BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Numer sprawy ORiK.272.1.2014 ZAMAWIAJĄCY Powiat Łomżyński Numer NIP 718-16-92-375 Adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz zamawiających opisanych w SIWZ
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa energii elektrycznej dla zamawiających
w ramach Łomżyńskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015


Miejsce publikacji:
1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2. Strona internetowa zamawiającego http://www.powiatlomzynski.pl/bip
3. Tablica ogłoszeń zamawiającego w siedzibie zamawiającego


Zatwierdzam:

Starosta Łomżyński
Lech Marek Szabłowski


Łomża, dnia 27 sierpnia 2014 r.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę energii elektrycznej

(przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Powiat Łomżyński

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
Numer NIP: 718-16-92-375
Adres internetowy: http://www.powiatlomzynski.pl/bip
Postępowanie prowadzone pod nazwą:

Dostawa energii elektrycznej dla zamawiających w ramach
Łomżyńskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015

Zamawiający, Powiat Łomżyński w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury oraz w imieniu i na rzecz nw. Zamawiających (występujących w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych, instytucji oraz organizacji) na co posiada stosowne pełnomocnictwa (podstawa prawna art. 16 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

1) Gmina Łomża, Urząd Gminy Łomża, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża, numer NIP 718-12-68-329;
2) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Aleja Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, numer
NIP 718-16-89-321;
3) Gmina Śniadowo, Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, numer NIP 718-20-23-707;
4) Gmina Zbójna, Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, numer NIP 718-20-27-616;
5) Gmina Miejska Ciechanów, Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, numer
NIP 566-18-76-536;
6) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża, numer NIP 718-16-22-676;
7) Gmina Jedwabne, Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3,18-420 Jedwabne, numer
NIP 718-12-79-422;
8) Gmina Nowogród, Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, numer
NIP 718-14-33-716.


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
8.796,20 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r., z tego:
1) do lokali i obiektów – 4.582,16 MWh;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego – 4.214,04 MWh.
2. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów (wykaz punktów poboru – załącznik nr 1a do SIWZ),
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (wykaz punktów poboru – załącznik nr 1b do SIWZ).
3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 522 szt.
4. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym (odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Koszty wynikające ze świadczenia przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej ponoszą poszczególni zamawiający/odbiorcy energii elektrycznej
6. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w załączniku nr 1a i 1b kolumna „Nazwa OSD”
7. Wykonawca, w oparciu po udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia /w imieniu własnym i Zamawiającego (odbiorców/płatników)/ umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
III.1. – Część I zamówienia
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów


LOKALE I OBIEKTY
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 163 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 4.582,16 MWh
(+/- 15%), z tego:
Strefa I 2.160,72 MWh
Strefa II 467,84 MWh
Strefa III 1.953,60 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
Uwaga:
1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający/Odbiorcy złożyli lub złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2) W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
6. Wyłącznie w przypadku, gdy na dzień zgłoszenia OSD przez Wykonawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający/Odbiorcy nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiających/Odbiorców lub złożenia w imieniu Zamawiających/Odbiorców oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co Wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa.
7. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a dla których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), Zamawiający/Odbiorcy posiadają umowy dystrybucyjne na czas nieoznaczony.
8. W Załączniku nr 1a wskazano obecnego dostawcę energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
9. Zamawiającym przysługuje, w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej, prawo do zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej na ogólnie obowiązujących zasadach wskazanych przez OSD oraz przepisach, w szczególności w ustawie Prawo energetyczne.

10. Podsumowanie Część I zamówienia

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh] Ilość punktów poboru
Strefa I Strefa II Strefa III Razem
1 Powiat Łomżyński 389,01 2,24 0,00 391,25 9
2 Gmina Łomża 204,93 1,69 0,00 206,62 37
3 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 796,48 367,38 1 953,60 3 117,46 3
4 Gmina Śniadowo 58,35 0,00 0,00 58,35 19
5 Gmina Zbójna 112,97 0,00 0,00 112,97 19
6 Gmina Miejska Ciechanów 341,32 0,08 0,00 341,40 13
7 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży 34,80 96,45 0,00 131,25 4
8 Gmina Jedwabne 109,54 0,00 0,00 109,54 33
9 Gmina Nowogród 113,32 0,00 0,00 113,32 26
Razem: 2 160,72 467,84 1 953,60 4 582,16 163

