BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem,

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży reprezentowana przez Dyrektora – Panią Mariolę Czarnecką,
  z siedzibą w Łomży pod adresem: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża, tel. 86 215 69 47, e-mail: lomza@poczta.fm, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: poradnialomza@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań ustawowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c i lit. h Rozporządzenia, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do udzielenia wsparcia przez Administratora; podanie swoich danych osobowych jest obowiązkowe, a w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uzyskanie wsparcia.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Data powstania: piątek, 25 maj 2018 11:22
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2018 11:27
Data edycji: wtorek, 27 lis 2018 16:05
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 14131 razy
Ilość edycji: 2

ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI.

Krystyna Orzechowska-Gryguc pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w ramach współpracy z ORE  od października 2017 roku do lutego 2018 roku koordynowała działania związane z pilotażem stosowania narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz spełnienia przez placówki  standardów pracy poradni. Odbyło się dwudniowe szkolenie dla pedagogów i psychologów
z PP-P nr 1 i PPP-P nr 2 w Łomży, podczas którego gościliśmy pracownika ORE pana Artura Matejkowskiego. Wszyscy uczestnicy pilotażu zostali wyposażeni w pakiety szkoleniowe zawierające miedzy innymi zestawy narzędzi diagnostycznych i  materiałów postdiagnostycznych oraz  arkusze do weryfikacji standardów pracy poradni. W listopadzie i styczniu odbyły się spotkania konsultacyjne dla uczestników pilotażu. Działania informacyjne i konsultacje odbywały się również telefonicznie i on-line. Pracownicy  poradni spotkali się także w ramach sieci współpracy. Wypracowane w ramach pilotażu materiały i wnioski zostały przekazane do Ośrodka Rozwoju Edukacji w celu   podsumowania projektu Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pilotażu za zaangażowanie w przeprowadzone działania.

Data powstania: środa, 31 sty 2018 11:33
Data opublikowania: środa, 31 sty 2018 13:08
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:24
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 12565 razy
Ilość edycji: 1

Konferencja

"Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w szkole."

25 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja dla dyrektorów i pedagogów szkół i placówek objętych działaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łomży na temat: "Dzieci z zaburzeniami przetwarzania  sensorycznego w szkole".  Uczestniczyło w niej 29 osób.


Pani Joanna Wojtkielewicz, przedstawicielka  kampanii społecznej ICCS Suchy Poranek, przedstawiła możliwości  pomocy dzieciom z problemami moczenia nocnego i ich rodzicom. Udostępniła materiały umożliwiające lepszą diagnozę i rozumienie omawianego problemu.


Pedagog Krystyna Orzechowska - Gryguc  zapoznała uczestników z objawami zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku szkolnym, które mogą mieć istotny wpływ na  funkcjonowanie uczniów. Na życzenie  uczestników konferencji materiały, dotyczące omawianego problemu, zostały dołączone w załączniku do informacji.


Pani Joanna Dardzińska - Mądry  dyrektor Poradni zapoznała dyrektorów i pedagogów ze zrealizowanymi formami wsparcia psychologiczno - pedagogicznego udzielonymi przez Poradnię na terenie szkół w I  semestrze roku szkolnego 2016/2017 i roku szkolnym  2015/2016. Przedstawiła też propozycje nowych form pomocy, zamieszczonych w ofercie  na przyszły rok szkolny. Dyrektorzy odebrali formularze "Badania zapotrzebowania szkół na różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane przez pordnię w roku  szkolnym 2017/2018".

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 13:42
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 14:19
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 15890 razy

Odsłonięcie Pomnika Pamięci Ofiar Sybiru

16 lutego 2017 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu odbyło się odsłonięcie Pominika Pamięci Ofiar Sybiru, w 77 rocznicę deportacji na nieludzką ziemię, pod patronatem Pani Anny Marii Anders - sekretarza stanu, pełnomocnika Rządu ds. dialogu międzynarodowego.

 

W czasie uroczystości odbył się koncert piesni patriotycznych przy akompaniamancie Orkiestry Dętej oraz wystąpienie laureatów konkursu recytarorskiego "Syberyjskie niebo wczoraj i dziś".

 

W wydarzeniu uczestniczyli Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży wraz z pracownikami.

Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2017 10:25
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2017 10:47
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 15983 razy

Sieć współpracy Poradni ze szkołami

29 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Śniadowie odbyła się konferencja nauczycieli w  ramach sieci współpracy szkół i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łomży. Temat spotkania "Właściwości wieku a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu/ szkole" wynikał z przeprowadzonej wczesnej diagnozy potrzeb. W konferencji uczestniczyło 56 nauczycieli z trzech szkół: ZSP w Śniadowie, SP w Miastkowie i ZSS w Nowogrodzie. Pracownice Poradni: Joanna Dardzińska - Mądry, Bożena Sokołowska - Piwowarska i Krystyna Orzechowska - Gryguc przypomniały ważne informacje z psychologii rozwojowej dziecka dotyczące osiągania przez  uczniów tzw. "kamieni milowych" w rozwoju poznawczym, społecznym i emocjonalnym. 

