BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży informuje, że w dniu 01.07.2015r przesłał do publikacji w DUUE ogłoszenie o zamówieniu na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień
o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w
Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”

Poniżej zamieszczono przesłane do publikacji ogłoszenie. SIWZ wraz załącznikami zostanie zamieszczona na stronie po opublikowaniu ogłoszenia w DUUE.


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH INFORMUJE IŻ W DNIU 04.07.2015R PONIŻEJ ZAMIEŚCIŁ OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE W DUUE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI TJ:
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/10
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231648-2015:TEXT:PL:HTML
Polska-Łomża: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2015/S 127-231648
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży Osoba do kontaktów: Barbara Chojnowska, Beata Sierzputowska, Grzegorz Perkowski, Marta Piekarska18-400 Łomża POLSKA Tel.: +48 862184189E-mail: sdm@zdplomza.comFaks: +48 862183445
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://http://www.powiatlomzynski.pl/bip/index.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami powiatowymi
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/10
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiat Łomżyński.
Kod NUTS PL344
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”
W/W ZADANIE JEST CZĘŚCIĄ PLANOWANEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR1937B STARA ŁOMŻA NAD RZEKĄ – SIEMIEŃ – RYBNO – PNIEWO – ETAP I.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— budowę ścieżki pieszo – rowerowej szer. 2,50 m,
— przebudowę zjazdów indywidualnych i tymczasowych,
— budowę przepustów pod koroną ścieżki pieszo – rowerowej,
— budowę przepustów i rowów krytych w ciągu rowu odkrytego,
— wprowadzenie zmian w organizacji ruchu związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej.
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Położenie terenu i ogólna charakterystyka.
Teren objęty opracowaniem położony jest na terenie gruntów wsi Stara Łomża Nad Rzeką, Stara Łomża Przy Szosie, Zosin i Siemień Nadrzeczny, gmina Łomża i obejmuje drogę powiatową Nr 1937B, na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 2+245,70.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Rozwiązania drogowe
Projektowana ścieżka posiada szerokość 2,50 m i obustronne pobocza szerokości 2x0,5m. Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa odsunięta jest od projektowanej krawędzi jezdni na odległość 4,15m (mierząc do zewnętrznej krawędzi obrzeża). Jedynie na odcinkach, gdzie wymagana jest większa głębokość rowów (w rejonach przepustów) odsunięcie ścieżki jest większe i lokalnie dochodzi do 5,80 m.
Niweletę ścieżki pieszo-rowerowej (prawa krawędź nawierzchni ścieżki) na odcinku km 0+000 – 0+265zaprojektowano ok. 20 cm poniżej projektowanej niwelety drogi. Na pozostałym odcinku niweletę ścieżki obniżono w stosunku do niwelety drogi o 40 cm. Lokalnie, na długości przejść dla pieszych oraz w miejscach lokalizacji ramp przystankowych niweletę ścieżki podniesiono tak, aby zachować normatywne spadki naciągach pieszych (dojście do przejścia lub rampy). Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej spadków podłużnych od 0,270 % do 2,00 % gwarantujących prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.
Nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano o następującej konstrukcji:
1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S – grub. 5 cm,
2) podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie – grub. 15cm,
3) warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa – grub. 15 cm.
Nawierzchnię zjazdów indywidualnych należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 C50/30stabilizowanego mechanicznie. Przy czym nawierzchnię zjazdu tymczasowego należy wykonać z kostki
brukowej, betonowej o grubości 8 cm.
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/10
Nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej należy obustronnie ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm ustawionym w poziomie projektowanej nawierzchni.
W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano:
— km 0+485,70:
przepust PD1A – budowę przepustu pod ścieżką pieszo-rowerową z rur stalowych spiralnie karbowanychØ1000 długości L=8,60 m wraz z umocnieniem wylotu poprzez obrukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowej;
— km 1+126,00:
przepust PD2A – budowę przepustu pod ścieżką pieszo-rowerową z rur stalowych spiralnie karbowanychØ1000 długości L=7,25 m wraz z umocnieniem wylotu poprzez obrukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowej;
— km 1+634,70:
przepust PD3A – budowę przepustu pod ścieżką pieszo-rowerową z rur stalowych spiralnie karbowanych2Ø1200 długości L=8,00 m wraz z umocnieniem wylotu poprzez obrukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowej;
— km 2+187,40:
przepust PD4A – budowę przepustu pod ścieżką pieszo-rowerową z rur stalowych spiralnie karbowanychØ800 długości L=6,90 m wraz z umocnieniem wylotu poprzez obrukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowej.
3.2 Zieleń
W związku z planowaną budową ścieżki zachodzi konieczność usunięcia 224 drzew, które kolidują z projektowaną ścieżką.
