BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 176107 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji lub fizjoterapii dla 8 uczestników projektu, w tym dla 6 osób w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Termin wykonania usługi: wrzesień - listopad 2014 r. Miejsce wykonania usługi: -dla 2 osób: miasto Łomża - Wykonawca musi zapewnić miejsce wykonania usługi na terenie miasta Łomża; -dla 6 osób: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, tj.: Śniadowo - 18-411 Śniadowo, Puchały - 18-400 Łomża, Stare Chojny - 18-400 Łomża, Nowogród - 18-414 Nowogród, Wygoda - 18-400 Łomża, Stara Kubra - 18-423 Przytuły. Przewidywana liczba godzin rehabilitacyjnych: 25 / osobę Zamawiający zastrzega, iż może ulec niewielkiej zmianie liczba uczestników zajęć rehabilitacyjnych oraz liczba godzin rehabilitacji osób skierowanych na zajęcia. W przypadku zmniejszenia liczby osób lub godzin rehabilitacji, Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane godziny rehabilitacji. Wykonawca w cenie usługi musi uwzględnić: 1. Dojazd do miejsca zamieszkania 6 osób niepełnosprawnych. 2. Usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia mobilizacji i manipulacji stawów, ćwiczenia równoważne, nauka czynności lokomocyjnych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, wykonujące działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Wymagania stawiane wykonawcom: 1. Dojazd do miejsca zamieszkania 6 osób niepełnosprawnych na indywidualne zajęcia rehabilitacyjny wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 2. Usługi rehabilitacyjne i medyczne: wykonawca zapewni realizację indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami: narządu ruchu (w tym osoba poruszająca się za pomocą protezy), osoba z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, osoba chora na stwardnienie rozsiane. 3. Badanie lekarskie na początku (zakończone m.in. wskazaniem rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych) . 4. Usługi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in.: ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia mobilizacji i manipulacji stawów, ćwiczenia równoważne, nauka czynności lokomocyjnych. 5. Kadrę gwarantującą prawidłową realizację w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych i medycznych. 6. Zaplecze do prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników oraz do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych. 7. Ubezpieczenie NNW dla uczestnika obejmujące indywidualne zajęcia rehabilitacyjne na kwotę nie niższą niż 10 000 zł. Dodatkowe wymagania: 1. przedłożenie Zamawiającemu - w terminie do 7 dni od przeprowadzenia indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych- informacji o przebiegu indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych sporządzonej dla uczestnika, 2. promowanie EFS, oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej na płycie CD), w tym zdjęć dokumentujących sposób promowania projektu. Plakaty zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy, 3. ochrona danych osobowych na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega, iż może ulec niewielkiej zmianie liczba uczestników zajęć rehabilitacyjnych oraz liczba godzin rehabilitacji osób skierowanych na zajęcia. W przypadku zmniejszenia liczby osób lub godzin rehabilitacji, Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane godziny rehabilitacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 sie 2014 13:16
Data opublikowania: czwartek, 14 sie 2014 13:19
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2294 razy