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 11:24
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 11:33
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 16149 razy

Integracyjna Akademia Jeździecka

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Łomży, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Fundacja Janka Muzykanta wspierała działania fundacji w realizacji zadania publicznego "Integracyjna Akademia Jeżdziecka", w okresie 01.06.2016 do 30.12.2016r. Pracownicy Poradni uczestniczyli w: promocji projektu, w organizacji zakończenia projektu - Integracyjnego "Hubertusa", prowadzili trening umiejętności społecznych dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie oraz zajęcia integracyjne dla dzieci. 

Data powstania: piątek, 16 gru 2016 15:25
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2016 15:36
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 16255 razy

Współpraca PPP1 z bibiloteką w Podgórzu

16.11.2016r. w Bibilotece  Publicznej Gminy  Łomża z siedzibą w Podgórzu, logopeda Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży p. Renata Czerwińska jako członek jury finałowej edycji konkursu recytatorskiego "Ojczyzna w poezji" przesłuchiwała i oceniała recytacje dzieci i  młodzieży, które wykonywały utwory wpisujące się w cykl spotkań patriotycznych "Seberyjskie niebo."

Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 09:12
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 09:33
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 16088 razy

Trening Umiejętności Wychowawczych

Trening Umiejętności Wychowawczych „Mądry rodzic – jak nie dać się zwariować?”, który odbędzie się na terenie Poradni w dniach 20.10.2017 i 27.10.2016 o godzinie 14 30.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców dzieci z terenu powiatu łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 21 paź 2016 15:18
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 15:18
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 16267 razy

Narodowe czytanie pracowników

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

W dniu 03.09.2016r. w Bibiotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu  pracownicy  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie" . Panie, Krystyna Orzechowska - Gryguc, Patrycja Woronowicz i Renata Czerwińska zmierzyły się z tekstem powieści H. Sienkiewicza "Quo Vadis", odczytując fragmenty nagrodzonej nagrodą Nobla, lektury. 

Data powstania: wtorek, 6 wrz 2016 09:36
Data opublikowania: wtorek, 6 wrz 2016 09:48
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 16471 razy

Informacja z konferencji

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

W dniu 22.04.2016r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół powiatu łomżyńskiego na temat: „Fonoholizm – objawy, mechanizm uzależnienia, profilaktyka”. W konferencji wzięło udział 37 osób.

J. Dardzińska– Mądry omówiła zjawisko fonoholizmu jako przykład uzależnienia behawioralnego, którego skala rośnie w populacji polskich dzieci i młodzieży, co potwierdzają badania przeprowadzone w 2011r. przez TNS OBOP w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Uwaga! Fonoholizm” i aktualnie badania prowadzone przez Uniwersytet Gdański. Przedstawiła skutki uzależnienia od telefonu komórkowego, smartfona dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka.

M. Czarnecka przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie ze zrealizowanych przez poradnię form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 i w pierwszym semestrze roku 2016 r.

B. Sokołowska Piwowarska omówiła wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Poradni, w dniach 11-15.12.2015r. przez wizytatorów KO w Białymstoku.

Na konferencji zaproponowano też nauczycielom udział w warsztatach, w sieci pedagogów organizowanych przez Poradnię i CEN w Białymstoku 17.05.2016r.

Uczestnicy konferencji wypełnili również ankiety ewaluacyjne badające znajomość Koncepcji Pracy Poradni i form pomocy psychologiczno – pedagogicznej proponowanych przez poradnię w jej ofercie.

Konferencję uatrakcyjniła wystawa prac plastycznych uczniów ZSCKR w Marianowie. Wystawę przygotowała we współpracy z poradnią pedagog ZSCKR w Marianowie - Pani Ewa Wojtczak.

Data powstania: piątek, 29 kwi 2016 13:53
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2016 14:11
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 16867 razy

Zaproszenie

na konferencję

DYREKTOR


PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY 


zaprasza


dyrektorów szkół, pedagogów z terenu powitu łomżyńskiego 


 na KONFERENCJĘ


Fonoholizm jako przykład uzależnienia behawioralnego.


w dniu 22.04.2016r. o godz. 10 00


w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży


ul. Szosa Zambrowska 1/27


Program konferencji:


 


1. Przywitanie gości.


2. Fonoholizm - objawy i mechanizm uzależnienia, profilaktyka.


3. Zapoznanie z formami wsparcia  psychologiczno - pedagogicznego udzielonymi szkołom i placówkom oświatowym z terenu powiatu łomżyńskiego  przez PPP1 w Łomży w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.


