BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielny referent

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielnego referenta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża, ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2010/11 Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży z dnia 11.07.2011r

1.Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe magisterskie,
3. minimum 2 roczny staż pracy w urzędach administracji publicznej: w placówce oświatowej,
4. kwalifikacje do prowadzenia akt osobowych ,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta.
2.Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi internetu oraz poczty elektronicznej,
2. nieposzlakowana opinia,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność,
5. dobra organizacja pracy,
6. brak przeciwwskazań do ciągłej pracy na komputerze.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. kancelaryjna obsługa Poradni,
2. prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych z wykorzystywaniem arkusza kalkulacyjnego,
3. gospodarka drukami i materiałami biurowymi, prowadzenie archiwum,
4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym,
5. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości także w formie elektronicznej.

4.Wymagane dokumenty :

1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. oryginał kwestionariusza osobowego,
4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska bądź oświadczenie kandydata,
6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7. oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (bądź oświadczenie kandydata ),
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 22 lipca 2011 roku do godz.15.00 – do sekretariatu Poradni

pod adresem: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –samodzielnego referenta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży”
Aplikacje, które wpłyną do Poradni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w dniu
26 lipca 2011 roku o godz.10.00.


Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 086-215 – 69 - 47
Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w BIP. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17.08.2011r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – (pokój 202).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży
Joanna Dardzińska – Mądry

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2011 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2011 14:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 14:16
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 2485 razy