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
III.2. – Część II zamówienia
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego


OŚWIETLENIE DROGOWE

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 359 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.
3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 4.214,04 MWh
(+/- 15%), z tego:
Strefa I 1.882,83 MWh
Strefa II 2.331,21 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej.
4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.
Uwaga:
1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający/Odbiorcy złożyli lub złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
2) W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).
6. Wyłącznie w przypadku, gdy na dzień zgłoszenia OSD przez Wykonawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający/Odbiorcy nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiających/Odbiorców lub złożenia w imieniu Zamawiających/Odbiorców oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa.
7. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a dla których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), Zamawiający/Odbiorcy posiadają umowy dystrybucyjne na czas nieoznaczony.
8. W Załączniku nr 1b wskazano obecnego dostawcę energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru
9. Zamawiającym przysługuje, w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej, prawo do zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej na ogólnie obowiązujących zasadach wskazanych przez OSD oraz przepisach, w szczególności w ustawie Prawo energetyczne.10. Podsumowanie Część II zamówienia

L.p. Zamawiający Szacunkowe zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh] Ilość punktów poboru
Strefa I Strefa II Strefa III Razem
1 Gmina Łomża 219,21 314,83 0,00 534,04 84
2 Gmina Śniadowo 83,50 144,50 0,00 228,00 55
3 Gmina Zbójna 115,32 0,00 0,00 115,32 26
4 Gmina Miejska Ciechanów 1 024,56 1 776,10 0,00 2 800,66 101
5 Gmina Jedwabne 267,71 13,15 0,00 280,86 60,00
6 Gmina Nowogród 172,53 82,63 0,00 255,16 33
Razem: 1 882,83 2 331,21 0,00 4 214,04 359

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Część I i Część II zamówienia


Dostawa energii elektrycznej następować będzie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., szczegóły dotyczące okresu dostaw w poszczególnych punktach poboru opisano w Załączniku nr 1a oraz 1 b do SIWZ.


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Dotyczy: Część I i Część II zamówienia


V.1. Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn.
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi należyte wykonanie:
a) należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż
1.000,00 MWh każda
oraz
b) należyte wykonanie dostaw energii elektrycznej (po zmianie sprzedawcy) do minimum
50 punktów poboru.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

V.2. Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn.
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi należyte wykonanie:
a) należyte wykonanie co najmniej 2 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż
1.000,00 MWh każda
oraz
b) należyte wykonanie dostaw energii elektrycznej (po zmianie sprzedawcy) do minimum
100 punktów poboru.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3b do SIWZ.

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3b do SIWZ.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5b do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU
Dotyczy: Część I i Część II zamówienia


1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V. SIWZ, Wykonawca przedłoży:
1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a i/lub 3b do SIWZ
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie na jednym druku podpisują wspólnie wszyscy wykonawcy lub pełnomocnik w ich imieniu),
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie) głównych dostaw energii elektrycznej, wg wzoru:
a) Część I Zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ wraz z dowodami, że co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej o wielkości nie mniejszej niż 1.000,00 MWh każda wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowodów, że dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz że dostawy (po zmianie sprzedawcy) do minimum 50 punktów poboru wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowodów, że dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) Część II Zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - stanowiącego Załącznik nr 4b do SIWZ wraz z dowodami, że co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej o wielkości nie mniejszej niż 1.000,00 MWh każda wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowodów, że dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz że dostawy (po zmianie sprzedawcy) do minimum 100 punktów poboru wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych - dowodów, że dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie – wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a i/lub 4b.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są poświadczenia, a w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp oraz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia, każdy z tych wykonawców składa dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI.2. i VI.3. SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przedłoży (odrębnie dla Części I zamówienia oraz odrębnie dla Części II zamówienia)
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5a i/lub 5b do SIWZ,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a i/lub 6b.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2)-4) oraz 6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert,
2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),
3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),
4) Oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10, 11 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń o których mowa w Rozdziale VI. pkt 2. SIWZ, oświadczenie określone w Rozdziale VI. pkt 3 - może być również złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych Wykonawców),
2) Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać (odrębnie dla Części I zamówienia oraz odrębnie dla Części II zamówienia), nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia

