BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

nr GN-I.6821.1.2023 z 06 marca 2023 roku

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że na wniosek Gminy Piątnica reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Bogdana Bieńczyk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Piątnica Poduchowna, jednostce ewidencyjnej Piątnica, pow. łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 361 o pow. 0,0512 ha, nr 362 o pow. 0,0698 ha oraz nr 364/2 o pow. 0,1243 ha, stanowią mienie gromadzkie.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy i zainteresowane strony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie i zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

 

 

 

z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2023 14:56
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2023 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2023 09:41
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 55 razy