BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 poradnia obejmowała swoją opieką 51 placówek oświatowych z 9 gmin powiatu łomżyńskiego w których było łącznie 9147 dzieci.

W omawianym roku szkolnym objęto różnymi formami wsparcia 2288 dzieci, co stanowi 25 % ogółu wszystkich dzieci w powiecie.
Poradnia świadczy szeroki zakres bezpośrednich i pośrednich form pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej obejmujących: diagnozę, terapię, psychoedukację, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, interwencje kryzysowe, praktyki studenckie
i przywarsztatowe.


W roku szkolnym 2009/2010 w zakresie bezpośredniej pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży przeprowadzono:
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 9 uczniów szkoły podstawowej, przez cały rok raz w tygodniu (ogółem przeprowadzono 148 zajęć)
terapię logopedyczną dla 64 uczniów ( w tym 35 dla dzieci w wieku przedszkolnym, 27 uczniów szkół podstawowych i 1 dla ucznia gimnazjum);
interwencję kryzysową w stosunku do 5 uczniów gimnazjum ;
udzielono 406 porad bez badań. Porady dotyczyły: problemów dzieci dyslektycznych, ukierunkowania pracy uczniów zdolnych, problemów wychowawczych wynikających z wieku rozwojowego, ukierunkowania zawodowego i dalszej drogi kształcenia, niekorzystnych sytuacji rodzinnych i szkolnych;
udzielono 792 porad po badaniach przesiewowych. Obejmowały one informacje o wynikach badań z zakresu gotowości szkolnej, profilaktyki logopedycznej, nasilenia zjawiska uzależnienia bądź eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, zainteresowań zawodowych uczniów, uzdolnień uczniów.
zajęcia psychoedukacyjne: „Techniki skutecznego uczenia się”przeprowadzono w 13 szkołach podstawowych i 1 szkole ponadgimnazjalnej. Z zajęć skorzystało ogółem 490 uczniów;
zajęcia psychoedukacyjne: „Problemy męskości i kobiecości” - Gimnazjum w Zbójnej, 63 uczniów,
prelekcje(11) przeprowadzono dla 201 uczniów czterech gimnazjów (Zbójna, Wizna, Nowogród, Jedwabne). Przykładowe tematy prelekcji to:,,Korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z internetu, „Czynniki istotne w planowaniu kariery zawodowej”,
zajęcia aktywizujące wybór zawodu „ Wybór ścieżki edukacyjnej z uwzględnieniem własnych predyspozycji i możliwości”, w których uczestniczyło 357 uczniów z gimnazjów: w Wiźnie, Zbójnej, Śniadowie, Nowogrodzie i Jedwabnem,
trening umiejętności życiowych „Jak żyć z ludźmi?” - 8 (2 w szkole podstawowej – 8 osób, i 6 w szkołach gimnazjalnych – 30 osób);
zajęcia nt. „Wpływ środków psychoaktywnych na zachowania ryzykowne” - 1 (PG Nr 9 w Łomży – 15 osób);
zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień – 4 (2 – Gimnazjum w Zbójnej – 18 osób, 2 – SP w Piątnicy – 41 osób);
„Debata szkolna – alkohol kradnie wolność” - (PG Nr 9 w Łomży – 15 osób);
„Trening radzenia sobie z gniewem” - PG w Nowogrodzie,11 uczniów.W roku szkolnym 2009/2010 wydano 87 orzeczenia do kształcenia specjalnego i indywidualnego:
7 z niepełnosprawnością ruchową
35 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
8 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
3 z niepełnosprawnościami sprzężonymi
8 z zaburzeniami zachowania
20 o potrzebie indywidualnego nauczania
6 o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

Wydano 2212 różnych opinii w następujących sprawach :
2 opinie dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecko,
2 wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
3 opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego,
2 opinii dotyczących pozostawienia ucznia z klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
2 zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
287 opinii dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia w tym (146 uczniów szkół podstawowych, 125 uczniów gimnazjum i 16 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
51 opinii dostosowania warunków i form sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia,
42 uczniów opinii o dostosowaniu warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia,
15 opinii o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych [potrzeb absolwenta,
3 opinii o dostosowaniu warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,
3 opinii przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
1 opinia pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej ,
1 opinia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
390 opinia dla dzieci w wieku przedszkolnym - o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,
546 opinii o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce w tym ( 380 dla uczniów szkół podstawowych, 149 szkół gimnazjalnych, 17 szkół ponadgimnazjalnych ,
862 inne opinie o przebadanych.


