BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe ...”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 03.10.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

BIK PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Poligonowa 32,

18-400 Łomża.

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.825.841,29 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

 

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

- Oferta odrzucona

2

LIDER:

Drogi Mazowieckie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8

07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK:

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców
15 m.8

07-410 Ostrołęka

2.255.000,00 zł

52,44

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

92,44

3

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

1.825.841,29 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

 

Data powstania: czwartek, 3 paź 2019 13:24
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2019 13:27
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1449 razy