BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup i dostawę masy mineralno-asfaltowej na zimno (workowanej) w ilości 40 Mg; grysu pochodzenia polodowcowego 8/11 w ilości 100 Mg z podziałem na części

Numer ogłoszenia: 285984 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno (workowanej) w ilości 40 Mg oraz grysu pochodzenia polodowcowego o frakcji 8/11 w ilości 100 Mg z podziałem na poszczególne części zamówienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Część I Masa mineralno-asfaltowa workowana na zimno 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno (workowanej), transportem wykonawcy na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30, w rozbiciu na dwie dostawy, każda po 20 Mg, z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania: - wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm - lepiszcze modyfikowane - zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5% - zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25% - możliwość stosowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach - możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, - możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu, - masa musi być pakowana w worki foliowe oraz dostarczana do Zamawiającego na paletach, 2) Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp). Część II Grys polodowcowy 1)Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu pochodzenia polodowcowego z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym Wykonawcy 2.Zamawiający złoży ofertę na: Grys pochodzenia polodowcowego- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 8/11 mm - 100 Mg Zamawiane grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1: 2010. Do każdej j partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp). 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2, 14.21.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełnioną i podpisaną ofertę- wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty określone w pkt. IX ust. 1 pkt. 1,2,3 SIWZ muszą być złożone dla każdego z nich przy czym pozostałe wspólnie tj.: 1) Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ . 2) Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej muszą być złożone dla każdego z nich przy czym pozostałe tj.: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg. wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ wspólnie. Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.5. Dokumenty w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów: Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ust. 2) SIWZ, składa dokument lub dokumenty tj: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Odnośnie dokumentu tj.: zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, należy go dołączyć dla części I.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust.1.Zmiana umowy jest dopuszczalna jeśli wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a w szczególności: 1)zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2)urzędowa zmiana stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Masa mineralno-asfaltowa workowana na zimno.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno (workowanej), transportem wykonawcy na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30, w rozbiciu na dwie dostawy, każda po 20 Mg, z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania: - wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm - lepiszcze modyfikowane - zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5% - zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25% - możliwość stosowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach - możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, - możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu, - masa musi być pakowana w worki foliowe oraz dostarczana do Zamawiającego na paletach, 2) Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grys polodowcowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu pochodzenia polodowcowego z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym Wykonawcy 2. Zamawiający złoży ofertę na: Grys pochodzenia polodowcowego- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 8/11 mm - 100 Mg Zamawiane grysy muszą spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1: 2010. Do każdej j partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 10:19
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 10:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2014 11:22
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1805 razy