BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.

Liczba otrzymanych ofert – 2


Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Usługi Fizjoterapeutyczne, Tomasz Malinowski
ul. Podleśna 9, Jednaczewo
18 – 400 Łomża

Cena oferty: 11 000 zł brutto (słownie złotych: jedenaście tysięcy złotych, 00/100).
Cena: 55 złotych brutto / 1 godzinę rehabilitacji

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
„MEDICOR”, Piotr Arasimowicz, ul. Broniewskiego 2/6 , 18-400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę rehabilitacji: 68 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 13 600 zł
Liczba punktów (cena 100%): 80,88

Nazwa oferenta:
Usługi Fizjoterapeutyczne, Tomasz Malinowski, ul. Podleśna 9, Jednaczewo, 18-400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę rehabilitacji: 55 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 11 000 zł
Liczba punktów (cena 100%): 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 26 sierpnia 2014 roku.

Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.Do wiadomości:

1. Wszyscy wykonawcy:
a) „MEDICOR”, Piotr Arasimowicz, ul. Broniewskiego 2/6, 18-400 Łomża,
b) Usługi Fizjoterapeutyczne, Tomasz Malinowski
ul. Podleśna 9, Jednaczewo, 18-400 Łomża
2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Łomża, dnia 22.08.2014 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: piątek, 22 sie 2014 08:58
Data opublikowania: piątek, 22 sie 2014 08:59
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2236 razy