BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 ogłasza

przetarg na - Usługa w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Łomża: Usługa w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Numer ogłoszenia: 526402 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej , Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156949, faks 086 2156950.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, obejmująca Zespoły Gabinetów Lekarzy Rodzinnych /ZGLR/ wymienione w załączniku nr 1. Wykaz czynności określa załącznik nr 2, z tym, że w ZGLR w Nowogrodzie, ZGLR w Jedwabnem, w ZGLR nr 2 w Łomży przy ul. Kolegialnej, ZGLR w Wiżnie. do zakresu czynności wchodzi także sprzątanie wokół tych budynków /grabienie liści, zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie w czasie zimy piaskiem dojść do budynku/. Zamawiający może udostępnić obiekty będące przedmiotem zamówienia do przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim- uzgodnieniu terminu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - to w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług kompleksowego utrzymania czystości na rzecz zakładów opieki zdrowotnej o łącznej powierzchni dla każdego kontraktu przekraczającej 2000 m2; Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe,dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zatrudnia przynajmniej jedną osobę przeszkoloną w zakresie przedmiotowej usługi, tj. w przygotowaniu i stosowaniu środków dezynfekcji, oraz zasady postępowania z odpadami medycznymi - potwierdzone dyplomem, świadectwem bądź zaświadczeniami
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę przynajmniej 500 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji o dostawach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Oświadczenie Wykonawcy, że w czasie wykonywania usługi będzie używać wyłącznie środków czystości, dezynfekcji posiadających aktualne świadectwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oznakowanych znakiem zgodności CE. Dobór środków musi być uzgodniony ze zleceniodawcą.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy wykonujący usługę zobowiązani są do posiadania aktualnych książeczek zdrowia z pełnymi badaniami wymaganymi na danym stanowisku oraz przestrzegania aktualnych przepisów BHP i p/ poż. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że poniesie konsekwencje prawne i finansowe wynikające z protokołów kontroli przeprowadzanych przez stacje sanitarno - epidemiologiczne i innych organów uprawnionych do kontroli w zakresie przedmiotowej usługi.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy) z wyjątkiem: a. zmiany podatku VAT o procent zmiany stawki podatku b. zmiany w trakcie obowiązywania umowy jej zakresu rzeczowego - przedmiotu umowy określonego w §1 powoduje automatyczną zmianę wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego następującego po tej zmianie. Korekta powierzchni wykazanej w §1 następuje w drodze zawiadomienia przez zleceniodawcę zleceniobiorcy i nie wymaga wypowiedzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża, Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. Nr 7)..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 gru 2013 14:29
Data opublikowania: środa, 18 gru 2013 14:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2014 13:51
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 2186 razy