BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo – Olszewo Góra o dł. ok. 990m, gm. Jedwabne, Powiat Łomżyński – wykonanie poboczy jednostronnych i oczyszczenie rowu po jednej stronie w/w drogi. Nr sprawy: ZDP-4.252.P-8.529.2015

W trakcie prowadzonego postępowania okazało się, że przygotowana dokumentacja geodezyjna zawiera nieścisłości skutkujące podaniem niewłaściwych parametrów zadania przez Zamawiającego w SIWZ. Powyższe przekłada się na niemożliwość realizacji umowy w zakresie wskazanym specyfikacją, tym samym ewentualna umowa na wykonanie tego zadania byłaby obarczona wadą w postaci wskazania zakresu robót niemożliwych do wykonania. W myśl w/w artykułu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdy jest ono obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W tym stanie rzeczy Zamawiający postanowił postępowanie unieważnić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 30 lip 2015 13:18
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2015 13:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sie 2015 14:03
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1744 razy