BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

– sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr102 poz. 651 z późn. zm.)
GN-I.6840.2.2.2013

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka
nr 44 o pow. 0,2200 ha, położoną w obrębie Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, która jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży, zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia, w którym projektowane są do wyodrębnienia 4 lokale. Cena całej nieruchomości wynosi 307 199,00 zł, w tym:

a. lokal mieszkalny nr 1, o pow. użyt. 62,15 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow.
9,87 m2 i udziałem 157/1000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 44 o pow. 0,2200 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na pierwszym piętrze budynku nr 59.
Cena nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w działce: 50 275,00 zł.

b. lokal mieszkalny nr 2, o pow. użyt. 54,43 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow.
5,86 m2 i udziałem 131/1000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 44 o pow. 0,2200 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na pierwszym piętrze budynku nr 59,
w obrębie Gać.
Cena nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w działce: 44 030,00 zł

c. lokal mieszkalny nr 3, o pow. użyt. 68,62 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow.
12,91 m2 i udziałem 178/1000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 44 o pow. 0,2200 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na pierwszym piętrze budynku nr 59,
w obrębie Gać.
Cena nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w działce: 55 509,00 zł.

d. lokal usługowy nr 4, o pow. użyt. 200,47 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow.
44,71 m2 i udziałem 534/1000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 44 o pow. 0,2200 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 59, w obrębie Gać.
Cena nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w działce: 157 385,00 zł.

2. Przeznaczenie w planie:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

3. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:
W/w nieruchomość przeznacza się do sprzedaży za obniżoną cenę na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane
z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego lub przekazana nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz osób fizycznych i osób prawnych realizujących cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski


Łomża, 11 marca 2014 r.

Data powstania: piątek, 14 mar 2014 14:44
Data opublikowania: piątek, 14 mar 2014 14:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2952 razy