BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża
tel. 86 2156942, fax. 86 2156970
REGON: 450671289
NIP: 7181701039


Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zamierza korzystać z usług pocztowych polegających na odbiorze przesyłek listowych ze swojej siedziby oraz ich dostarczenia do adresatów.
2. Przez przesyłki listowe rozumie się:
a. Listy zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
b. Listy zwykłe priorytetowe – przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
c. Listy polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
d. Listy polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym,
e. Listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte ze potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru,
f. Listy polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
3. Wymiary przesyłek listowych:
a. „gabaryt A” – przesyłki o wymiarach:
• minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
• maksimum: żadem z wymiarów nie może przekroczyć wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm,
b. „gabaryt B” – przesyłki o wymiarach:
• minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
• maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
Przyjmuje się tolerancję wszystkich wymiarów ± 2 mm.
4. Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego wymagany jest przed zakończeniem pracy Zamawiającego, tj. przed godz. 15:30.
5. Zamawiający zamierza korzystać z ww. usługi 3 razy w tygodniu (w dniach roboczych) – Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą stałe dni do odbioru przesyłek.
6. Terminy doręczania przesyłek pocztowych:
a. nie później niż w 4 dniu po dniu nadania – w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii,
b. nie później niż w 6 dniu po dniu nadania – w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii.
Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przetrzymywanie przesyłek przez Wykonawcę.
7. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju.
8. Doręczanie zwrotów przesyłek listowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu.
9. W przypadku nieobecności adresata:
a. List zwykły lub zwykły priorytetowy - podczas próby doręczenia, przedstawiciel Wykonawcy umieści w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informację o próbie doręczenia. W dniu następnym nastąpi druga próba doręczenia. W przypadku nieobecności adresata podczas drugiej próby doręczenia przedstawiciel Wykonawcy umieści w widocznym i łatwo dostępnym miejscu awizo. Awizo zawiera informację o miejscu, w którym można odebrać przesyłkę (adres najbliższego Punktu Obsługi Klienta Wykonawcy). Przesyłkę może odebrać adresat z Punktu Obsługi Klienta w ciągu 14 dni.
b. List polecony, polecony priorytetowy - w przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej, przedstawiciel Wykonawcy umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.
10. Zamawiający informuje, że wymaga bezgotówkowego systemu rozliczania za wykonanie usługi „z dołu”.
11. Wartość należności za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej nadanej ilości przesyłek danego rodzaju.
12. Zamawiający informuje, że średni miesięczny koszt przesyłek nadawanych w bieżącym roku (koszt znaczków pocztowych) wynosi ok. 200 zł brutto.
13. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej tj. w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne roszczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) i przepisami wykonawczymi, a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
14. Wykonawca ponosił będzie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje prze pomocy podwykonawców, których wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby, zdolność finansową wykorzystywał będzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.


Termin realizacji zamówienia:
Usługi będą świadczone od 15 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.


Forma płatności:
Przelew na wskazane konto bankowe.


Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%


Kompletna oferta musi zawierać:
• Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
• Propozycję umowy na świadczenie przedmiotowych usług dla Zamawiającego,
• Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.


Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
c) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Sposób składania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem USŁUGI POCZTOWE i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 208,
do dnia 31 października 2013 r. do godziny 12:00


Kontakt:
Mariusz Kozikowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel: (86) 2156942; fax: (86) 2156970, e-mail: pcprlomza@wp.plŁomża, dnia 23.10.2013 r.
Dyrektor PCPR Łomża
Edward Jarota
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 paź 2013 14:28
Data opublikowania: środa, 23 paź 2013 14:32
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2957 razy