BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

I.   Określenie stanowiska urzędniczego:

     Podinspektor - stanowisko do obsługi księgowej i administracyjnej

 

II.   Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

     1)   Niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządnie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera z zakresu obsługi programów biurowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • cechy osobowościowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność.

     2)   Dodatkowe (preferowane - podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;
 • znajomość przepisów płacowych, kadrowych i ZUS;
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość prowadzenia archiwum zakładowego;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres.

 

III.   Wykaz zakresu głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie rozliczeń wynagrodzenia rodzin zastępczych;
 • przygotowywanie not księgowych;
 • uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach;
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące dekretowanie i księgowanie dochodów i wydatków budżetowych;
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości jednostki;
 • przygotowywanie projektów decyzji ustalających wysokość pomocy rodzinom zastępczym w tym dodatku wychowawczego i dodatku Dobry Start;
 • przygotowywanie projektów decyzji o odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych;
 • prowadzenie archiwum zakładowego PCPR,
 • przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym osobom upoważnionym,
 • inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w PCPR,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,

 

IV.    Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w głównej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży: ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża;
 • wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami i partnerami PCPR w Łomży;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa może być zawarta na okres 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników PCPR w Łomży. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem;
 • normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V.    Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku pracy (np. świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z prowadzonym naborem.

 

VI.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, sekretariat, p. 209. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta Pracy: Podinspektor".

Termin składania ofert: do dnia 2 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00.

Oferty, które wpłyną do PCPR w Łomży po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII.    Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży (http://powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Łomża, dnia 19 marca 2020 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 mar 2020 14:00
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2020 13:07
Opublikował(a): Mariusz Kozikowski
Zaakceptował(a): Mariusz Kozikowski
Artykuł był czytany: 707 razy