wypychy o dł. ok. 990m z podziałem na części

Wyniki Konsultacji Społecznych

poniedziałek, 15 lis 2021 12:37
„Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Przytułach

piątek, 12 lis 2021 14:17

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej

piątek, 12 lis 2021 10:33
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży – działając na podstawie art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537, z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 10 lis 2021 14:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035m – część II zadania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 10 lis 2021 10:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin - Strzeszewo o dł. ok. 4 525 m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 3 lis 2021 14:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – część I zadania

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

piątek, 29 paź 2021 14:40
na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 29 paź 2021 11:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska - Kalinowo o długości ok. 2 350m w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Informacja z otwarcia ofert. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oznaczenie sprawy OR.272.1.2021.

czwartek, 28 paź 2021 10:58

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

poniedziałek, 18 paź 2021 14:19
Lokalizacja inwestycji - Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 10, gm. Piątnica

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

poniedziałek, 18 paź 2021 14:17
Lokalizacja instalacji - Dębowo, gm. Śniadowo, działka nr 43/7

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

poniedziałek, 18 paź 2021 14:15
lokalizacja instalacji - Drogoszewo, gm. Miastkowo, działka nr 774/2

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A.. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

poniedziałek, 18 paź 2021 14:11
lokalizacja instalacji - Jedwabne działka 543/5

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

poniedziałek, 18 paź 2021 09:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Budowa/przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Łomżyńskiego z podziałem na części w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

środa, 13 paź 2021 11:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1944B od dr. woj. nr 677 - Jemielite Wypychy odc. o dł. ok. 1050m

Informacja firmy P4 Sp. z o. o. dotycząca zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

poniedziałek, 11 paź 2021 14:57
Lokalizacja instalacji: Zbójna działka nr 778/1, gm. Zbójna

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6221.6.2021

czwartek, 7 paź 2021 14:42
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne eksploatowanej przez T_Mobile Polska S.A., zlokalizowanej na działce nr 1570 w miejscowości Pniewo, gm. Łomża, pow. łomżyński.

Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

środa, 6 paź 2021 14:49
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 628/3 w m. Nowogród, gm. Nowogród

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 21 wrz 2021 12:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki – Drogoszewo – DK nr 61 na odc. dł. ok. 3,1, gm. Miastkowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 20 wrz 2021 12:10
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgłoszenie instalacji wytwarząjącej pole elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A.

czwartek, 16 wrz 2021 15:19
Lokalizacja instalacji: Pniewo, dz. nr 1570.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 16 wrz 2021 12:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Kokoszki-Guty o dł. ok. 2000m

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

piątek, 10 wrz 2021 12:44
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 249/26, 249/27, 249/28 w miejscowości Nowogród, gm. Nowogród.

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

piątek, 10 wrz 2021 12:38
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 260/1 w miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica.

Informacja firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. dotycząca zmiany nazwy podmiotu prowadzącego na terenie powiatu łomżyńskiego instalacje wytwarząjące pole elektromagnetyczne

czwartek, 9 wrz 2021 14:15
Zawiadomienie firmy prowadzącej instalacje wytwarząjące pole elektromagnetyczne (stacje bazowe telefonii komórkowej) o zmianie nazwy spółki z Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. na Towerlink Poland Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

środa, 8 wrz 2021 12:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup z dostawą soli drogowej gatunku „DR” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

środa, 8 wrz 2021 12:25
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Informacja o wydaniu postanowienia w trybie art. 111 § 1a K.p.a. zmieniającego decyzję z dnia 20 lipca 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017 zmieniającą pozwolenie zintegrowane

środa, 11 sie 2021 10:50
na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę udzielone Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.48.2021

poniedziałek, 2 sie 2021 15:09
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w m. Stara Łomża nad Rzeką na działkach nr 1/3, 1/5, 2/1, 3/1, 70, 4/1, 5, 8/1, 9/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13, 14/1, 15/1, 16/1, 89, 247, 31, 32, obręb ew. Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik Pan Marcin Żyznowski

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

piątek, 30 lip 2021 14:23
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 776 obręb Drogoszewo, gm. Miastkowo, pow. łomżyński

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 23 lip 2021 11:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B dr. 677 - Koziki o dł. ok. 1000 m

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMNU ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA ORAZ REJESTRACJI POJAZDU OD 01.07.2021 R.

środa, 14 lip 2021 13:10

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 5 lip 2021 09:00
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

czwartek, 1 lip 2021 11:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki-Drogoszewo – DK nr 61 na odc. o dł. ok. 3,1 km, gm. Miastkowo

Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytułach, gm. Przytuły, pow. Łomżyński.

czwartek, 10 cze 2021 14:15
Realizując obowiązki wynikające z art. 9 ust. 3b Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.), informuję o wszczęciu postępowania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytułach, usytuowanego na działce o nr geodezyjnym: 191 obręb: Przytuły, gm. Przytuły, pow. Łomżyński.