1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
lub
numer fax. : (86) 215 69 04
Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej oraz faksem. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z zastrzeżeniem poniższego zapisu:
Forma dokumentów
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw.
Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do ich złożenia powinni przesłać/złożyć w formie pisemnej w/w oświadczenia, dokumenty w formie wskazanej w SIWZ lub pełnomocnictwa w oryginale wystawione przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopii (odpisie) notarialnie poświadczonym w terminie wskazanym w stosownym wezwaniu.
Uwaga: W przypadku uzupełniania przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie jest dopuszczalna forma faksowa.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, tj. wwww.powiatlomzynski.pl/bip.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Kossakowska – Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr, tel.: (86) 215 69 40.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający powiadomi o zmianach wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (tablicy ogłoszeń).
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 30 ust 3 ustawy Pzp.


VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia


Wymagania dotyczące wadium:
Część I Zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych dwadzieścia tysięcy 00/100).

Część II Zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych dwadzieścia tysięcy 00/100).
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
1) Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) Gwarancjach bankowych
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 – wspólny dla Części I zamówienia i Części II zamówienia z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia
4. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży (pokój nr 304, II piętro) lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie w terminie do dnia i godziny składania ofert, a kopię wpiąć odpowiednio do oferty na Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
1) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów Rozdział VIII.12. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia


1. Termin związania ofertą – 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia


1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zadanie Część I Zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów i/lub jedną ofertę na zadanie Część II Zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Każda strona oferty winna być ponumerowana, opatrzona pieczęcią i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian.
5. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI. SIWZ oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.
7. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
10. Ofertę – odrębnie dla Części I zamówienia oraz odrębnie dla Części II zamówienia - należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana:

Powiat Łomżyński
Starostwo Powiatowe w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
i oznaczona nazwą:

W przypadku Części I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
z dopiskiem:
NIE OTWIERAĆ przed dniem 07.10.2014 r. godz. 10:15 numer sprawy: ORiK.272.1.2014
i/lub
W przypadku Części II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
z dopiskiem:
NIE OTWIERAĆ przed dniem 07.10.2014 r. godz. 10:15 numer sprawy: ORiK.272.1.2014

11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie dwóch części zamówienia składa w dwóch kopertach dwie odrębne oferty: dwa Formularze ofert, dwa odrębne komplety dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, dwa odrębne pełnomocnictwa (o ile są niezbędne).
12. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty - w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta (zgodnie z opisem w Rozdziale X.10. SIWZ) z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
15. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisówXI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia

1. Ofertę (dotyczy Część I Zamówienia i/lub Część II Zamówienia) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Powiat Łomżyński
Starostwo Powiatowe w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
Pokój nr 304 (Kancelaria) II piętro

2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2014 r. o godzinie 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2014 r.
1) Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, Pokój numer 218, I piętro.
2) Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, Pokój numer 218, I piętro.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Części I oraz Części II.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia


1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2a i/lub Załącznik nr 2b do niniejszej Specyfikacji.
W odpowiednich rubrykach Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w zł/MWh, wraz ze wskazaniem należnego podatku VAT, gdzie cena jednostkowa brutto to cena jednostkowa netto powiększona o należny podatek od towarów i usług.

2. Sposób obliczenia ceny - Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:

C = Cj brutto obiekty x E obiekty
gdzie:
Cj brutto obiekty = Cj netto obiekty +podatek VAT
C - cena oferty brutto
Cj netto obiekty - cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za MWh] uśredniona (uśredniona dla wszystkich grup taryfowych) dla lokali i obiektów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1a do SIWZ
Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień składania Oferty przepisami
E obiekty - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w MWh] dostarczanej w okresie obowiązywania umowy do lokali i obiektów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Sposób obliczenia ceny – Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:
C = Cj brutto oświetlenie x E oświetlenie
gdzie:
Cj brutto oświetlenie = Cj netto oświetlenie +podatek VAT

