BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 15.07.2015r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres:ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy:18-400
4.Miejscowość:Łomża
5.Województwo:podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP – 166826-2015 w dniu 06.07.2015r.

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Dostawy
2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm), grysu bazaltowego 8/11, grysu polodowcowego 2/5 oraz emulsji asfaltowej C 69 B3 PU i C 65 B3 PU/RC łącznie z dowozem na bazę ZDP w Łomży lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym Wykonawcy”.

V.Wpłynęło 3 oferty:

Oferta nr 1)Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk
(kryterium: cena – 100 pkt – cz. II)

Oferta nr 2)Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża
(kryterium: cena – 97,81 pkt – cz. I )
Oferta nr 3)Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Stanisław Przestrzelski
ul. Makowa 28
18-400 Łomża
(kryterium: cena – 100 pkt – cz. I)
VI.Wybór oferty:

Część I
1. Wykonawca –oferta nr 3
1)Nazwa:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski
2)Adres:ul. Makowa 28
3)Kod pocztowy:18-400
4)Miejscowość:Łomża
5)Województwo:podlaskie
2. Cena brutto oferty wybranej: 117.354,30 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 30/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.

Część II
1. Wykonawca –oferta nr 1
1)Nazwa:Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.
2)Adres: ul. Kolonia 1
3)Kod pocztowy:19-300
4)Miejscowość:Ełk
5)Województwo:warmińsko-mazurskie
2. Cena brutto oferty wybranej: 50.799,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.

Data powstania: środa, 15 lip 2015 12:53
Data opublikowania: środa, 15 lip 2015 12:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2015 07:55
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1825 razy