4.Zapoznanie uczestników konferencji z wynikami ewaluacji zewnętrznej przezprowadzonej w PPP Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2015/2016 w zakresie trzech wymagań.


5. Dyskusja.


6. Sprawy różne. 

Data powstania: czwartek, 14 kwi 2016 13:39
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2016 14:03
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 16793 razy

Ferie w Bibliotece ...

"Jak twórczo i kreatywnie myśleć i rozwiązywać problemy?"

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży z bibiloteką Publiczną Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu w dniach 29.01. i 05.02.2016r. zostrały przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym. Spotkania warsztatowe podczas "Ferii w Bibliotece" obejmowały cykl tematyczny "Jak twórczo i kreatywnie myśleć i rozwiązywać problemy?"Warsztaty rozwijajace kreatywność  poprowadziły - Agnieszka Filipiuk i Renata Czerwińska. 

Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 14:42
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2016 14:54
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 17190 razy

Bibiloteka w Podgórzu

W dniu 12.11.2015r., pracownik poradni - logopeda Pani Renata Czerwińska, była członkiem jury w konkursie recytatorskim wierszy ks. Jana Twardowskiego. Konkurs odbył się w bibliotece w Podgórzu.
Data powstania: czwartek, 12 lis 2015 15:50
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2015 15:54
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 17872 razy

Przedstawienie sprawozdania z działalności placówki

W dniu 27 października 2015 roku, na X Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, Dyrektor Poradni - przedstawiła sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2014/2015, w tym wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego.
Data powstania: wtorek, 10 lis 2015 14:40
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2015 14:41
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 17848 razy

Dzień Edukacji Narodowej

odznaczenia
W dniu 13 października 2015 r., z okazji święta Edukacji Narodowej
w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży
odbyło się wręczenie odznaczeń i nagród dla pracowników oświaty.
Złotym Medalem za wieloletnią służbę została uhonorowana przez wicewojewodę podlaskiego Wiesława Żylińskiego - Pani Bożena Sokołowska – Piwowarska - psycholog PPP nr 1 w Łomży.
Data powstania: wtorek, 10 lis 2015 14:29
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2015 14:38
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 17832 razy

Koordynatorzy pracy w gminach

w roku szkolnym 2018/2019

 

 


Gmina


Szkoły


Koordynatorzy prac w gminie


Łomża


SP w Wygodzie, SP w Konarzycach,


SP w Podgórzu, SP w Czaplicach,


SP w Pniewie, SP w Kupiskach,


SP w Puchałach, SP w Jarnutach,


SP w Lutostani, PG Nr 9 w Łomży


Krystyna Orzechowska – Gryguc


Miastkowo


PG w Miastkowie, SP w Miastkowie,


SP w Rydzewie


Joanna Dardzińska-Mądry


Nowogród


Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie


Joanna Dardzińska-Mądry


Jedwabne


Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem,


SP w Jedwabnem, SP w Nadborach


Renata Katarzyna Czerwińska


Przytuły


Zespół Szkół w Przytułach, SP w Wagach


Renata Katarzyna Czerwińska


Śniadowo


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Śniadowie, Publiczne Gimnazjum w Śniadowie,


SP w Szczepankowie


Elżbieta Kłosek


Wizna


Zespół Szkół w Wiźnie,


Punkt Przedszkolny w Wiźnie,


SP w Starym Bożejewie, SP w Rutkach


Patrycja Woronowicz


Piątnica


PG w Piątnicy, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy, ZSCKR w Marianowie,


SP w Drozdowie, SP w Kisielnicy,


SP w Dobrzyjałowie, SP w Olszynach,


SP w Rakowie- Boginiach, SP w Jeziorku


Magdalena Kołakowska


Zbójna


PG w Zbójnej, SP w Zbójnej,


SP w Kuziach , SP w Dobrym Lesie


Agnieszka Czarnecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 12:40
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 12:55
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:23
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 17024 razy
Ilość edycji: 1

OFERTA FORM POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Rodzaje wydawanych opinii.

Opinia w sprawie:
-wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
-wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
-odroczenie rozpoczęcia spełnienia przez dziecka obowiązku szkolnego;
-spełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
-zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego;
-objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
-dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
-o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
-udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
-przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
-pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
-zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy nauki lub zawodu;
-braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
-objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
-inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

Rodzaje wydawanych orzeczeń:
-orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
-orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
-orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
-orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
-orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
-orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
-orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
-orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
-orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
-orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją ruchową,
- z upośledzeniem lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- niedostosowanych społecznie,

ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI:
*NIEDOSŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH,
*NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH,
*AUTYSTYCZNYCH W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, WYDAWANE SĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 2 W ŁOMŻY
UL. POLNA 16, TEL . 86 215 03 18

Szkolenia Rad Pedagogicznych:
-Motywowanie uczniów do nauki – podstawy teoretyczne i praktyka;
-Uczeń dyslektyczny w szkole i w domu;
-Zaburzenia i odchylenia rozwojowe – ich wpływ na trudności i niepowodzenia szkolne;
-Agresja u dzieci- jak sobie z nią radzi?

