BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-15.1517.2020).

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 19.11.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1 713 550,00 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 6 ofert.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności

1.

STRABAG Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok

3 337 020,80 zł

60 miesięcy

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

 

Zgodne z
określonymi
w SIWZ

2.

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Partner:

Altor Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

2 441 550,00 zł

60 miesięcy

 

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

 

Zgodne z
określonymi
w SIWZ

3.

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

2 134 509,27 zł

60 miesięcy

 

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

 

Zgodne z
określonymi
w SIWZ

4.

 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.               
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

 

 

2 348 554,04 zł

60 miesięcy

 

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

 

Zgodne z
określonymi
w SIWZ

5.

Lider:

Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek
ul. Papieża Jana Pawła II 14/3
18-300 Zambrów

 

Partner:

EKOTECH Paweł Jarząbek
Wiśniewo 53B
18-300 Zambrów

2 714 656,33 zł

60 miesięcy

 

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

 

Zgodne z
określonymi
w SIWZ

6.

UNIBEP S.A.   z siedzibą   
w Bielsku Podlaskim 
ul. 3 – go Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.
w Białymstoku
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok

 

2 182 910,83 zł

60 miesięcy

 

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

 

Zgodne z
określonymi
w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 19 lis 2020 10:56
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2020 11:08
Data edycji: czwartek, 19 lis 2020 11:15
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1180 razy
Ilość edycji: 2