BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

zezwalająca na zajęcie części nieruchomości

GN-I.6821.15.2015                                                                               Łomża, 27 lipca 2015 r.

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 9a i art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku radcy prawnego Łukasza Matysa działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą
w miejscowości Konstancin-Jeziorna w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

z e z w a l a Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w miejscowości Konstancin-Jeziorna reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matysa na zajęcie części nieruchomości (około 0,029 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85 o pow. 0,07 ha,
o nieustalonym stanie prawnym, dla której księga wieczysta nie jest prowadzona, celem wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy, w związku z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Uzasadnienie

W związku z budową napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew, radca prawny Łukasz Matys działający w imieniu
i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w miejscowości Konstancin-Jeziorna, wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na czasowe zajęcie części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 85 o powierzchni około 0,029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żebry, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, której stan prawny jest nieuregulowany, celem wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów roboczych i odgromowych w przęśle oraz założenie odstępników na przewód roboczy.

Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie
z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej
o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124
ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się
o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.

Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a
ust. 2 i 3.

Z wniosku wynika, że Inwestor nie mógł przeprowadzić rokowań z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać ma napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Narew-Ostrołęka, ponieważ nie ma ustalonego kręgu właścicieli.

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz przesłane do Wójta Gminy Łomża celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 20 maja 2015 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Narew-Ostrołęka, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Łomża
z dnia 29 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia
z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego,
za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 Z upoważnienia Starosty

Stanisłw Kozikowski

Naczelnik Wydziału

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Otrzymują:

  1. Pan Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
  2. podano do publicznej wiadomości:

            - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Data powstania: poniedziałek, 27 lip 2015 13:35
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lip 2015 13:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:40
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 3125 razy