BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Powołanie PCPR

Uchwała Nr IV / 17 / 98
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 grudnia 1998 roku.

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91, poz. 578 ) oraz art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 i Nr 106, poz. 668 ) uchwala się co następuje :

§ 1

Rada Powiatu w Łomży tworzy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przy ul. Polowej 53 , 18 - 400 Łomża.

§ 2

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy:

1. Organizowanie i zapewnienie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej w Łomży prowadzonym przez ZW PKPS oraz domu pomocy społecznej w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
2. Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
4. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało zdarzenie powodujące bezdomność.
5. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
6. Organizowanie i finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia.
7. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych.
8. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
9. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.
10. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
11. Realizacja zadań wynikających z innych ustaw.


§ 3

W celu realizacji zadań powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 4

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz zadnia przez nie realizowane finansowane są z budżetu Powiatu w Łomży.

§ 5

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kieruje kierownik przy pomocy zastępcy. Szczegółową strukturę określi regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku i podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady

Lech Marek Szabłowski.
Data powstania: środa, 9 lip 2003 09:15
Data opublikowania: środa, 9 lip 2003 10:43
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8522 razy