BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 16.07.2015r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. I. Zamawiający: 1) Nazwa: Powiat Łomżyński 2) Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 164940-2015.
III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), prowadzonej w systemie TurboEwid, obejmującej obręby: Laski, Osowiec, Wyk, Bienduszka, Gontarze, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, położone w gminie Zbójna oraz obręby: Osobne, Młynik, Szczepankowo, Wszerzecz, Dębowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Chomentowo, Wierzbowo, Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy, Żebry, Jakać Borki, Stare Szabły, Szabły Młode, położone w gminie Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.
V. Kwota jako Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 163 000,00 zł.
VI. Wpłynęło 6 ofert:
Część 1:
Oferta nr 1. OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul.1 Maja 13,10-117 Olsztyn, (kryterium cena - 51pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 61pkt), Oferta nr 2. OPGK w Krakowie,Sp. z o.o. 31-530 Kraków, ul.Grzegórzecka 10, (kryterium cena - 14pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 24pkt), Oferta nr 3. PROGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko,ul. Warszawska 8, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt), Oferta nr 4. InterTIM Sp. z o.o., ul.Noniewicza 85B/IV, 16-400 Suwałki,(kryterium cena – 26pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 36pkt ), Oferta nr 5. OPGK w Koszalinie, Sp. z o.o. 75-613 Koszalin,ul.Zwycięstwa 140, (kryterium cena – 44pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 54pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 77pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 87pkt),
Część 2: Oferta nr 1. OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul.1 Maja 13,10-117 Olsztyn, (kryterium cena - 44pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 54pkt), Oferta nr 2. OPGK w Krakowie,Sp. z o.o. 31-530 Kraków, ul.Grzegórzecka 10, (kryterium cena - 15pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 25pkt), Oferta nr 3. PROGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko,ul. Warszawska 8, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt), Oferta nr 4. InterTIM Sp. z o.o., ul.Noniewicza 85B/IV, 16-400 Suwałki,(kryterium cena – 26pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 36pkt ), Oferta nr 5. OPGK w Koszalinie, Sp. z o.o. 75-613 Koszalin,ul.Zwycięstwa 140, (kryterium cena – 38pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 48pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 77pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 87pkt),
2
Część 3: Oferta nr 1. OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul.1 Maja 13,10-117 Olsztyn, (kryterium cena - 57pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 67pkt), Oferta nr 2. OPGK w Krakowie,Sp. z o.o. 31-530 Kraków, ul.Grzegórzecka 10, (nie złożył oferty), Oferta nr 3. PROGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko,ul. Warszawska 8, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt), Oferta nr 4. InterTIM Sp. z o.o., ul.Noniewicza 85B/IV, 16-400 Suwałki,(kryterium cena – 38pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 48pkt ), Oferta nr 5. OPGK w Koszalinie, Sp. z o.o. 75-613 Koszalin,ul.Zwycięstwa 140, (kryterium cena – 49pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 59pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 62pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 72pkt),
Część 4: Oferta nr 1. OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul.1 Maja 13,10-117 Olsztyn, (kryterium cena - 56pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 66pkt), Oferta nr 2. OPGK w Krakowie,Sp. z o.o. 31-530 Kraków, ul.Grzegórzecka 10, (nie złożył oferty), Oferta nr 3. PROGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko,ul. Warszawska 8, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt), Oferta nr 4. InterTIM Sp. z o.o., ul.Noniewicza 85B/IV, 16-400 Suwałki,(kryterium cena – 28pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 38pkt ), Oferta nr 5. OPGK w Koszalinie, Sp. z o.o. 75-613 Koszalin,ul.Zwycięstwa 140, (kryterium cena – 49pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 59pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 76pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 86pkt),
Część 5: Oferta nr 1. OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul.1 Maja 13,10-117 Olsztyn, (kryterium cena - 52pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 62pkt), Oferta nr 2. OPGK w Krakowie,Sp. z o.o. 31-530 Kraków, ul.Grzegórzecka 10, (nie złożył oferty), Oferta nr 3. PROGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko,ul. Warszawska 8, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt), Oferta nr 4. InterTIM Sp. z o.o., ul.Noniewicza 85B/IV, 16-400 Suwałki,(kryterium cena – 24pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 34pkt ), Oferta nr 5. OPGK w Koszalinie, Sp. z o.o. 75-613 Koszalin,ul.Zwycięstwa 140, (kryterium cena – 45pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 55pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 64pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 74pkt),
Część 6: Oferta nr 1. OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul.1 Maja 13,10-117 Olsztyn, (kryterium cena - 56pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 66pkt), Oferta nr 2. OPGK w Krakowie,Sp. z o.o. 31-530 Kraków, ul.Grzegórzecka 10, (nie złożył oferty), Oferta nr 3. PROGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko,ul. Warszawska 8, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt), Oferta nr 4. InterTIM Sp. z o.o., ul.Noniewicza 85B/IV, 16-400 Suwałki,(kryterium cena – 25pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 35pkt ), Oferta nr 5. OPGK w Koszalinie, Sp. z o.o. 75-613 Koszalin,ul.Zwycięstwa 140, (kryterium cena – 49pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 59pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 59pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 69pkt),
3
VII. Wybór oferty:
Część 1:
1. Wykonawca – oferta nr 3.
Nazwa: PROGIS Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt ).
2. Cena brutto wybranej oferty: 18 258,12zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych, 12/100).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
Część 2:
1. Wykonawca – oferta nr 3
Nazwa: PROGIS Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8, (kryterium cena - 90pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 100pkt).
2. Cena brutto oferty wybranej: 21 667,68 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych,68/100).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
Część 3:
1. Wykonawca – oferta nr 3
Nazwa: PROGIS Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8, (kryterium cena - 90pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 100pkt).
2. Cena brutto oferty wybranej: 42 272,64 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote,64/100).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
Część 4:
1. Wykonawca – oferta nr 3
Nazwa: PROGIS Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8, (kryterium cena - 90pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 100pkt).
2. Cena brutto oferty wybranej: 20 885,40 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych, 40/100).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
Część 5:
1. Wykonawca – oferta nr 3
Nazwa: PROGIS Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8, (kryterium cena - 90pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 100pkt).
2. Cena brutto oferty wybranej: 17 505,36 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset pięć złotych, 36/100).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
Część 6:
1. Wykonawca – oferta nr 3
Nazwa: PROGIS Sp. z o.o.,11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8, (kryterium cena - 90pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 100pkt).
2. Cena brutto oferty wybranej: 16 236,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
VIII. Umowy zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W I C E S T A R O S T A Lech Marek Szabłowski ( podpis nieczytelny )

Data powstania: piątek, 17 lip 2015 12:17
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 12:23
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 2335 razy