BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na: Remont drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra o dł. ok. 990m- wykonanie poboczy jednostronnych i oczyszczenie rowu po jednej stronie w/w drogi

Numer ogłoszenia: 163274 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra o dł. ok. 990m, gm. Jedwabne, Powiat Łomżyński - wykonanie poboczy jednostronnych i oczyszczenie rowu po jednej stronie w/w drogi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Opis przedmiotu zamówienia Remont polegać będzie na lewostronnym wyprofilowaniu poboczy na długości odcinka ok. 990m o spadku min. 6% wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych po lewej stronie drogi na dł. odc. ok. 990m. W wyniku prac dla rowu przydrożnego o kształcie trapezowym należy nadać n/w parametry: - szerokość dna rowu - co najmniej 0,40m, - nachylenie skarp 1:1, - głębokość 0,7m. Ze względu na to, że powyższe roboty wykonywane będą podczas ruchu pojazdów, konieczne jest właściwe oznakowanie odcinka robót. Oznakowanie powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane, jeśli są zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami. W ramach wykonania niniejszych robót, nie zmienia się sposobu dotychczasowego odprowadzenia wód opadowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV): 45.23.31.40-2 Roboty drogowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100), które ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert i jest warunkiem udziału w postępowaniu. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) lub gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 Pzp. 3) gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 Pzp; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 Pzp. 2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Hexabank Spółdzielczy w Piątnicy nr 84 8762 0009 0003 2753 2000 0030 przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem wadium i tytułem postępowania tj: Remont drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra o dł. ok. 990m, gm. Jedwabne, Powiat Łomżyński - wykonanie poboczy jednostronnych i oczyszczenie rowu po jednej stronie w/w drogi. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostaje przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, dokument w oryginale należy złożyć w pokoju nr 11 oddzielne (w odrębnej kopercie) od składanej koperty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą. 5. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 6. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3).Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4).Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5).Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( w przypadku gdy jest wymagane); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz robót budowlanych (zał. Nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, *Dowodem o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku ich dokumentowania. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia oraz załączy poświadczenie określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wg wzoru: załącznik nr 5 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy- wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ 2.Kosztorys ofertowy stanowiący cenę oferty sporządzony metodą uproszczoną. 3.Dowód wpłacenia wniesienia wadium. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:oprócz pełnomocnictwa dokumenty określone w IX ust. 5 ppkt. 1,2,3,4,5 tj.: 1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - wg wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego z nich przy czym pozostałe tj: pkt. IX ust. 1,2,3 tj: 1. Formularz ofertowy- wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Kosztorys ofertowy stanowiący cenę oferty sporządzony metodą uproszczoną, 3.Dowód wpłacenia wniesienia wadium oraz ust. 4 ppkt. 1,2,3 tj: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp - wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykaz robót budowlanych (zał. Nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, *Dowodem o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku ich dokumentowania. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia oraz załączy poświadczenie określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) Wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wg wzoru: załącznik nr 5 do SIWZ wspólnie. Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Dokumenty w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów: 1) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. 2) wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IX ust. 8 ppkt. 1) lit. a, b tj: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty, w szczególności na niżej wymienionych warunkach: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku : a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; b) konieczności zlecenia robót dodatkowych w trybie zgodnym przepisami Pzp; c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ; d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; e) późniejsze rozpoczęcie i zakończenie robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne; f) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania robót: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; g) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 3) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy 4) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 5) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; 6) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron m.in. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy); 8) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 9) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych; 10) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; 11) zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych powyżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które może Zamawiający wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wszystkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.140 ust.3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatlomzynski.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 lip 2015 11:53
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2015 12:14
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2015 11:24
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2641 razy