Formy wsparcia przeznaczone dla rodziców:
Spotkania informacyjno-szkoleniowe:
-Czy moje dziecko umie się uczyć?


-Jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w uczeniu się?
-Być rodzicem dyslektyka;
-Znaczenie czytania w rozwoju dziecka;
-Rodzic pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka;
-Zjawisko bullyingu wśród młodzieży, jak mu przeciwdziałać;
-Poznaj swoje dziecko i bądź mu drogowskazem – rola rodziców w wychowaniu;
-Zaburzenia okresu adolescencji – przyczyny, skutki, zapobieganie;
-Znaczenie tworzenia wspólnego pola uwagi w rozwoju dziecka;
-Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych


-Jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności uczeniu się?
-Moje dziecko idzie do szkoły;
-Czynniki wspierające i utrudniające osiągniecie gotowości szkolnej przez dziecko 6 – letnie;
-Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;
-Znaczenie prawidłowego rozwoju mowy dziecka dla jego przyszłej kariery szkolnej;
-Agresja u dzieci młodszych – jak sobie z nią radzić?;
-Jak stymolować rozwój mowy małego dziecka?;
-Sposoby stymulowania rozwoju poznawczego, motorycznego i emocjonalnego dziecka.

Warsztaty i treningi:
-Motywowanie dziecka do nauki;
-Autorytet rodzica, prawda czy mit? Rola rodziców w wychowaniu dzieci;
-Jak stymulować rozwój emocjonalny dziecka?;
-Mądry rodzic. Jak nie dać się zwariować?- trening umiejętności wychowawczych.

Bezpośrednie formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej przeznaczone dla uczniów na terenie szkół.

Programy profilaktyczne i edukacyjne:
-Znajdź właściwe rozwiązanie;
-Dlaczego stop narkotykom?
-Zawalcz o siebie – stop uzależnieniom;
-Biorę odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne;
-W kręgu uczuć;
-Stres pod kontrolą;
-Program edukacyjny - profilaktyka uzależnień;
-Znajdź właściwe rozwiązanie;
-Zanim spróbujesz.

Warsztaty:
-Czym kierować się przy wyborze szkoły? Świadomy wybór zgodny z zainteresowaniami i możliwościami ucznia;
-Twórczy umysł;
-Krok po kroku, jak panować nad własnymi emocjami?;
-Stop cyberprzemocy w sieci;
-Zasady bezpiecznego korzystania z internetu;
-Instrukcja obsługi konfliktu;
-Jesteśmy różni! I co z tego? - problemy dyskryminacji we współczesnej szkole.

Zajęcia psychoedukacyjne:
-Jak się uczyć, żeby się nauczyć?


-Styl poznawczy a sukces w uczeniu się.


- Metody skutecznego uczenia się;
-Czytać czy klikać?;
-Konstruktywne metody obniżania stresu szkolnego;
-Zawody z przyszłością i bez przyszłości. Trendy na rynku pracy;
-Co dalej gimnazjalisto? Oferta edukacyjna w regionie.

Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
-Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej;
-Terapia logopedyczna (w tym dla dzieci z rozszczepem podniebienia);
-Terapia ręki;
-Terapia Biofeedback;


- Terapia psychologiczna;
-Rewalidacja na terenie poradni;
-Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody Dobrego Startu i metody Sherborne,
-Lekcje zawodoznawcze;
-Przesiewowe badania logopedyczne z wykorzystaniem programu „Mówię”;
-Przesiewowe badania wzroku i słuchu z wykorzystam „Platformy Zmysłów”;
-Diagnoza: ryzyka dysleksji, specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce, zaburzeń rozwojowych, zainteresowań zawodowych, 
-Badania kontaktów uczniów z substancjami psychoaktywnymi;
-Badania uzdolnień kierunkowych i wielorakich uczniów z klas IV-VI i uczniów gimnazjum;
-Porady i konsultacje indywidualne;
-Mediacje, interwencje kryzysowych;
-Konsultacje z nauczycielami dotyczące konstruowania IPET; programów indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych;
-Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce;
-Punkt konsultacyjny wczesnego wspomagania rozwoju, na terenie poradni;
-Grupa wsparcia dla rodziców uczniów korzystających z terapii pedagogicznej na terenie poradni;
-Konferencje dla dyrektorów, pedagogów w sieci.


-Praktyki i ćwiczenia ze studentami w poradni  i  na terenie wyższych uczelni.  

