BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OFERTA FORM POMOCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Rodzaje wydawanych opinii.

Opinia w sprawie:
-wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
-wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
-odroczenie rozpoczęcia spełnienia przez dziecka obowiązku szkolnego;
-spełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
-zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego;
-objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
-dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
-o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
-udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
-przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
-pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
-zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy nauki lub zawodu;
-braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
-objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
-inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

Rodzaje wydawanych orzeczeń:
-orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
-orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
-orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
-orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
-orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
-orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
-orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
-orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
-orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
-orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją ruchową,
- z upośledzeniem lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- niedostosowanych społecznie,

ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI:
*NIEDOSŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH,
*NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH,
*AUTYSTYCZNYCH W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, WYDAWANE SĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 2 W ŁOMŻY
UL. POLNA 16, TEL . 86 215 03 18

Szkolenia Rad Pedagogicznych:
-Motywowanie uczniów do nauki – podstawy teoretyczne i praktyka;
-Uczeń dyslektyczny w szkole i w domu;
-Zaburzenia i odchylenia rozwojowe – ich wpływ na trudności i niepowodzenia szkolne;
-Agresja u dzieci- jak sobie z nią radzi?

Formy wsparcia przeznaczone dla rodziców:
Spotkania informacyjno-szkoleniowe:
-Czy moje dziecko umie się uczyć?


-Jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w uczeniu się?
-Być rodzicem dyslektyka;
-Znaczenie czytania w rozwoju dziecka;
-Rodzic pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka;
-Zjawisko bullyingu wśród młodzieży, jak mu przeciwdziałać;
-Poznaj swoje dziecko i bądź mu drogowskazem – rola rodziców w wychowaniu;
-Zaburzenia okresu adolescencji – przyczyny, skutki, zapobieganie;
-Znaczenie tworzenia wspólnego pola uwagi w rozwoju dziecka;
-Charakterystyka zaburzeń rozwojowych będących przyczynami niepowodzeń szkolnych


-Jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności uczeniu się?
-Moje dziecko idzie do szkoły;
-Czynniki wspierające i utrudniające osiągniecie gotowości szkolnej przez dziecko 6 – letnie;
-Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;
-Znaczenie prawidłowego rozwoju mowy dziecka dla jego przyszłej kariery szkolnej;
-Agresja u dzieci młodszych – jak sobie z nią radzić?;
-Jak stymolować rozwój mowy małego dziecka?;
-Sposoby stymulowania rozwoju poznawczego, motorycznego i emocjonalnego dziecka.

Warsztaty i treningi:
-Motywowanie dziecka do nauki;
-Autorytet rodzica, prawda czy mit? Rola rodziców w wychowaniu dzieci;
-Jak stymulować rozwój emocjonalny dziecka?;
-Mądry rodzic. Jak nie dać się zwariować?- trening umiejętności wychowawczych.

Bezpośrednie formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej przeznaczone dla uczniów na terenie szkół.

Programy profilaktyczne i edukacyjne:
-Znajdź właściwe rozwiązanie;
-Dlaczego stop narkotykom?
-Zawalcz o siebie – stop uzależnieniom;
-Biorę odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne;
-W kręgu uczuć;
-Stres pod kontrolą;
-Program edukacyjny - profilaktyka uzależnień;
-Znajdź właściwe rozwiązanie;
-Zanim spróbujesz.

Warsztaty:
-Czym kierować się przy wyborze szkoły? Świadomy wybór zgodny z zainteresowaniami i możliwościami ucznia;
-Twórczy umysł;
-Krok po kroku, jak panować nad własnymi emocjami?;
-Stop cyberprzemocy w sieci;
-Zasady bezpiecznego korzystania z internetu;
-Instrukcja obsługi konfliktu;
-Jesteśmy różni! I co z tego? - problemy dyskryminacji we współczesnej szkole.

Zajęcia psychoedukacyjne:
-Jak się uczyć, żeby się nauczyć?


-Styl poznawczy a sukces w uczeniu się.


- Metody skutecznego uczenia się;
-Czytać czy klikać?;
-Konstruktywne metody obniżania stresu szkolnego;
-Zawody z przyszłością i bez przyszłości. Trendy na rynku pracy;
-Co dalej gimnazjalisto? Oferta edukacyjna w regionie.

Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
-Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej;
-Terapia logopedyczna (w tym dla dzieci z rozszczepem podniebienia);
-Terapia ręki;
-Terapia Biofeedback;


- Terapia psychologiczna;
-Rewalidacja na terenie poradni;
-Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody Dobrego Startu i metody Sherborne,
-Lekcje zawodoznawcze;
-Przesiewowe badania logopedyczne z wykorzystaniem programu „Mówię”;
-Przesiewowe badania wzroku i słuchu z wykorzystam „Platformy Zmysłów”;
-Diagnoza: ryzyka dysleksji, specyficznych i niespecyficznych trudności w nauce, zaburzeń rozwojowych, zainteresowań zawodowych, 
-Badania kontaktów uczniów z substancjami psychoaktywnymi;
-Badania uzdolnień kierunkowych i wielorakich uczniów z klas IV-VI i uczniów gimnazjum;
-Porady i konsultacje indywidualne;
-Mediacje, interwencje kryzysowych;
-Konsultacje z nauczycielami dotyczące konstruowania IPET; programów indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych;
-Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce;
-Punkt konsultacyjny wczesnego wspomagania rozwoju, na terenie poradni;
-Grupa wsparcia dla rodziców uczniów korzystających z terapii pedagogicznej na terenie poradni;
-Konferencje dla dyrektorów, pedagogów w sieci.


-Praktyki i ćwiczenia ze studentami w poradni  i  na terenie wyższych uczelni.  

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 12:23
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 12:24
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 19056 razy