BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji bruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczyna się prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych.

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczyna się prace geodezyjne mające na celu  modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych.

Czynności techniczne związane z modernizacją operatu ewidencyjnego będzie wykonywała firma  GEODECI Samborski i Tomaszewski spółka cywilna z siedzibą w Łomży ul. Sikorskiego 140,   18-400 Łomża.

 Informuję że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy ŚMiastkowo oraz ogłoszenie jej w Biuletynie Informacji Publicznych na stronie podmiotowej starostwa, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust. 6÷12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

  1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
  2. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
  3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
  4. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
  5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
  6. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
  7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    z upoważnienia Starosty

Maciej Karwowski

Naczelnik Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

                                                                                                      i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: środa, 5 cze 2019 10:19
Data opublikowania: środa, 5 cze 2019 10:49
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 1331 razy