BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem"

Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem"

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży na mocy porozumienia zawartego w dniu 21 lipca 2020 r. w Warszawie, pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a  Powiatem Łomżyńskim realizowała zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, pełniąc jednocześnie w powiecie Łomżyńskim rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO). Działalność WOKRO przewidziana była do końca roku 2021 i obejmowała dzieci i ich rodziny z terenu powiatu.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie dostępu do  aktywnej pomocy ze  strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w  tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i  zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w powiecie łomżyńskim. WOKRO wspiera rodziców i  dzieci od  chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do  czasu podjęcia nauki w  szkole, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Data powstania: piątek, 14 sty 2022 15:03
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2022 15:13
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 515 razy