BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl


Część I – Nagrywanie i montaż filmów aparatem cyfrowym

Liczba otrzymanych ofert – 0

Zestawienie ofert i ocen:

BRAK OFERT


Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy unieważnia postępowanie w tej części. Postępowanie zostanie powtórzone.Część II – Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych, Członek służby porządkowej i informacyjnej

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44
18 – 400 Łomża
Cena oferty: 1 600 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

Zestawienie ofert i ocen:
Nazwa oferenta:
Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18 – 400 Łomża
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 1 600 zł
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ II,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 26 sierpnia 2014 roku.Część III – Stylizacja paznokci

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Studio Fryzur „AMELIA”
Anna Borusiewicz
18-400 Łomża, Al. Legionów 12
Cena oferty: 2 500 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Studio Fryzur „AMELIA”, Anna Borusiewicz, 18-400 Łomża, Al. Legionów 12
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 500 zł
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ III,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 26 sierpnia 2014 roku.


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na nr fax: 86 215 69 70 lub na adres
e-mail: pcprlomza@wp.pl.


Do wiadomości:
1. Wszyscy wykonawcy:
a) Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża;
b) Studio Fryzur „AMELIA”
Al. Legionów 12, 18-400 Łomża
2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Łomża, dnia 22.08.2014 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: piątek, 22 sie 2014 11:12
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2014 11:14
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2382 razy