BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.37.2020)

o operacie opisowo – kartograficznym modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej Wizna, powiat łomżyński, woj. podlaskie

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24a, pkt. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części jednostki ewidencyjnej Wizna, na obrębach ewidencyjnych: Boguszki, Bronowo, Bronowo Łąki, Janczewo Gm. Wizna, Jarnuty Gm. Wizna, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Mrówki, Nieławice, Niwkowo, Nowe Bożejewo, Pgr Sulin, Ruś, Rutkowskie, Sambory, Stare Bożejewo, Sulin Strumiłowo, Wierciszewo, Włochówka, Zanklewo stały się z dniem 24 marca 2022 r. danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

z up. STAROSTY

Bożena Kadłubowska

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: wtorek, 21 lut 2023 10:35
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2023 10:39
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2023 10:12
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 165 razy