BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2008 r.

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ WŁAŚCICIELEM SWOICH NIERUCHOMOŚCI
Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2008 r.

Na podstawie art.6 ust.4 ustawy z dnia 07.09.2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191 poz. 1365), a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241 poz. 1770) Starosta Łomżyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności zapisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Aby sprawdzić zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym swojej nieruchomości należy :
–sprawdzić w księdze wieczystej :
w dziale I - czy prawidłowy jest numer działki, powierzchnia i położenie nieruchomości,
w dziale II - czy zostały zapisane nasze prawa do nieruchomości ,
–sprawdzić w wypisie z rejestru gruntów czy jest zgodny z zapisami zawartymi
w księgach wieczystych,
-wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatu Łomżyńskiego przy ul.
Szosa Zambrowska 1/27, pokój 109 , w dni robocze w godzinach od 8 do 15,
–księgi wieczyste są jawne i uzyskanie odpisu z księgi wieczystej lub przeglądanie treść zapisów w księdze wieczystej jest możliwe w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w dni robocze w godzinach od 8 do 15,
-dział II księgi wieczystej zawiera dane ; dane identyfikacyjne osoby której przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, należne udziały w przypadku współwłasności, informacje o dokumentach i wnioskach stanowiących podstawę wpisów,
-w przypadku stwierdzenia, że dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości, należy złożyć stosowny wniosek do Sądu Rejonowego w Łomży VI Wydziału Ksiąg Wieczystych o ujawnienie zapisów zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym,
-zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela i po
przedłożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny
nieruchomości.
Adres Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwy dla Powiatu Łomżyńskiego:
Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Polowa 1 , 18- 400 Łomża
tel. ; ( 086 ) 2150907
Ponadto w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (parter pokój nr 109), tel. nr 086 2156933, utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny czynny w godzinach od 8 do 15 w dniach pracy Starostwa , w celu udzielenia pomocy mieszkańcom Powiatu Łomżyńskiego w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.
Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny są między innymi :
- księgi wieczyste, akty notarialne, akty nadania, akty własności ziemi, ostateczne decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe.

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI


KRZYSZTOF KOZICKI
Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2008 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sty 2008 12:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 kwi 2014 07:57
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 4852 razy