FORMY POMOCY UDZIELANEJ NAUCZYCIELOM, RODZICOM I WYCHOWAWCOM W ROKU SZKOLNYM 2009/2010:

2097- porady i konsultacje dydaktyczne, dotyczące problemów wychowawczych, rodzinnych, ukierunkowania dziecka w wyborze dalszego kierunku kształcenia a także konsultacje prowadzone w punkcie konsultacyjnym wczesnego wspomagania rozwoju i punkcie konsultacyjnym osób z problemami dyslektycznymi.
6 praktyk studenckich (384 godzin praktyk);
praktyki przywarsztatowe u logopedy i na zajęciach terapii pedagogicznej dla 26 nauczycieli uczestników kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej.


Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz wychowawców:

„ Pomoc uczniowi w wyborze zawodu po ukończeniu gimnazjum”.
„Dostosowanie wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb ucznia z ADHD”.
„Dostosowanie metod pracy i kryteriów wymagań do potrzeb i możliwości ucznia”.
„Wpływ środowiska rodzinnego na funkcjonowanie szkolne dziecka”.
„Profilaktyka uzależnień”.

Przykładowe tematy wykładów, prelekcji, szkoleń i warsztatów dla rodziców:

„Wpływ środowiska rodzinnego na funkcjonowanie szkolne dziecka”.
„Rola rodziców w rozpoznawaniu i przezwyciężaniu trudności szkolnych”.
„Agresja małego dziecka”
„Uwarunkowania zachowań agresywnych. Rola rodziców w zapobieganiu agresji u dzieci”.
„Przyczyny zachowań agresywnych”.
„Prawidłowy rozwój społeczny, emocjonalny i sensoryczno – motoryczny dziecka – podstawą sukcesu w szkole”.;
„Problem gotowości szkolnej w świetle nowej podstawy programowej”.
„Profilaktyka uzależnień”.
„Nagrody i kary w wychowaniu”.W zakresie organizacji i zarządzania w roku szkolnym 2009/2010 w poradni podjęto następujące zadania:
zrealizowano wnioski zgłoszone na radzie pedagogicznej z dnia 24.06.2009, 27.01.2010, 27.05.2010 r.
zrealizowano cele i zadania określone w Planie Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 na rok szkolny 2009/2010 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora z roku szk.2008/09.

Formami nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 były: ewaluacje, kontrole, wspomaganie i obserwacje.

W PPP nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2009/2010 ewaluacją objęto:
1.Potrzeby klientów poradni w zakresie form pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej w roku szkolnym 2009/10 i 2010/2011r. Badaniami objęto: nauczycieli, rodziców i uczniów z rejonu działania poradni.

2.Formy wsparcia udzielane klientom poradni.

3.Postępy w podstawowych umiejętnościach uczniów uczęszczających na terapię pedagogiczną, logopedyczną i rewalidację na terenie poradni.

Wyniki badań, wnioski i rekomendacje z ewaluacji zostały opracowane w postaci raportów.

Zgodnie z harmonogramem kontroli w I i II semestrze roku szkolnego 2009/2010, przeprowadzono 12 kontroli nauczycieli. Przedmiotem kontroli były: dzienniki zajęć i karty pracy w terenie, opinie zawarte w diagnozach psychologiczno-pedagogicznych.
Celami kontroli były:
Systematyczność i dokładność rejestrowania w dokumentach poradni udzielanych porad indywidualnych i po badaniach przesiewowych.
Wykorzystywanie w badaniach pedagogicznych sprawdzianów zgodnych z nową podstawą programową.
Adekwatność dostosowania wymagań do potrzeb edukacyjnych uczniów.
Uwzględnianie w diagnozie informacji o uczniu uzyskanych z dokumentacji szkolnej

Zgodnie z harmonogramem obserwacji w roku szkolnym 2009/10, w II semestrze obserwacją objęto zajęcia: terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, diagnozę pedagogiczną (6 obserwacji).
Celami obserwacji były:
Sposoby motywowania uczniów do zajęć,
Sposoby motywowania uczniów do pracy w trakcie badań,
Umiejętności dostosowywania form pracy do potrzeb i możliwości dziecka;
Umiejętności współpracy z rodzicami w zakresie wspierania dziecka w przezwyciężaniu trudności w mowie;
Umiejętności współpracy z rodzicami w zakresie wspierania dziecka w przezwyciężaniu trudności w nauce;
Wykorzystanie dostępnych pomocy i środków dydaktycznych w tym programów multimedialnych w pracy z dzieckiem.

