BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego w zakresie: Rodzaj zadania: Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego
Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. – 772.800 zł*
W latach 2015-2018 wysokość środków publicznych będzie ustalana na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

*Wysokość kwot została wyliczona na podstawie dotacji przypadającej na 1 uczestnika w 2013 r.


Zasady przyznawania dotacji:
1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r, Nr 6, poz.25) (załącznik Nr 1 do ogłoszenia) oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu
i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
7. Dofinansowanie nastąpi w trybie zlecenia realizacji zadania publicznego.
8. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu powiatu może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
9. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną,
w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdego z oferentów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
10. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
12. Każdy z oferentów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
13. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży.
14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust. 15.
18. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r, Nr 6, poz.25) (załącznik Nr 2 do ogłoszenia).
20. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

Termin i warunki realizacji zadań:
Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia o zasięgu ponadgminnym dla 53 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego w okresie 01.01.2014 -31.12.2018 r.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182) oraz Rozporządzenia MPiPS z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. , Nr 238, poz.1586).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 10 października 2013 roku o godz. 15.00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27 I piętro pok. 209 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
b) złożenia oferty po terminie,
c) złożenia oferty bez wymaganych załączników,
d) złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),
e) złożenia oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
f) złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony,
g) złożenia oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
h) złożenia oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
i) złożenia oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym.
5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
6. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym,
7. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego .
8. Dotacje udzielone z budżetu powiatu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
9. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
a) nie zostanie złożona żadna oferta,
b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Powiat Łomżyński przeznaczył w roku 2012 i 2013 następujące środki na realizację ww. zadania publicznego:

Nazwa zadania publicznego:
Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach
Wysokość dotacji w 2012 r: 730.350 zł
Wysokość dotacji w 2013 r: 720.000 zł


Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza nabór do Komisji konkursowej
1. W celu dokonania oceny ofert w otwartym konkursie ofert na lata 2014-2018 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert dla zadań publicznych.
2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu.
3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 5 osób z prawem głosu:
1) trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
2) dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe
4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
5. Komisja konkursowa powoływana jest przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w drodze uchwały.
6. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs ofert.
7. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267),
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
e) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 3 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,
f) dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej, stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów.
9.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 3 października 2013 roku
o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok.209.

Informacje dodatkowe:
1. Uchwała Nr XXIV/127/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2013.
2. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.powiatlomzynski.pl, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pokój nr 210 i 211 (tel. 86 215-69-43, 86 215-69-45,) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Data powstania: środa, 18 wrz 2013 11:28
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2013 11:37
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2059 razy