BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..." oraz klientów PCPR w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na: I. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego II. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa psychologicznego III. Osobiste przeprowadzenie indywidualnej oraz grupowej (rodzinnej) psychoterapii IV. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego V. Osobiste prowadzenie obsługi prawnej projektu dla uczestników projektu oraz klientów PCPR w Łomży w ramach projektu systemowego „Razem ku samodzielności- Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”* współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
* uczestnikami projektu są osoby w wieku 16-64 lat, w tym usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz objęte wsparciem ze względu na wielodzietność i problemy opiekuńczo - wychowawcze.I. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego

W ramach doradztwa zawodowego przewiduje się wykonanie następujących usług:

1. indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach diagnozy społeczno-zawodowej uczestników projektu

 Planuje się, że z doradztwa skorzysta 140 uczestników projektu
 Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: od dnia zawarcia umowy do 22 czerwca 2013r.
 Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym (1 godzina zegarowa)
 Poradnictwo zawodowe indywidualne ma na celu przełamanie barier, określenie potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników i ustalenie kierunków kształcenia, umożliwiające im realistyczny wybór lub zmianę zawodu oraz wejście/ powrót na rynek pracy; przy uwzględnieniu popytu na określone zawody na lokalnym rynku pracy.
 Z uwagi na specyfikę pracy projektowej oraz przyjęty harmonogram osoby składające ofertę powinny wziąć pod uwagę czas i miejsce odbywania się konsultacji (konsultacje mają odbywać się w siedzibie PCPR w Łomży, co najmniej w 3 dni robocze: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 800 do 1700). W przypadku dysponowania dodatkowym czasem we wtorki, czwartki lub soboty należy do oferty dołączyć pisemną informację o takiej możliwości.


2. indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu

 Planuje się przeprowadzenie 20 godzin doradztwa dla uczestników projektu
 Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2013 r,
 Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym (1 godzina zegarowa)
 Doradztwo powinno zmierzać do poszerzenia wiedzy na temat rynku pracy i sposobów poruszania się po nim, uwzględniające potrzeby uczestników konsultacji.
 Konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez PCPR. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700

3. grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu

 Planuje się, że z doradztwa skorzysta 140 uczestników projektu w ciągu 84 godzin szkoleń. Sposób organizacji doradztwa grupowego: przewidywana liczba spotkań -10 grup po 14 osób, każde spotkanie trwa 6 godzin zegarowych
 Przewidywany termin realizacji doradztwa zawodowego: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2013 r,
 Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 Doradztwo powinno zmierzać do poszerzenia wiedzy na temat rynku pracy i sposobów poruszania się po nim,

4. indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego dla osób ze środowiska lokalnego

 Planuje się przeprowadzenie 20 godzin indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego dla klientów zgłaszających się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
 Doradztwo powinno zmierzać do poszerzenia wiedzy na temat rynku pracy i sposobów poruszania się po nim, uwzględniające potrzeby uczestników konsultacji.
 Termin: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2013 r,
 Miejsce: Łomża oraz inne miejscowości na terenie powiatu łomżyńskiego. Zamawiający użycza bezpłatnie miejsce wykonania usługi.
 Zamawiający zastrzega, iż konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez kierownika projektu. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700. W związku z faktem, iż osoby korzystające z poradnictwa zgłaszają się do nas nieregularnie, pracownicy PCPR będzie na bieżąco ustalać ze specjalistą terminy dyżurów.

Wymagane jest, aby indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i posiadają licencję doradcy zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i posiadają udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz kwalifikacje zawodowe wykładowcy na kursach (trener)
2. Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
3. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).


II. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego/grupowego doradztwa psychologicznego

W ramach doradztwa psychologicznego przewiduje się wykonanie następujących usług:

1. indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach diagnozy społeczno-zawodowej
 Planuje się, że z doradztwa skorzysta 140 uczestników projektu
 Przewidywany termin realizacji doradztwa psychologicznego: od dnia zawarcia umowy do 22 czerwca 2013r.
 Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu indywidualnej konsultacji z psychologiem (1 godzina zegarowa)
 Poradnictwo psychologiczne powinno zmierzać do zdiagnozowania potrzeb społeczno- zawodowych uczestników konsultacji, w tym osób mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych (w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych, psychospołecznych, problemów dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną).
 Z uwagi na specyfikę pracy projektowej oraz przyjęty harmonogram osoby składające ofertę powinny wziąć pod uwagę czas i miejsce odbywania się konsultacji (konsultacje mają odbywać się w siedzibie PCPR w Łomży, co najmniej w 3 dni robocze: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 800 do 1700). W przypadku dysponowania dodatkowym czasem we wtorki, czwartki lub soboty należy do oferty dołączyć pisemną informację o takiej możliwości.

Wymagane jest, aby indywidualne poradnictwo psychologiczne (diagnoza psychologiczna) dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

1. Tytuł mgr psychologii, 5- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomocy psychologicznej.
2. Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
3. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).


