BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 19.08.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1. Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2. Adres: ul. Poligonowa 30
3. Kod pocztowy: 18-400
4. Miejscowość: Łomża
5. Województwo: podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP – 254718-2014 w dniu 30.07.2014r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont drogi powiatowej nr 1964B na odcinku Janczewo – Bronowo – Bożejewo w km 0+113,65-0+460,00”

V. Wpłynęła 1 oferta:


Oferta nr 1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża
(kryterium: cena – 100 pkt. )


VI. Wybór oferty:

1. Wykonawca – oferta nr 1
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
2) Adres: ul. Sikorskiego 156
3) Kod pocztowy: 18-400
4) Miejscowość: Łomża
5) Województwo: podlaskie
2. Cena brutto oferty wybranej: 186 377,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 20/100)
Oferta ważna, uzyskała 100pkt.
Data powstania: wtorek, 19 sie 2014 13:00
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 13:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2014 10:19
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1937 razy