C - cena oferty brutto
Cj netto oświetlenie - cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za MWh] uśredniona (uśredniona dla wszystkich grup taryfowych) dla potrzeb oświetlenia drogowego - punkty poboru energii elektrycznej szczegółowo opisane w Załączniku nr 1b do SIWZ
Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień składania Oferty przepisami
E oświetlenie - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w MWh] dostarczanej w okresie obowiązywania umowy dla potrzeb oświetlenia drogowego - punkty poboru energii elektrycznej szczegółowo opisane w Załączniku nr 1b do SIWZ
4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z Formularzem załączonym do niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 2a i/lub 2b ).
6. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
7. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w okresie trwania umowy wyłącznie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany stawki akcyzy.
8. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
9. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: Zamawiający wszczynając postępowanie na zakup energii elektrycznej oczekuje podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2a i/lub 2b) uśrednionych cen jednostkowych za energię elektryczną [zł/MWh] bez odnoszenia ich do jakiejkolwiek grupy taryfowej.


XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia


1. Kryterium oceny ofert - cena (znaczenie 100%).
2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.
3. Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzoru:


najniższa oferowana cena spośród
złożonych ofert
cena oferty = ---------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej


4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną poszczególnym ofertom,
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d. Terminie, po upływie którego zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część I Zamówienia oraz Część II Zamówienia) zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.


XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia

Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy zawartych zostanie 9 (dziewięć) umów sprzedaży energii elektrycznej z nw. Zamawiającymi działającymi w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz reprezentowanych jednostek i instytucji:

1) Powiat Łomżyński, Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża, numer NIP 718-16-92-375
2) Gmina Łomża, Urząd Gminy Łomża, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża, numer NIP 718-12-68-329;
3) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Aleja Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, numer
NIP 718-16-89-321;
4) Gmina Śniadowo, Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, numer NIP 718-20-23-707;
5) Gmina Zbójna, Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, numer NIP 718-20-27-616;
6) Gmina Miejska Ciechanów, Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, numer
NIP 566-18-76-536;
7) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża, numer NIP 718-16-22-676;
8) Gmina Jedwabne, Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3,18-420 Jedwabne, numer
NIP 718-12-79-422;
9) Gmina Nowogród, Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, numer
NIP 718-14-33-716

Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy zawartych zostanie 6 (sześć) umów sprzedaży energii elektrycznej z nw. Zamawiającymi działającymi w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz reprezentowanych jednostek i instytucji:
1) Gmina Łomża, Urząd Gminy Łomża, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża, numer NIP 718-12-68-329;
2) Gmina Śniadowo, Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, numer NIP 718-20-23-707
3) Gmina Zbójna, Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, numer NIP 718-20-27-616;
4) Gmina Miejska Ciechanów, Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, numer
NIP 566-18-76-536;
5) Gmina Jedwabne, Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3,18-420 Jedwabne, numer
NIP 718-12-79-422;
6) Gmina Nowogród, Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, numer
NIP 718-14-33-716

3. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umów. W związku z koniecznością przekazania Wykonawcy dużej ilości dokumentów do zmiany sprzedawcy, zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów drogą korespondencyjną.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia reprezentowanych przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dokumentu przed podpisaniem Umowy, o ile koncesja, której kopię Wykonawca dołączył do Oferty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jest aktualna na dzień zawarcia umowy.
6. Kserokopie dokumentów przedkładanych Zamawiającemu winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia

1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień umowy, w zakresie:
1) zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym
Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 MWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym.

2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy
Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, budowy nowego punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów.

