BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.8.2022)

o operacie opisowo – kartograficznym modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Zbójna, jednostka ewidencyjna Zbójna, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24a pkt. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Zbójna, jednostka ewidencyjna Zbójna stały się z dniem 18 grudnia 2022 r. danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 17 lut 2023 12:28
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2023 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 mar 2023 07:49
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 211 razy