BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-6.651.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 18.07.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.641.417,09 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

LIDER:

Drogi Mazowieckie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Powstańców 15/6
07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK:

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

1.789.900,00 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

1.529.986,73 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 18 lip 2019 11:45
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2019 11:47
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 2096 razy