BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Nr 4/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku dot. Regulaminu udzielania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zamówień na dostawy, usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:


Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”:

• format: A4,
• papier kredowy / błyszczący (okładka 250g, pozostałe strony 200g),
• pełen kolor,
• nakład: 1000 egzemplarzy,
• ilość stron: 24,
• projekt graficzny, łamanie tekstów,
• zapewnienie minimum 3 artykułów na uzgodniony wcześniej ze zlecającym temat społeczny, np. w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, itd. (pozostałe artykuły i zdjęcia zapewni zlecający najpóźniej do dnia 15 listopada 2013 r.),
• dystrybucja biuletynów na terenie powiatu łomżyńskiego (dostarczenie do miejsc wskazanych przez zlecającego – maksymalnie 10 miejsc),


w związku z realizacją projektu systemowego: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin realizacji:
- do 30 listopada 2013 roku.


Oferent powinien przedstawić informację o:
- doświadczeniu przy realizacji podobnych przedsięwzięć,
- specjalistach, którzy będą redagować teksty ze strony wykonawcy z uwzględnieniem ich doświadczenia i publikacji w dziedzinach społecznych poruszanych w swoich tekstach.


Kryteria oceny ofert:
- cena – 60%,
- doświadczenie specjalistów – 30%,
- doświadczenie wykonawcy przy realizacji podobnych przedsięwzięć – 10%.


Oferty należy składać w kopercie z dopiskiem BIULETYN na załączonym formularzu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 208,

do dnia 17 października 2013 r. do godziny 12:00


Kontakt:

Izabella Grochowska – Kierownik Projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel: (86) 2156944; fax: (86) 2156970, e-mail: pcprlomza@wp.pl


Dyrektor PCPR Łomża
Edward Jarota
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 paź 2013 08:49
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2013 08:53
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1681 razy