III. Osobiste przeprowadzenie indywidualnej oraz grupowej (rodzinnej) psychoterapii dla uczestników projektu oraz dla osób ze środowiska

1. Indywidualna oraz grupowa (rodzinna ) psychoterapia dla uczestników projektu

 Planuje się przeprowadzenie 35 godzin psychoterapii dla uczestników projektu
 Przewidywany termin realizacji psychoterapii: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2013 r,
 Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
 Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu indywidualnej konsultacji z psychologiem/psychoterapeutą (1 godzina zegarowa)
 Zakres i tematyka doradztwa związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów; Poradnictwo będzie świadczone m.in. na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych, psychospołecznych, problemów dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną.
 Zamawiający zastrzega, iż konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez kierownika projektu. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700

2. Indywidualna oraz grupowa (rodzinna) psychoterapia dla osób ze środowiska lokalnego

 Planuje się przeprowadzenie 30 godzin psychoterapii dla osób ze środowiska lokalnego
 Przewidywany termin realizacji psychoterapii: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2013 r,
 Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu indywidualnej konsultacji z psychologiem/psychoterapeutą (1 godzina zegarowa)
 Zakres i tematyka doradztwa związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów. Poradnictwo będzie świadczone m.in. na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym problemów interpersonalnych, wychowawczych, psychospołecznych, problemów dot. przemocy w rodzinie, czy opieki nad osobą niepełnosprawną.
 Zamawiający zastrzega, iż konsultacje będą odbywać się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700. W związku z faktem, iż osoby korzystające z poradnictwa zgłaszają się do nas nieregularnie, pracownicy PCPR będzie na bieżąco ustalać ze specjalistą terminy dyżurów. Z uwagi na osoby zgłaszające się na psychoterapię, które wymagają cyklicznych spotkań, wymaga się aby specjalista dysponował minimum 5 godzinami w tygodniu.

Wymagane jest, aby indywidualne poradnictwo psychologiczne dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:

1. Tytuł mgr psychologii z uprawnieniami psychoterapeuty lub uprawnienia psychoterapeuty, 5- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomocy psychoterapeutycznej..
2. Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
3. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).


IV. Osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa prawnego

 Planuje się przeprowadzenie 30 godzin doradztwa dla uczestników projektu oraz 50 dla klientów zgłaszających się do PCPR Łomża
 Przewidywany termin realizacji doradztwa prawnego: od dnia zawarcia umowy – 30 listopada 2013r.
 Miejsce przeprowadzenia usługi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
 Usługa będzie polegała na udzielaniu poradnictwa prawnego dla uczestników projektu oraz osób ze środowiska lokalnego.
 Zakres i tematyka porad prawnych związana będzie z indywidualnymi potrzebami klientów i obejmuje poradnictwo oraz sporządzanie pozwów, pism, wniosków i skarg.
 Wśród najczęściej zgłaszanych problemów znajdują się zagadnienia m.in. z zakresu:
• Prawa cywilnego: poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań, postępowania nieprocesowego, postępowań nakazowych i upominawczych.
• Prawa rodzinnego: poradnictwo oraz sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych, poradnictwo i sporządzanie pozwów, poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej.
• Prawa ubezpieczeń: poradnictwo z zakresu spraw emerytalno - rentowych, sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS.
• Poradnictwa z zakresu prawa pracy.
• Poradnictwa - wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg - w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej.
• Prawa lokalowego,. i ochrony praw lokatorów: sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.

 Daty i godziny zajęć będzie ustalać PCPR w konsultacji z Wykonawcą, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klientów. Porady będą udzielane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. W związku z faktem, iż osoby korzystające z poradnictwa zgłaszają się do nas nieregularnie, Zamawiający będzie na bieżąco ustalać wraz z Wykonawcą terminy dyżurów (wymaga się aby Wykonawca dysponował przynajmniej 3 godzinami w tygodniu).
Wymagane jest, aby indywidualne poradnictwo prawne dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:
1. Wykształcenie prawnicze, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu poradnictwa prawnego.
2. Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia konsultacji oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
3. W celu uniknięcia podwójnego finansowana osób, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych, wszyscy pracownicy JST są zobowiązani świadczyć usługi poza obowiązującym ich czasem pracy (w tym również poza czasem urlopu wypoczynkowego) lub w czasie urlopu bezpłatnego (do oferty należy dołączyć zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu na czas świadczenia usługi podpisaną przez dyrektora placówki, w której pracuje).


V.Osobiste prowadzenie obsługi prawnej projektu

 Planuje się przeprowadzenie 30 godzin doradztwa
 Przewidywany termin realizacji doradztwa: od dnia zawarcia umowy – do 13 grudnia 2013r.
 Zakres usługi w szczególności obejmuje:

• bieżące poradnictwo prawne
• sporządzanie opinii prawnych na wniosek Zleceniodawcy, w tym w szczególności opinii dotyczącej realizacji projektu zgodnie Z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
• sporządzanie umów i opiniowanie umów
• tworzenie wewnętrznych regulacji prawnych
• sporządzanie i opiniowanie pism urzędowych
• udział w spotkaniach negocjacyjnych


Wymagane jest, aby obsługa prawna projektu była prowadzona przez specjalistę spełniającego wszystkie poniższe warunki:
1. Wykształcenie prawnicze, z co najmniej 5- letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu procedur przetargowych, zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
2.Oferent jest zobowiązany do osobistego przeprowadzenia usługi.
3. W przypadku pracowników JST wypełniony załącznik nr 2 i nr 3WYMAGANIA STAWIANE WSZYSTKIM OFERENTOM:

Oferta powinna zawierać:

• wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d lub 1e). z ofertę cenową brutto za godzinę przeprowadzonego poradnictwa
• w przypadku pracowników JST wypełniony formularz (załącznik nr 2 i 3)
• CV potwierdzające wymagane wykształcenie oraz doświadczenie

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, podpisanej przez Oferenta, z zaznaczeniem której części zamówienia dotyczy.

Uwaga: nie przewiduje się składania ofert częściowych w ramach jednej części zamówienia.

Ofertę można:
• przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
• doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 13.05.2013r. do godz. 09.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską- kierownik projektu telefon (86) 215 69 44, mail pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie PCPR, pokój 209.

Łomża, dnia 06.05.2013 r.
Dyrektor PCPR Łomża
Edward Jarota
Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2013 14:26
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2013 10:00
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2104 razy