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 12:23
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 12:24
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 18624 razy

Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach

w poszczególnych obszarach jej działania w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 


Obszar


Koordynatorzy


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w rozpoznawaniu i rozwijaniu potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych dzieci młodszych.


 


Renata Czerwińska


Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.


 


 


Krystyna Orzechowska- Gryguc


Wspieranie wychowawczej funkcji szkoły i rodziny.


Profilaktyka uzależnień i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


 


Agnieszka Czarnecka


Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci zdolnych.


 


Patrycja Woronowicz


Udzielanie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.


 


Elżbieta Kłosek


Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych albo pełnoletnich uczniów niepełnosprawnych.


 


Joanna Dardzińska- Mądry


Zarządzanie i organizacja.


Mariola Czarnecka

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 24 wrz 2015 15:39
Data opublikowania: czwartek, 24 wrz 2015 15:44
Data edycji: poniedziałek, 4 mar 2019 14:24
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 17038 razy
Ilość edycji: 1

Wakacje w bibiliotece

Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne organizowane przez pracowników poradni dla dzieci.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Łomzy na mocy porozumienia zawartego z Bibiloteka Publiczną Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, wspiera działania bibioteki w organizowaniu zajęć dla dzieci  w okresie wakacji.  Poniżej przedstawiamy tematy realizowanych zajęć.

Lp.

Temat spotkania

Data

Osoba

1

„Zabawy z wyobraźnią”

 

07.07.2015r.

J. Dardzińska - Mądry

2

„Bez uwagi, ani rusz...”

9.07.2015

M. Czarnecka

3

„Jak szybko czytać ze zrozumieniem?”

16.07.2015r.

K. Gryguc

4

„Rozwijanie myślenia twórczego”

23.07.2015r.

E. Kłosek

5

„Logopedyczne słuchowisko”

30.07.2015r.

R. Czerwińska

6

"Świat emocji - jak sobie z nimi radzć"

06.08.2015r.

J. Skowrońska

7

„Mój umysł stać na więcej - Trening pamięci”

13.08.2015r.

P. Woronowicz

8

„W kręgu uczuć”

20.08.2015

B. Piwowarska

8

„Kiedy ćwiczę i rysuję mój mózg lepiej pracuje”

27.08.2015r.

A. Czarnecka

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2015 14:15
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2015 15:48
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 18471 razy

Sprawozdanie z konferencji

W dniu 17 kwietnia 2015r., zgodnie z planem pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja nt. „Buillying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej”dla dyrektorów i pedagogów szkół z terenu powiatu łomżyńskiego, w której wzięło udział 29 nauczycieli.
Zgodnie z porządkiem konferencji pedagog poradni Agnieszka Czarnecka szczegółowo omówiła zjawisko buillyingu w szkole.
Psycholog Bożena Sokołowska – Piwowarska przedstawiła „Procedury postępowania postępowania nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dziecka” .
Dyrektor poradni Joanna Dardzińska – Mądry zapoznała uczestników konferencji z wynikami ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w PPP Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie wymagania „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski i analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne: zasady postępowania ze sprawcami, ofiarami oraz świadkami przemocy, oraz wzory wniosków kierowanych do sądów i organów ścigania w sytuacjach krzywdzenia dziecka.
Otrzymali też ankiety badające zapotrzebowania szkół na formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016.
Wypełnili też ankiety ewaluacyjne dotyczące dotychczasowej oferty poradni.
Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 12:52
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 13:02
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 19078 razy

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Nr 1 w ŁOMŻY

zaprasza dyrektorów szkół, pedagogów z terenu powiatu łomżyńskiego na KONFERENCJĘ „Bullying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej” zorganizowanej w ramach realizacji zadań z zakresu priorytetu polityki oświatowej państwa „Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach”. w dniu 17.04.2015 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27
Program konferencji.

1.Przywitanie gości.
2.„Bullying w szkole”
3.„Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dziecka”
4.Zapoznanie z formami wsparcia psychologiczno – pedagogicznego udzielonymi szkołom i placówkom oświatowym z terenu powiatu łomżyńskiego przez PPP1 w Łomży w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
5.Zapoznanie uczestników konferencji z wynikami ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w PPP Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie wymagania „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych” .
6.Dyskusja.
7.Sprawy różne.Dyrektor Poradni
Joanna Dardzińska- Mądry
Data powstania: piątek, 3 kwi 2015 11:32
Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2015 11:34
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 19560 razy

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI

„Rozwój społeczno emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Metody stymulowania rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
W dniu 05.12.2014r. w Szkole Podstawowej w Miastkowie odbyła się konferencja dla nauczycieli na temat „Rozwój społeczno emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Metody stymulowania rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Konferencję zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży i Szkoła Podstawowa w Miastkowie.
Przesłankami do zorganizowania konferencji były:
1.Rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej poradni prowadzonej w roku szkolnym 2013/2014.
2. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego przez poradnię monitoringu funkcjonowania szkolnego dzieci, które rozpoczęły naukę w klasie I, w wieku 6 – lat.
3.Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015: wspieranie dziecka młodszego na I – szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego .
4.Obserwacje pracowników poradni podczas badań dzieci z klas 0 i klas I.
Konferencję przeprowadzili pracownicy poradni.
W spotkaniu uczestniczyło 34 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, z sieci przedszkoli i szkół podstawowych w: Miastkowie, Rydzewie, Nowogrodzie i Zbójnej.Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2014 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2014 09:16
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 20536 razy

OFERTA FORM POMOCY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Rodzaje wydawanych opinii.

