BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradniapp1lomza.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- linki - w większości otwierają się w tym samym oknie; 

- na stronie nie występują filmy. 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Czarnecka , e-mail: poradniapp1.lomza@poczta.fm . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862156947. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży znajduje się na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zamborwska 1/27. 

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

Nr 1 – od ulicy Szosa Zambrowska, do którego prowadzą schody i podjazd zabezpieczony dla wózków; drzwi dwuskrzydłowe, rozsuwane, otwierane automatycznie, niezabezpieczone bramkami,

Nr 2 – od ulicy Kierzkowej, bez schodów, drzwi jednoskrzydłowe otwierane siłą rąk, niezabezpieczone bramkami.

Budynek nie posiada nad wejściami głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma recepcji.

W budynku są dwie windy, które umożliwiają przemieszczanie w pionie osób na wózkach.  Windy nie posiadają oznaczeń z grafiką Braille’a i sygnalizacji dźwiękowej.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Od strony wejścia Nr 2 (od ulicy Kierzkowej) zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Data powstania: piątek, 26 mar 2021 10:25
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2021 10:28
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 572 razy