BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej Rozporządzeniem,

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży reprezentowana przez Dyrektora – Panią Mariolę Czarnecką,
  z siedzibą w Łomży pod adresem: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża, tel. 86 215 69 47, e-mail: lomza@poczta.fm, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: poradnialomza@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań ustawowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c i lit. h Rozporządzenia, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 • inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do udzielenia wsparcia przez Administratora; podanie swoich danych osobowych jest obowiązkowe, a w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uzyskanie wsparcia.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Data powstania: piątek, 25 maj 2018 11:22
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2018 11:27
Data edycji: wtorek, 27 lis 2018 16:05
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 15415 razy
Ilość edycji: 2