Opinia w sprawie:
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
odroczenie rozpoczęcia spełnienia przez dziecka obowiązku szkolnego;
spełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego;
objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy nauki lub zawodu;
braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).


Rodzaje wydawanych orzeczeń:
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją ruchową,
- z upośledzeniem lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- niedostosowanych społecznie.


ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI:
-NIEDOSŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH,
-NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH,
-AUTYSTYCZNYCH W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, WYDAWANE SĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 2 W ŁOMŻY
UL. POLNA 16, TEL.86 215 03 18.

Szkolenia Rad Pedagogicznych:
„Motywowanie uczniów do nauki – podstawy teoretyczne i praktyka”.
„Jak skutecznie motywować uczniów?”
„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej”.
„Zaburzenia i odchylenia rozwojowe i ich wpływ na trudności i niepowodzenia szkolne”.
,,Wywiadówka inaczej: ciekawiej, skuteczniej”.
„Mocne i słabe strony ucznia jako wyznacznik jego przyszłej kariery zawodowej”.
,,Aktywizacja rodziców w pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły”.
,,Wspomaganie szkoły w ramach pilotażowego programu wspierania szkół powiatu łomżyńskiego”.
Formy wsparcia przeznaczone dla rodziców:
Spotkania informacyjno-szkoleniowe:
„Czynniki wspierające i utrudniające osiągniecie gotowości szkolnej przez dziecko 6 - letnie”.
„Udział rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego”.
„Znaczenie prawidłowego rozwoju mowy dziecka dla jego przyszłej kariery szkolnej”.
„Czy moje dziecko jest dyslektykiem?” (rodzice uczniów kl. IV-VI)”
„Ryzyko specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce – przyczyny, zapobieganie” (rodzice uczniów klas I-III)
„Sekrety efektywnego uczenia się”
„Czynniki warunkujące powodzenia w nauce”.
„Czy moje dziecko umie się uczyć?”
„Zaburzenia i odchylenia rozwojowe i ich wpływ na trudności i niepowodzenia szkolne”
„Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej”
„Rola rodziców w wychowaniu dzieci – trudności i błędy wychowawcze.”
,,Agresja w szkole – przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania”.
,,Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie zapobiegania agresji i przemocy”.
„Zaburzenia emocjonalne u dzieci – przyczyny, skutki, zapobieganie”.
„Zaburzenia okresu adolescencji – przyczyny, skutki, zapobieganie”.
„Jak rozpoznawać ofiarę przemocy psychicznej? Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w szkołach?”
Bezpośrednie formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej przeznaczone dla uczniów na terenie szkół.
Programy:
,,Profilaktyka uzależnień ''– program edukacyjny
,,Zanim spróbujesz'' – program profilaktyczny
Warsztaty:
„Zanim spróbujesz”,
„W kręgu uczuć”,
„Stres pod kontrolą”,
„Jak rozpoznawać i panować nad własnymi emocjami?”,
„Cyberprzemoc w sieci, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”,
,,Twórczy umysł” - warsztaty rozwijające kreatywność uczniów ,
„Recepta na karierę – psychologiczne i nie tylko – uwarunkowania drogi do sukcesu”.
Spotkania informacyjno – szkoleniowe:
„Praca w kraju czy za granicą – wpływ różnic kulturowych na funkcjonowanie społeczne człowieka”,
„Oferta edukacyjna w regionie”,
„Zastanów się, zanim zdecydujesz! O czym należy wiedzieć wybierając szkołę ponadgimnazjalną”,
„Jak uczyć się efektywnie?”,
„Jak sobie radzić ze stresem w szkole?”

Inne formy wsparcia:
Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej,
Terapia logopedyczna,
Rewalidacja na terenie poradni,
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody Dobrego Startu i metody Sherborne,
Lekcje zawodoznawcze,
Przesiewowe badania logopedyczne z wykorzystaniem programu „Mówię”,
Przesiewowe badania wzroku i słuchu z wykorzystaniem „Platformy Zmysłów”,
Diagnoza: ryzyka dysleksji, specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce, zaburzeń rozwojowych, zainteresowań zawodowych, uzdolnień kierunkowych,
Badania kontaktów uczniów z substancjami psychoaktywnymi,
Porady i konsultacje indywidualne,
Mediacje, interwencje kryzysowe,
Konsultacje z nauczycielami dotyczące konstruowania IPET, programów indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych,
Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce,
Punkt konsultacyjny wczesnego wspomagania rozwoju, na terenie poradni,
Punkt konsultacyjny na terenie poradni dla rodziców i nauczycieli dzieci 5 i 6-letnich,
Trening umiejętności wychowawczych ,,Mądry rodzic jak nie dać się zwariować”,
Grupa wsparcia dla rodziców uczniów korzystających z terapii pedagogicznej na terenie poradni,
Spotkania informacyjno-szkoleniowe w sieciach dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkół z danej gminy nt. ,,Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” , „Metody stymulowania rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”,
Konferencja dla nauczycieli: ,,Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”.
Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2014 12:07
Data opublikowania: poniedziałek, 22 wrz 2014 12:10
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 21492 razy

W dniu 15.04.2014 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży,

odbyła się Konferencja na temat: „Interakcyjny model współpracy poradni psychologiczno- pedagogicznej ze szkołami w zapewnianiu optymalnego wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.”
Konferencję przygotowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Łomży. Była ona adresowana do dyrektorów i pedagogów ze szkół powiatu łomżyńskiego.

Program konferencji był następujący:

1.Przywitanie gości.
2.Standardy postępowania przy opiniowaniu rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dzieci w kontekście interakcyjnej koncepcji gotowości ,,dziecko-szkoła”.
3.Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu priorytetu polityki oświatowej państwa „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”.
4.Informacja o realizacji projektu wdrożeniowego ,,Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkól i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.
5.Zapoznanie z formami wsparcia psychologiczno – pedagogicznego udzielonymi szkołom i placówkom oświatowym z terenu powiatu łomżyńskiego przez PPP1w Łomży w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.
6.Prezentacja wyników badania efektywności i satysfakcji z bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanych z uczniami na terenie szkół powiatu łomżyńskiego, przez pracowników poradni.
7.Dyskusja.
8.Sprawy różne.

Zgodnie z programem, jako pierwsza zabrała głos Pani Dyrektor J.Dardzińska-Mądry, która po przywitaniu gości, przybliżyła temat Konferencji w kontekście obowiązującego priorytetu polityki oświatowej państwa "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”.
Następnie zabrała głos pedagog Pani K.Orzechowska-Gryguc i przedstawiła interakcyjną koncepcję gotowości szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem współzależności w obszarze ,,dziecko-szkoła”. Omówiła szczegółowo obowiązujące przepisy prawa oświatowego. Przedstawiła standardy, które należy uwzględnić przy opiniowaniu rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Zwróciła uwagę na ścisłą zależność gotowości szkolnej od szeroko rozumianego środowiska, w którym rozwija się dziecko.
Jako kolejna wystąpiła Pani M.Czarnecka - logopeda, która zapoznała uczestników z formami pomocy psychologiczno - pedagogicznej, udzielonymi przez pracowników poradni, nauczycielom, rodzicom i dzieciom, przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich, w roku szkolnym 2012/13 i w I semestrze roku szkolnego 2013/14. Podkreśliła znaczenie ścisłej współpracy rodziny, szkoły i poradni w udzielaniu pomocy i wspieraniu rozwoju dzieci natrafiających na trudności w realizacji obowiązku szkolnego.
W następnej kolejności głos zabrała Pani E.Gosk - przedstawiciel Grupy Monitorującej projektu wdrożeniowego ,,Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkól i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”. Poinformowała o porozumieniu podpisanym 21stycznia 2014 r. pomiędzy:
1. Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Lech Marek Szabłowski - Starosta Łomżyński oraz Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta Łomżyński,
2. Ośrodkiem Doskonalenia w Łomży reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Bernarda Kossakowskiego,
3. Biblioteką Pedagogiczną w Łomży reprezentowaną przez Dyrektora Halinę Brześkiewicz,
4. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łomży reprezentowaną przez Dyrektora Joannę Dardzińską – Mądry.
Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie realizacji projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół
i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne
Przypomniała zebranym założenia projektu i przedstawiła aktualny stan jego realizacji. Podzieliła się pierwszymi spostrzeżeniami i refleksjami na temat organizacji i przebiegu organizowania wspomagania szkół i placówek oświatowych w nowej formule. Podkreśliła znaczenie innowacyjnych form wspierających rozwój oświaty, ale nie ukrywała zagrożeń wynikających głównie z braku doświadczenia w ich realizacji.
W temacie, dotyczącym wdrażania projektu, wstąpiła również Pani H.Brześkiewicz - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Łomży. Zapoznała zgromadzonych z ofertą biblioteki. Szczególnie podkreśliła zobowiązania wynikające z podpisania porozumienia, czyli uzupełnianie zasobów bibliotecznych o literaturę przydatną w realizacji projektu, opracowywanie
i przekazywanie wykazów literatury oraz innych źródeł wiedzy do wybranych i podanych przez koordynatorów /SORE tematów szkoleń, zawartych w planach pracy sieci i planach wspomagania szkół i przedszkoli oraz propozycję zaprezentowania wybranych pozycji z przygotowanych wykazów na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.
Następnie Dyrektor Poradni omówiła zrealizowane w I semestrze roku szkolnego 2013/14 formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, na terenie szkół, przedszkoli i poradni. Formy te były realizowane zgodnie z zapotrzebowaniami szkół/placówek i elastycznie dopasowywane do ich potrzeb.
W ostatnim punkcie Pani E.Kłosek - psycholog, zaprezentowała wyniki badania efektywności i satysfakcji z bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanych z uczniami na terenie szkół powiatu łomżyńskiego, przez pracowników poradni. Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała, że przeprowadzane w szkołach różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej cieszą się dużym uznaniem wśród uczniów. Zajęcia oceniane są jako bardzo przydatne w: podejmowaniu przez uczniów decyzji zawodowych, rozwijaniu ich umiejetności społecznych i kreatywności.
Podczas dyskusji Dyrektorzy wyrazili swoje obawy i wątpliwości towarzyszące im przy podejmowaniu decyzji o podjęciu przez dzieci 6-letnie obowiązku szkolnego.
Pani Alicja Dobrowolska - Dyrektor SP w Miastkowie, zaproponowała utworzenie w przyszłym roku szkolnym sieci wsparcia dla nauczycieli, dotyczącej funkcjonowania dzieci 6-letnich, ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju psycho - motorycznego i specyfiki funkcjonowania w szkole. Dyrektor Poradni zobowiązała się uwzględnić zgłoszona propozycję w przyszłorocznym planie pracy poradni.
Mariola Czarnecka
Data powstania: środa, 23 kwi 2014 14:13
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 14:17
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 22898 razy

W dniu 15.04.2014 r. o godz. 10 00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 odbędzie się konferencja Interakcyjny model współpracy poradni psychologiczno- pedagogicznej ze szkołami w zapewnianiu optymalnego wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.
Program konferencji.

1.Przywitanie gości.
2.Standardy postępowania przy opiniowaniu rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dzieci w kontekście interakcyjnej koncepcji gotowości ,,dziecko-szkoła”.
3.Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu priorytetu polityki oświatowej państwa „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”.
4.Informacja o realizacji projektu wdrożeniowego ,,Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkól i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.
5.Zapoznanie z formami wsparcia psychologiczno – pedagogicznego udzielonymi szkołom i placówkom oświatowym z terenu powiatu łomżyńskiego przez PPP1 w Łomży w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.
6.Prezentacja wyników badania efektywności satysfakcji bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanych z uczniami na terenie szkół powiatu łomżyńskiego przez pracowników poradni.
7.Dyskusja.
8.Sprawy różne.
Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 11:23
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2014 11:28
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 22800 razy

Porozumienie o współpracy

W dniu 21 stycznia 2014r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Doskonalenia w Łomży reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Bernarda Kossakowskiego a Biblioteką Pedagogiczną w Łomży reprezentowaną przez Dyrektora Halinę Brześkiewicz a Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży reprezentowaną przez Dyrektora Joannę Dardzińską - Mądry w zakresie realizacji projektu : " Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data powstania: czwartek, 6 mar 2014 15:51
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2014 11:28
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 22931 razy

Informacja o konferencji

dla nauczycieli z terenu powiatu łomżyńskiego
W dniu 04.10.2013r. odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży konferencja nt. „Wspieranie nauczycieli przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych” skierowana do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z terenu powiatu łomżyńskiego.
Uczestniczyło w niej 27 osób. Spotkanie przebiegło zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem.
Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 13:57
Data opublikowania:
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 23188 razy

Zespoły Orzekające w 2013 roku

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży
11.01.2013r. Zespół Orzekający
21.02.2013r. Zespół Orzekający
22.03.2013r. Zespół Orzekający
26.04.2013r. Zespół Orzekający
28.05.2013r. Zespół Orzekający
25.06.2013r. Zespół Orzekający
24.07.2013r. Zespół Orzekający
27.08.2013r. Zespół Orzekający
24.09.2013r. Zespół Orzekający
24.10.2013r. Zespół Orzekający
07.11.2013r. Zespół Orzekający
26.11.2013r. Zespół Orzekający
23.12.2013r. Zespół OrzekającyData powstania: wtorek, 5 lut 2013 12:22
Data opublikowania: wtorek, 5 lut 2013 12:32
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 21932 razy