BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego

O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu publicznym prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) p.n.: „Zakup samochodu osobowego”


ORiK.3421-5/08

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża - ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup samochodu osobowego”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Wykonawcy zainteresowani przetargiem mogą otrzymać bezpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 313, w godzinach:

poniedziałek - piątek od godz. 8.30 do godz. 15.00
lub na stronie internetowej zamawiającego:
www.powiatlomzynski.pl/bip/

II. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Pan Wiesław Jemielity, Starostwo Powiatowe w Łomży, telefon (086) 215-69-00 w godz. 8.00 – 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku.

III. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2009 roku do godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, pokój Nr 303.

IV. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjne w dniu 12 stycznia 2009 roku o godzinie 11.30 w pokoju Nr 308. W czynności otwarcia ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy.

V. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert.

VIII. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

IX. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizowaniu zamówienia publicznego.

X. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozstrzygnięcia przetargu w formie aukcji elektronicznej.

XIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

XIV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XVI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw.

XVII. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 26 lutego 2009 roku.

XVIII. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz opis sposobu przygotowania ofert jak też opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera SIWZ.

XIX. O wynikach przetargu Wykonawcy zostaną zawiadomieni na piśmie. Wynik przetargu zamieszczony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

Łomża, dn. 29 grudnia 2008 r.


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 gru 2008 14:15
Data opublikowania: poniedziałek, 29 gru 2008 14:19
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 09:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3435 razy