BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 1906B

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomzy ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000euro
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych, polegających na wykonaniu remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1906B na odcinku Dłużewo - Laski - Gąski o długości ok. 3,80 km.
Zakres remontu nawierzchni drogi obejmuje roboty drogowe na odc. 3833,48 m :
- wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5,
- recykling istniejącej nawierzchni doziarnionej kruszywem łamanym 0/31,5 na głębokość 25cm,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca na powierzchni 19 550,70 m2;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna na powierzchni 19 167,4 m2
- uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

Okres realizacji zamówienia: 2 m-ce od podpisania umowy.

Ustala się wadium w wysokości 15 000,00 PLN

Warunków udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zamówień o zbliżonym do przedmiotu zamówienia charakterze i wartości. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem siłami własnymi w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat min.3 robót budowlanych o wartości każdego zamówienia porównywalnej z ceną składanej oferty, o zakresie co najmniej 30.000 m2 ułożonej warstwy ścieralnej dla każdego zamówienia.
4. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
a)wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż jego firma posiada obrót rocznie min. 5-krotnej wartości przedmiotu zamówienia.
b)wykonawca posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Udzielą min. 24-miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Warunkiem odbioru robót będzie posiadanie kompletnych badań laboratoryjnych (m.in. ekstrakcja, spadki poprzeczne, podłużne, równość nawierzchni, równość warstw konstrukcyjnych, orzeczenie jakości kruszyw, recepta mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną, analiza uziarnienia mieszanki).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie przez powołaną w tym celu komisję przetargową. Komisja dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę i ocenę dokumentów, o których mowa w cz. I pkt. IX SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w cz. I pkt. VIII SIWZ. Brak jakiegokolwiek z niżej wykazanych dokumentów (oświadczeń) żądanych przez zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 4.
Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą ,
- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
O wykluczeniu z postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. I pkt VIII SIWZ wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z wypełnioną i podpisaną ofertą - wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ, następujące dokumenty:
1. Wypełniony kosztorys ofertowy, z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę oferty- wg wzoru: załącznik nr 2 do SIWZ,.
2. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wg wzoru: załącznik nr 3 do SIWZ,
4. Oświadczenie wykonawcy o udzieleniu min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
5. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy:
a) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy, że wobec jego firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
c) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;
d) kserokopia aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
e) kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (na temat karalności wykonawcy), wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
f) kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy (na temat karalności podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) wykaz wykonanych siłami własnymi w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat min. 3 robót budowlanych o wartości każdego zamówienia porównywalnej z ceną składanej oferty, o zakresie co najmniej 30.000 m2 ułożonej warstwy ścieralnej dla każdego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z referencjami, wg wzoru: załącznik nr 4 do SIWZ
b) wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia ze wskazaniem formy władania, wg wzoru: załącznik nr 5 do SIWZ. Minimum sprzętowe jakim musi dysponować wykonawca: - wytwórnia mas bitumicznych o wydajności nie mniejszej niż 100Mg/godz.; czas transportu mieszanki mineralno - asfaltowej (od załadunku do rozładunku) nie może przekraczać 2 godz., pod warunkiem zachowania wymaganych właściwości ( nie powinna być rozsegregowana i mieć jednolitą teksturę) i wymaganej temperatury przy wbudowaniu (nie niższa niż określona w PN-S-96025 nawierzchnie asfaltowe i OST D.-05.03.05 - nawierzchnie z betonu asfaltowego. Mieszanka dostarczona na budowę o temperaturze niższej niż wymagana będzie traktowana jako odpad produkcyjny i odsyłana z placu budowy.). W przypadku braku własnej wytwórni należy dołączyć umowę przedwstępną z właścicielem wytwórni potwierdzającą pozysk materiału na przedmiotowe zadanie - rozściełacz mas mineralno - asfaltowych wyposażony w elektroniczny układ kontroli równości i ubijaki zagęszczające, - walec ogumiony - min. 1 szt., - walec wibracyjny stalowy lekki - min.1 szt., - walec wibracyjny stalowy ciężki - min.1 szt., - skrapiarka, - samochody samowyładowcze o ładowności min. 10Mg wyposażone w plandeki w ilości zapewniającej ciągłość dostaw masy;
c) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
d) stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w zakresie dróg - kserokopia uprawnień oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
7. Wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) kserokopia sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlega takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości) za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania, należy złożyć inne dokumenty określające obroty.
b) kserokopia polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Uwaga!
1. Dokumenty i oświadczenia przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną do podpisania oferty.
2. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być na każdej stronie opatrzone klauzulą - za zgodność z oryginałem - i poświadczone parafką z imienną pieczątką osoby/osób upoważnionej do podpisania oferty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

Termin składania ofert: 20.05.2008 godzina 11:00, Miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe: Dofinansowanie z Budżetu Państwa
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 kwi 2008 13:17
Data opublikowania: środa, 30 kwi 2008 13:37
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2008 10:59
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2724 razy