Zaproszenie do składania ofert

piątek, 28 maj 2021 14:08
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana), dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2022-2031 wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii dla: ­- 19 obrębów: Budy Czarnockie, Budy Mikołajka, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Gomulnik, Guty, Jeziorko, Kisielnica, Kownaty, Motyka, Murawy, Poniat, Stary Cydzyn, Taraskowo, Truszki, Wyłudzin, Wyrzyki, Żelechy położonych w Gminie Piątnica, obejmujących ok. 2 054 działek o powierzchni geodezyjnej ok. 1 363,43 ha, ­- 14 obrębów: Boguszki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Rutki, Srebrowo, Stare Bożejewo, Zanklewo położonych w Gminie Wizna, obejmujących ok. 1 714 działek o powierzchni geodezyjnej ok. 813,38 ha.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

czwartek, 4 mar 2021 21:48

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

poniedziałek, 1 lut 2021 14:28
W celu umówienia wizyty na nieodpłatną pomoc prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 86 215 69 00

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

piątek, 15 sty 2021 14:24
o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, eksploatowanej na działkach o nr 284/1, 285/1 i 283/6 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński, udzielonego Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża, Regon: 450205759, NIP: 5251014545 decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: ROŚB.6222.1.2017 z dnia 26 lipca 2017 r., zmienioną decyzjami Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 września 2017 r. oraz z dnia 11 lutego 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982”

czwartek, 19 lis 2020 10:56
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-15.1517.2020).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 17 lis 2020 12:58
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica” (znak postępowania: ZDP-4.252.P-13.1493.2020)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

wtorek, 17 lis 2020 10:03
Informacja dotycząca uboju z konieczności poza rzeźnią.

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

poniedziałek, 2 lis 2020 15:11
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży z dniem  3 listopada 2020 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży

poniedziałek, 2 lis 2020 13:26

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

wtorek, 27 paź 2020 13:34
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030”

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 14 paź 2020 13:37
STAROSTA  ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży   ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

wtorek, 13 paź 2020 12:44
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zaprojektuj i Wybuduj:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Znak postępowania: ZDP-4.252.P-12. 1256.2020

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży

czwartek, 1 paź 2020 13:33
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży. Uchwała i treść ogłoszenia znajdują się poniżej - w załącznikach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formule „Zaprojektuj i Wybuduj"

środa, 23 wrz 2020 12:26
Zadanie pn. Zaprojektuj i Wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Ogłoszenie nr 588596-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

piątek, 18 wrz 2020 11:15
Starostwo Powiatowe: Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym) – zakup, dostawa i montaż dźwigu windowego

Informacja dotycząca skanowania dowodów zmian. Przetarg na ww. pracę był ogłoszony na BIP 20 lipca 2020 r.

poniedziałek, 3 sie 2020 22:14
Starostwo Powiatowe w Łomży uprzejmie informuje, że na wykonanie prac dotyczących przetworzenia do postaci elektronicznej materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie przeznaczono kwotę 70 000,00 zł brutto. Wpłynęło 4 oferty (informacja w załączniku).

Informacja o zmianie rejestracji sprzętu pływającego

poniedziałek, 27 lip 2020 13:41
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.) ulega zmianie ich system rejestracji od dnia 01 sierpnia 2020 r. Na mocy ww. ustawy utworzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb. Nowe przepisy zakładają uproszczenie i uporządkowanie obecnego stanu, tak aby rejestracja była możliwie prosta i szybka. Rejestr ma być prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej. Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Ponadto nowe regulacje mają stworzyć mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

piątek, 24 lip 2020 11:02
   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na /w stanowisko została wybrana: Pani Karolina Jankowska  

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 roku

czwartek, 18 cze 2020 15:08

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:15
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 59 i 29/1, obręb ew. Stara Łomża przy Szosie, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:11
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 226/3, obręb ew. Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:09
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na odcinku A-B przy ul. Szosowej w miejscowości Śniadowo na działce numer 406, obręb Śniadowo, jednostka ew. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo

Zmiany w zakresie diagnostyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży

poniedziałek, 8 cze 2020 13:44

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

sobota, 6 cze 2020 20:51
Starosta Łomżyński informuje, że 12 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży. W związku z powyższym w tym dniu Starostwo Powiatowe w Łomży będzie NIECZYNNE*. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w urzędzie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. *Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko

środa, 6 maj 2020 14:45
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

poniedziałek, 27 kwi 2020 12:54
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815),  § 13 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.697 i 750) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 22 kwi 2020 15:17
STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej zlokalizowanej w miejscowości Truszki, gm. Piątnica

wtorek, 7 kwi 2020 13:02

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

poniedziałek, 6 kwi 2020 14:18

Informacja Starosty Łomżyńskiego dot.systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

wtorek, 18 lut 2020 15:02
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że zostały wprowadzone zmiany w sposobie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Od dnia 10 lutego 2020 r. sprawy związane z rejestracją, nabyciem, wyrejestrowaniem pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych wymagają uprzedniego zarezerwowania terminu osobiście lub telefoniczne pod nr telefonu 86 2156915. Rezerwacji dokonujemy maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Ogłoszenie o podaniu konsultacjom społecznym

piątek, 15 lis 2019 15:55
Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe ...”.

czwartek, 3 paź 2019 13:24
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 03.10.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

piątek, 19 lip 2019 12:06
Informacje o przetargu: Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2019/S 138-339160 Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/241993 Termin składania ofert: 21.08.2019r., godz. 11:00 Otwarcie ofert: 21.08.2019r., godz.11:15

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

czwartek, 18 lip 2019 11:45
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-6.651.2019).

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

piątek, 31 maj 2019 10:53

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

wtorek, 28 maj 2019 12:57
Ogłoszenie nr 553256-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK

wtorek, 12 lut 2019 15:15
(dot. wydania decyzji z dnia 08.02.2019 r. znak: BI.RUZ.421.173.2018.MK pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne...)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK.

piątek, 11 sty 2019 15:22
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne)

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Pieńki - Borowe, gm. Jedwabne

środa, 9 sty 2019 15:18

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, ul. Janowska, gm. Łomża

środa, 9 sty 2019 14:54
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 27 grudnia 2018 r. została wydana decyzja Nr 9/2018, znak: ROŚB.6740.2.5.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej nr 105 761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski”, droga gminna, klasa drogi D,

Informacja dotycząca dofinansowania wymiany pieca lub wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenia) w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

poniedziałek, 19 lis 2018 14:44
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dostępny jest elektroniczny wniosek o dofinansowanie http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm.