BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut PCPR w Łomży

Załącznik do Uchwały
Nr XIX/92/2012
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 roku


STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŁOMŻY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zwane dalej PCPR jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 Nr 231, poz.1375),
8) uchwały Nr IV/17/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998r w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
9) innych aktów prawnych właściwych dla zakresu prowadzonych spraw.
10) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedziba PCPR mieści się w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
2. Obszarem działania PCPR jest teren powiatu łomżyńskiego.


ROZDZIAŁ II
ZADANIA CENTRUM

§ 3.
Podstawowym przedmiotem działania PCPR jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1/ pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości powiatu),
2/ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3/ przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4/ rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
5/ ochrony zdrowia psychicznego.
2. PCPR, na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Powierzone zadania wykonywane są w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu.
4. Przy realizacji zadań PCPR współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA CENTRUM

§ 4.
1 Działalnością PCPR kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
3. Dyrektor jest przełożonym służbowym i pracodawcą dla pracowników PCPR.
4. Dyrektor składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdania z działalności PCPR oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
5. Dyrektor PCPR składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną PCPR określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 5.
1. PCPR jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu.
2. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
3. PCPR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
§ 7

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Data powstania: piątek, 25 maj 2012 09:30
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2011 13:11
Data edycji: środa, 11 maj 2011 13:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6106 razy
Ilość edycji: 2