BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kursy zawodowe

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl


Część I – Kurs masażu klasycznego

Liczba otrzymanych ofert – 4

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
„DR OTIS”
Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30
Cena oferty: 4 740 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 6 792,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
O.K. Ośrodek Kursów, Edmund Kwidziński
ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 8 640,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 54,86

Nazwa oferenta:
„DR OTIS”, Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 4 740,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 7 350,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 64,49Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 1:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ I,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.Część II – Kurs pilarza-drwala

Liczba otrzymanych ofert – 2

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45
18 – 400 Łomża
Cena oferty: 8 400 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 8 400,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 6 462,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONYDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 2:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ II,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.
Część III – Kurs naprawy i serwisowania klimatyzacji, Kurs naprawy i regeneracji pomp wtryskowych, Kurs regeneracji turbosprężarek


Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

unieważnia CZĘŚĆ III postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Uzasadnienie
W dniu 23 lipca 2014 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia 30 lipca 2014 r. wpłynęło do Zamawiającego 10 ofert. Po dokonaniu otwarcia ofert, którą zamawiający przeprowadził 30 lipca 2014 r. o godz. 12:00, zamawiający stwierdził błąd w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiający zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Błąd ten polega na nie wskazaniu wymogu ilości godzin trwania kursów zawodowych zawartych w części III zamówienia. Zamawiający poprzez taki zapis nie ma możliwości zweryfikowania czy złożone w postępowaniu oferty, w tym oferta najkorzystniejsza odnosi się do kursów trwających taką samą ilość godzin (nieporównywalność ofert). Z uwagi na fakt, iż zamawiający jest po otwarciu ofert, nie ma możliwości dokonania modyfikacji SIWZ w ten sposób by gwarantowała ona równy dostęp i konkurencyjność ofert. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż brak wskazania liczby godzin trwania kursu uniemożliwia im skutecznie weryfikowanie ofert złożonych przez innych wykonawców. Zgodnie z art. 7 ustawy Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały w sposób istotny naruszone.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy, konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Niewyeliminowanie błędu przez zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcia działania innego niż unieważnienie postępowania. Jedynym dopuszczalnym w świetle prawa rozwiązaniem w tej sytuacji jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.Część IV – Kurs inseminacji bydła

Liczba otrzymanych ofert – 2

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
„DR OTIS”
Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30
Cena oferty: 1 950 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 3 835,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
„DR OTIS”, Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 1 950,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 1:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ IV,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.Część V – Kurs pielęgnacji terenów zielonych, Florystyka - bukieciarstwo

Liczba otrzymanych ofert – 8

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45
18 – 400 Łomża
Cena oferty: 6 700 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy siedemset złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 10 300,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 65,05

Nazwa oferenta:
Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, 95 – 200 Pabianice
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 11 900,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 56,30

Nazwa oferenta:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 6 700,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 11 790,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 14 350,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 46,69

Nazwa oferenta:
O.K. Ośrodek Kursów, Edmund Kwidziński
ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 13 320,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 50,30

Nazwa oferenta:
„DR OTIS”, Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 8 100,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 82,72

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 14 012,50
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 47,81Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 4:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ V,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.
Część VI – Kurs asystentka - sekretarka

Liczba otrzymanych ofert – 3

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości,
Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski
Cena oferty: 3 552,50 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złotych, 50/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 3 552,50
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 5 650,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 5 650,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 62,88Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 2:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ VI,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.
Część VII – Profesjonalny catering i dekoracja stołu

Liczba otrzymanych ofert – 3

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
ul. Stanisława Małachowskiego 2B,
64-800 Chodzież
Cena oferty: 2 940 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych, 00/100 gr.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 6 085,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 940,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 3 950,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 74,43
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 1:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ VII,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.Część VIII – Księgowość małych i średnich firm, Kadry i płace

Liczba otrzymanych ofert – 7

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45
18 – 400 Łomża
Cena oferty: 9 800 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 19 404,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 50,50

Nazwa oferenta:
Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 17 846,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 54,91

Nazwa oferenta:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 9 800,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
T-Matic, Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 19 310,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 50,75

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 22 749,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 18 514,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 52,93

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 21 625,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 45,32Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 5:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ VIII,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.
Część IX – Grafika i projektowanie stron www

Liczba otrzymanych ofert – 7
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości,
Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski
Cena oferty: 8 522 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 8 522,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 9 368,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 90,97

Nazwa oferenta:
Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, 95 – 200 Pabianice
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 15 031,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 56,70

Nazwa oferenta:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 12 500,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 68,18

Nazwa oferenta:
T-Matic, Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 8 760,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 97,28

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 12 260,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 11 616,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 73,36Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 6:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ IX,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.Część X – Szkolenie okresowe dla służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb

Liczba otrzymanych ofert – 3
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45
18 – 400 Łomża
Cena oferty: 400 zł brutto (słownie złotych: czterysta złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 400,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 290,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 950,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 13,56Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 2:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ X,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.Część XI – Kurs podstawy komputera z telepracą

Liczba otrzymanych ofert – 6

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
T-Matic
Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok
Cena oferty: 4 245 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 6 204,25
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 68,42

Nazwa oferenta:
Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 5 016,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 84,63

Nazwa oferenta:
Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 4 500,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 94,33

Nazwa oferenta:
T-Matic, Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 4 245,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 7 110,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie,
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 6 660,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 63,74Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 5:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ XI,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.Część XII – Kurs opiekuna osób zależnych

Liczba otrzymanych ofert – 3

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
„DR OTIS”
Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30
Cena oferty: 1 590 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 5 600,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: WYKONAWCA WYKLUCZONY

Nazwa oferenta:
O.K. Ośrodek Kursów, Edmund Kwidziński
ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 4 320,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 36,81

Nazwa oferenta:
„DR OTIS”, Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 1 590,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92, ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że następujący wykonawcy zostali wykluczeni:

OFERTA NR 1:
DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01 – 106 Warszawa

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Przyczyną wykluczenia wykonawcy jest to, że złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania – art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.07.2014 r. o godz. 12:00. W tym samym dniu, już po sporządzeniu protokołu z otwarcia ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy (faksem o godz. 14:40, e-mailem o godz. 15:13) informujące, że złożona oferta zawiera nieprawdziwe informacje i w związku z tym zostaje przez Wykonawcę wycofana z udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu do składania ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 3 ustawy PZP wykonawca zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ XII,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 6 sierpnia 2014 roku.Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na nr fax: 86 215 69 70 lub na adres
e-mail: pcprlomza@wp.pl.Do wiadomości:
1. Wszyscy wykonawcy:
a) Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski;
b) Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66;
c) Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, 95 – 200 Pabianice;
d) Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża;
e) T-Matic, Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1, 15 – 440 Białystok;
f) DLAKADR.PL Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa;
g) Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Łukasz Dymek,
ul. Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież;
h) „O.K.”, Ośrodek Kursów, Edmund Kwidziński,
ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo;
i) „DR OTIS” Ośrodek Terapii i Sportu
18-400 Łomża, ul. Por. Łagody 9/30;
j) Zakład Doskonalenia Zawodowego e Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów

2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.


Łomża, dnia 01.08.2014 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: piątek, 1 sie 2014 15:13
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 11:19
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2817 razy