3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej
Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy lub rozwiązania obowiązujących umów.
3. Rozliczenia:
1) Podstawę do rozliczeń finansowych za dostawę energii elektrycznej stanowić będzie cena jednostkowa (zł/MWh) oraz ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej w danym okresie przez dany punkt poboru, przy czym ilość faktycznie zużytej energii elektrycznej określona zostanie na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. danych o zużyciu przekazywanych Wykonawcy przez OSD.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wystawiania przez Wykonawcę faktur w oparciu o zużycie szacowane.
2) We wzorze umowy (Załącznik nr 7a/7b) Zamawiający wskaże sposób dokonania rozliczeń za zużytą energię elektryczną, w tym jednostki, które będą odrębnymi Odbiorcami/Płatnikami w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. Oznacza to, że Wykonawca wystawiać będzie faktury za faktycznie zużytą energię elektryczną na poszczególnych Odbiorców/Płatników faktur szczegółowo opisanych w wykazie stanowiącym Załącznik do Umowy.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Reklamacje i bonifikaty:
1) Zamawiającemu (Odbiorcy/Płatnikowi), w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym także w odniesieniu do ilości zużytej energii elektrycznej, przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji, która rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu (Odbiorcy/Płatnikowi) przysługuje prawo do bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców.
5. Kary umowne:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
a) w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w §11 ust 2 Umowy (Załącznik nr 7a/7b) za każdy dzień opóźnienia w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji lub zezwoleń bądź dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (o których mowa w §3 Umowy – Załącznik nr 7a/7b do SIWZ), lub w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu tych dokumentów w terminie 2 dni robocze od daty wezwania przez Zamawiającego,
b) za odstąpienie od Umowy/rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 ust 2 Umowy (Załącznik nr 7a/7b),
c) 50,00 zł brutto za każdy punkt poboru, za każdy dzień opóźnienia w wystawianiu faktur VAT, w przypadku opóźnienia przekraczającego termin umowny, o którym mowa w § 12 Umowy, o 14 dni.
2) Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w § 11 ust 2 Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §16 ust. 4 Umowy - Załącznik nr 7a/7b do SIWZ.
6. W związku z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura I FSP 1/13) oraz skierowaniem przez NSA w dniu 10 grudnia 2013 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego statusu prawno podatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych, Zamawiający zastrzega, że w miejsce dotychczasowych płatników/odbiorców, posiadających status samorządowej jednostki budżetowej, może (w formie Aneksu do Umowy) wprowadzić jako płatnika/odbiorcę Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia tej zmiany w wystawianych fakturach VAT oraz zgłoszenia zmian właściwemu OSD – zapis dotyczy wyłącznie płatników – samorządowych jednostek budżetowych (zapis wprowadzony w Załączniku 7b – nie dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży oraz Powiatu Łomżyńskiego).
7. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


s
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zgodnie z treścią Działu VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE
Dotyczy: Część I i Część II Zamówienia

1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Uwaga: W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa (pełnomocnictw) do:
1) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do OSD,
2) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy,
3) złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, o ile na dzień dokonania zgłoszenia umowy sprzedaży zamawiający/odbiorcy nie posiadają ważnych umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Bez względu na sposób zawarcia umowy dystrybucyjnej koszty wynikające ze świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru ponoszą poszczególni odbiorcy energii elektrycznej.
4. Po zawarciu umowy Zamawiający przekażą Wykonawcy dokumenty rejestrowe Zamawiających/ Odbiorców/ Płatników, kopie wypowiedzeń obowiązujących umów, dane do zmiany sprzedawcy w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej (wg własnego wzorca - Załącznik nr 8).
5. W przypadku, gdy Zamawiając/odbiorcy związani są umową kompleksową lub inną umową na dostawę energii wymagającą złożenia oświadczenia o jej rozwiązaniu, obowiązek wypowiedzenia umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowany termin rozpoczęcia dostaw, leży po stronie Zamawiających. Wykonawca nie jest zobowiązany do wypowiadania umów.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1a Wykaz punktów poboru – Lokale i obiekty (w pdf. oraz wersji edytowalnej xls.)
Załącznik nr 1a Wykaz punktów poboru – Oświetlenie drogowe (w pdf. oraz wersji edytowalnej xls.)
Załącznik nr 2a Formularz oferty – Część I zamówienia
Załącznik nr 2b Formularz oferty – Część II zamówienia
Załącznik nr 3a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Część I zamówienia
Załącznik nr 3b Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Część II zamówienia
Załącznik nr 4a Wykaz głównych dostaw – Część I zamówienia
Załącznik nr 4b Wykaz głównych dostaw – Część II zamówienia
Załącznik nr 5a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Część I zamówienia
Załącznik nr 5b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Część II zamówienia
Załącznik nr 6a Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Część I zamówienia
Załącznik nr 6b Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Część II zamówienia
Załącznik nr 7a Wzór umowy – Część I zamówienia
Załącznik nr 7b Wzór umowy – Część II zamówienia
Załącznik nr 8 Tabela danych do zmiany sprzedawcy
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 13:01
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 13:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5101 razy