3.3 Urządzenia obce
W pasie drogowym występują obecnie następujące sieci infrastruktury technicznej:
sieć telekomunikacyjna kablowa (przejścia poprzeczne);
sieci energetyczne napowietrzne (przejścia poprzeczne);
sieć wodociągowa.
Przebieg projektowanej drogi został uzgodniony z właścicielami lub zarządcami w/w urządzeń. W/w sieci nie będą kolidowały z budową ścieżki.
3.4 Wywłaszczenia
Ze względu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej zachodzi konieczność poszerzenia pasa drogowego, a co za tym idzie zachodzi konieczność wywłaszczeń.
Uwagi:
1) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować harmonogram robót (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) i projekt organizacji ruchu na czas robót, który podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego ruchem.
Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy jest ich wznowienie na własny koszt.
2) Drewno – w tym karpina – uzyskane z wycinki drzew stanowią własność Wykonawcy i mają zostać przez niego zagospodarowane.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111200, 45112000, 45233120, 45233162, 45233161, 45233222, 45233290, 45233221, 45112710
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/10
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Tak jak w sekcji II.1.5.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 8.9.2015. Zakończenie 30.10.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1) W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium wysokości 100 000,00 zł
2) Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
84 8762 0009 0003 2753 2000 0030
Hexabank Spółdzielczy w Piątnicy
z dopiskiem „Wadium – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ZDP-4.252.P-6.522.2015”
5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i5 ustawy oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą.
7) Wadium, określone w ppkt 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
8) Wadium składa się w:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30 w pok. 11
9) Kopertę, o której mowa w ppkt 7 należy zaadresować według poniższego wzoru:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/10
WADIUM DOTYCZĄCE PRZETARGU NA
Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża N/RZ – Siemień o długości ok. 2,246km, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 11.08.2015 r. godz. 10:15
10) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z załączonymi istotnymi postanowieniami umowy.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy (oświadczenie w treści wzoru oferty – Wzór – zał. nr 3 do SIWZ);
b) wykaz robót budowlanych spełniających wymogi określone w pkt 4 SIWZ, tj.: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Wzór – zał. nr 5 do SIWZ);
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(Wzór – zał. Nr 6 do SIWZ);
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; oświadczenie należy złożyć w treści wykazu stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;
e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór – zał. nr 4 do SIWZ);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/10
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną/aktualne informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Dowodami, o których mowa w pkt 15 ppkt 1 lit. b są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 3 lit.a.
c) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 3 lit.a.
4) Ponadto do oferty należy dołączyć następujące informacje i dokumenty:
a) formularz ofertowy (Wzór – zał. nr 3 do SIWZ);
b) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum(np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru),
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
5) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 lit. b-f, może przedłożyć równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013poz. 231). tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/10
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 5-8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9) Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna,konsorcjum), każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 2.
11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
12) W przypadku podania kwot w walucie obcej w dokumentach, o których mowa w ppkt 1 lit b oraz e,Zamawiający dokona ich przeliczenia na podstawie publikowanej przez NBP tabeli A kursów średnich walut obcych. Przeliczenie zostanie dokonane w oparciu o tabelę z dnia przekazania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiada na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 3 500000,00 zł.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie o podobnym charakterze i zakresie jak przedmiot
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/10
zamówienia, tj.: wykonał bitumiczną ścieżkę rowerową o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto lub wybudował, rozbudował lub przebudował drogę o nawierzchni bitumicznej a wartość tych robót była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
2) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zm.), w specjalności drogowej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 97
2. Gwarancja. Waga 3
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDP-4.252.P-6.522.2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 250 PLN
Warunki i sposób płatności: Wykonawca może wystąpić o udostępnienie treści SIWZ wraz z załącznikami w wersji papierowej. W takim przypadku treść SIWZ wraz z załącznikami zostanie przekazana za stosowną odpłatnością – łączna kwota za dokumentację 250,00 zł brutto.
W przypadku żądania przesłania dokumentacji należność zostanie powiększona o koszty przesyłki.
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/10
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.8.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 11.8.2015 - 10:15
Miejscowość:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, pok. nr 7 (świetlica).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe.
VI.3)
Informacje dodatkowe
Zamawiający w Sekcji II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: jako Datę rozpoczęcia wpisał 08.09.2015 z uwagi na fakt, iz publikator uniemożliwia inne określenie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający planuje rozpocząć wykonywanie umowy w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224588800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.
Dz.U./S S127
04/07/2015
231648-2015-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/10
04/07/2015S127
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/10
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków;
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wnosi się niepóźniej niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań ul. Postępu 17a02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.7.2015
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 lip 2015 16:34
Data opublikowania: środa, 1 lip 2015 16:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 sie 2015 08:07
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 4783 razy