BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu ul. Klasztorna 1 16-080 Tykocin tel. (85) 718-72-37
Dom Pomocy Społecznej pw. Św .Franciszka z Asyżu w Tykocinie przy ul. Klasztorna 1, poszukuje spadkobierców zmarłego mieszkańca:

Pani Barbary Wandy Janusiewicz c. Józefa i Marianny, ur.23-06-1943r. Stara Wieś.

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS w wysokości 136,56 zł. (sto trzydzieści sześć złotych 56/100) oraz dwie książeczki oszczędnościowe PKO w wysokości 3000, 00zł. (trzy tysiące zł) i 8800,00 (osiem tysięcy osiemset zł).

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS w Tykocinie (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tykocin, 17.05.2013 r.
Dyrektor DPS w Tykocinie
Ks. dr Andrzej Borkowski
Data powstania: piątek, 17 maj 2013 12:52
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 12:56
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2471 razy