BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych

Łomża: Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego ( 0-31,5 mm), grysu bazaltowego 8/11, grysu polodowcowego 2/5 oraz emulsji asfaltowej C 69 B3 PU i C65 B3 PU/RC łącznie z dowozem na bazę ZDP w Łomży lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym Wykonawcy Numer ogłoszenia: 166826 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego ( 0-31,5 mm), grysu bazaltowego 8/11, grysu polodowcowego 2/5 oraz emulsji asfaltowej C 69 B3 PU i C65 B3 PU/RC łącznie z dowozem na bazę ZDP w Łomży lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym Wykonawcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Część 1 a)Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) 1.Dostawa 1400 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj; teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy. Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13-242+A1 2010r. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. 5.Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywo 14.21.23.00-3 Kamień pokruszony lub rozłupany. b) Grys bazaltowy 1)Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu bazaltowego z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego (w tym drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra) z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym wykonawcy. 2)Zamawiający złoży ofertę na: Grys bazaltowy- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 8/11 mm - 120 Mg Zamawiany grys musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1 :2010. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Do każdej partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3)Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. c) Grys polodowcowy 1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu pochodzenia polodowcowego z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym Wykonawcy 2.Zamawiający złoży ofertę na: Grys pochodzenia polodowcowego- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 2/5 mm - 250 Mg Zamawiany grysy musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1: 2010. Do każdej partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3.Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. Część II a)Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa 69 B3 Dostawa 10 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3PU z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego (w tym drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra). Emulsja winna być dostarczona transportem Wykonawcy, wyposażonym w licznik wskazujący ilości przetankowanej emulsji i pompę do przetankowywania. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na teren budowy tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od siedziby Zamawiającego (ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża). Emulsję należy dowieźć beczką. Emulsja zostanie przetankowana na sprzęt Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę koszty związane z czasem oczekiwania na placu budowy. Zamawiający wskazuje, że dostarczona na plac budowy emulsja będzie pobierana sukcesywnie, proporcjonalnie do mocy przerobowych sprzętu Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca winien założyć/wkalkulować czas oczekiwania w miejscu budowy do 10 godzin od dostarczenia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat związanych z czasem oczekiwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru ilości emulsji mniejszej niż zamówiona w przypadku jednorazowej dostawy (tj. w przypadku kiedy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie, miejscu i ilości dostawy emulsji) a z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj.: w przypadku awarii sprzętu Zamawiającego lub niekorzystnych/nieodpowiednich warunków atmosferycznych nie będzie możliwe zużycie całej dostawy. Powyższe nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu dla Zamawiającego. 2)Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 3) Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt b) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 65 B3 PU/RC 1)Sukcesywne dostawy 30 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC, transportem Wykonawcy, wyposażonym w licznik wskazujący ilość przetankowanej emulsji oraz pompę do przetankowywania., do m. Łomża, z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na transport Zamawiającego, loco baza Zamawiającego; każdorazowa dostawa w ilości nie większej niż 10.000 litrów. Maksymalny czas przetankowywania emulsji proporcjonalnie do ilości tj. 10.000 litrów w czasie 1 godziny. 2)Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 2. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej emulsji i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dołączoną aprobatą techniczną Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz odstąpi od realizacji umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku odesłania przez Zamawiającego dostawy emulsji z powodu braku licznika i/lub pompy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c umowy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp)..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.21.23.00-3, 14.21.20.00-0, 44.11.36.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełnioną i podpisaną ofertę- wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 1) Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie). 2) W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty określone w pkt. IX ust. 1 pkt. 1,2,3 SIWZ tj.: 1) Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ . 2) Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej muszą być złożone dla każdego z nich przy czym pozostałe tj.:a)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ wspólnie. Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.3.Dokumenty w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów: Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. 4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ust. 2) SIWZ, składa dokument lub dokumenty tj: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa w pkt IX ust. 6 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest dopuszczalna zgodnie z pkt. XXI ppkt. 3,4 SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: materiały drogowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a)Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) 1. Dostawa 1400 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj; teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy. Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13-242+A1 2010r. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. 5. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywo 14.21.23.00-3 Kamień pokruszony lub rozłupany. b) Grys bazaltowy 1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu bazaltowego z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego (w tym drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra) z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym wykonawcy. 2) Zamawiający złoży ofertę na: Grys bazaltowy- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 8/11 mm - 120 Mg Zamawiany grys musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1 :2010. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Do każdej partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3) Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. c) Grys polodowcowy 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu pochodzenia polodowcowego z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym Wykonawcy 2. Zamawiający złoży ofertę na: Grys pochodzenia polodowcowego- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 2/5 mm - 250 Mg Zamawiany grysy musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1: 2010. Do każdej partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.21.23.00-3, 14.21.20.00-0, 14.21.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Emulsje asfaltowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa 69 B3 Dostawa 10 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3PU z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego (w tym drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra). Emulsja winna być dostarczona transportem Wykonawcy, wyposażonym w licznik wskazujący ilości przetankowanej emulsji i pompę do przetankowywania. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na teren budowy tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od siedziby Zamawiającego (ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża). Emulsję należy dowieźć beczką. Emulsja zostanie przetankowana na sprzęt Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę koszty związane z czasem oczekiwania na placu budowy. Zamawiający wskazuje, że dostarczona na plac budowy emulsja będzie pobierana sukcesywnie, proporcjonalnie do mocy przerobowych sprzętu Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca winien założyć/wkalkulować czas oczekiwania w miejscu budowy do 10 godzin od dostarczenia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat związanych z czasem oczekiwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru ilości emulsji mniejszej niż zamówiona w przypadku jednorazowej dostawy (tj. w przypadku kiedy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie, miejscu i ilości dostawy emulsji) a z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj.: w przypadku awarii sprzętu Zamawiającego lub niekorzystnych/nieodpowiednich warunków atmosferycznych nie będzie możliwe zużycie całej dostawy. Powyższe nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu dla Zamawiającego. 2)Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 3) Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt b) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 65 B3 PU/RC 1)Sukcesywne dostawy 30 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC, transportem Wykonawcy, wyposażonym w licznik wskazujący ilość przetankowanej emulsji oraz pompę do przetankowywania., do m. Łomża, z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na transport Zamawiającego, loco baza Zamawiającego; każdorazowa dostawa w ilości nie większej niż 10.000 litrów. Maksymalny czas przetankowywania emulsji proporcjonalnie do ilości tj. 10.000 litrów w czasie 1 godziny. 2)Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 2. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej emulsji i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dołączoną aprobatą techniczną Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz odstąpi od realizacji umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku odesłania przez Zamawiającego dostawy emulsji z powodu braku licznika i/lub pompy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c umowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 13:07
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 13:16
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lip 2015 08:43
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1928 razy