W ramach działań wspierających pracę nauczycieli poradni:
1.100% nauczycieli poradni uczestniczyło w różnych formach doskonalenia zewnętrznego.
2.W zakresie wsparcia merytorycznego nauczycieli przeprowadzono na terenie poradni 22 konsultacje trudnych przypadków.
3.W ramach WDN w poradni przeprowadzono 2 szkolenia nt.: „Nowa podstawa programowa w przedszkolu, kl. I szkoły podstawowej i gimnazjum ”, „Prawidłowy rozwój społeczny, emocjonalny i sensoryczno – motoryczny 6 latka - podstawą sukcesu w szkole”

W zakresie organizacji i zarządzania:
1)Wprowadzono do realizacji bądź zrealizowano wnioski i uchwały Rady Pedagogicznej zawarte w protokołach Rady z bieżącego roku szkolnego.
2)Opracowano: Arkusz obserwacyjny dziecka 6-letniego pod kątem gotowości szkolnej zgodny z nową podstawą programową i Arkusz obserwacyjny rozwoju psychofizycznego dziecka 5-letniego.
3)Przygotowano próby sprawdzające poziom umiejętności z j. polskiego i matematyki dla uczniów klasy I gimnazjum zgodne z nową podstawą programową.
4)Opracowano próby sprawdzające poziom umiejętności dla uczniów klasy I edukacji wczesnoszkolnej zgodny z nową podstawą programową
5)Zmodyfikowano karty pracy w terenie.
6)Opracowano ulotkę informacyjną o rozwoju dziecka 6-letniego adresowaną do rodziców – klientów poradni.
7)Opracowano raporty z przeprowadzonych ewaluacji;
8)Zakupiono panele podłogowe do dwóch gabinetów na kwotę 1572,78 zł oraz nowe drzwi do wszystkich gabinetów i sekretariatu na kwotę 5780 zł. Rolety do okien w 3 gabinetach na kwotę 410 zł.
9)Zakupiono materiały budowlane do remontu 2 gabinetów – 457, 94 zł. Oprawy oświetleniowe ze świetlówkami na kwotę 1374, 06 zł.
10)Podłączono połączenie internetowe we wszystkich gabinetach(800 zł.).
11)Uzupełniono meble do sekretariatu na kwotę 2100 zł.
12)Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1038,21 zł.
13)Powołano nowe składy komisji socjalnej i komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie środków finansowych z funduszu zdrowotnego.
14)Uaktualniono badania lekarskie pracownikom.
15)Przeprowadzono bieżący remont poczekalni ze względu na nieszczelność rury odprowadzającej wodę z dachu i zalewanie poczekalni.
16)W bieżącym roku szkolnym baza poradni wzbogaciła się o metody diagnostyczne i terapeutyczne na kwotę 1183,21 zł.
17)Zakupiono licencję antywirusową do trzech komputerów ( 270 zł.).
18)Systematycznie uczestniczono w Radach Powiatu i uroczystościach związanych z świętami narodowymi, spotkaniami okolicznościowymi z władzami województwa i miasta, konferencjach organizowanych przez KO i MEN.
19)Poradnia brała udział w projekcie realizowanym przez CKE, współfinansowanym przez EFS w badaniach uwarunkowań wyników uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na egzaminach zewnętrznych. Badaniami objęto 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Sławcu.
20)W roku szkolnym 2009/2010 nauczyciele poradni współpracowali z : KO w Białymstoku, OKE, PTD, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków oddział w Łomży, Sądem Rejonowym w Łomży, PCPR, MOPS w Łomży, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Łomży z DPS, Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych, UWM w Olsztynie, PWSiP w Łomży, Uniwersytetem w Białymstoku, APS w Warszawie UKSW przy organizowaniu praktyk studenckich i zajęć dydaktycznych, ODN w Łomży w organizacji praktyk przywarsztatowych ,prowadzeniu kursów doskonalących i kwalifikacyjnych (terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie).
21)Przeprowadzono ogółem 26 praktyk dla nauczycieli i 6 praktyk studenckich (384 godziny).

Zapewnione przez organ prowadzący środki budżetowe były wystarczające i pokryły bieżące potrzeby poradni.

Trudności w realizacji zadań statutowych:
- rozległy teren do którego trudno dojechać środkami PKS,
- częste zmiany terminów realizacji zajęć ze strony szkół co niekorzystnie wpływa na planowanie pracy poradni,
- niewystarczająca obsada kadrowa w stosunku do rejonu działania poradni.

Osiągnięcia w pracy poradni:
1 osoba otrzymała nagrodę Starosty Powiatu Łomżyńskiego,
jedna osoba została odznaczona Medalem KEN,
jedna osoba otrzymała nagrodę dyrektora;
szybka realizacja zapotrzebowanych przez szkoły form wsparcia na terenie szkoły i na terenie poradni,
krótki okres czekania na terapię logopedyczną,
kontrola Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakresie: Wydawania przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu – bez zaleceń pokontrolnych.
duża liczba uczniów objętych różnymi formami wsparcia poradni.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 paź 2010 12:56
Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2011 09:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 wrz 2011 12:42
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 7356 razy